Aktuality | Upozornenie na dodržiavanie zákona o cestnej premávke

            Obec Ždaňa, ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 2 ods. 2 zákona SNR č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, upozorňuje občanov obce, že podľa § 23 ods. 1 zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pri státí motorového vozidla na miestnej komunikácii musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy a pri zastavení musí zostať aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy. To znamená, že v podmienkach obce Ždaňa , vzhľadom na nedostatočnú šírku miestnych komunikácií, je státie motorových vozidiel na nich zakázané priamo zákonom o cestnej premávke. Zastavenie a státie je ďalej podľa § 25 odst. 1 písmeno s/ citovaného zákona, zakázané aj na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, teda aj na zelených pásoch vedľa miestnych komunikácií.

             Vážení občania,
             vzhľadom k tomu, že v našej obci k takémuto státiu motorových vozidiel v jazdnom pruhu miestnej komunikácie dochádza čoraz častejšie, hlavne vo večerných a nočných hodinách, upozorňujeme Vás, že ďalšie porušovanie zákona č. 8/2009 o premávke na miestnych komunikáciách, bude obec riešiť v spolupráci s Dopravným inšpektorátom Košice – okolie ako spáchanie priestupku.
             Zároveň Vás upozorňujeme, že podľa §20 odst.1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách na vozovke a krajniciach diaľnic, ciest a miestnych komunikácií nesmú sa s výnimkou dopravných značiek a dopravných zariadení umiestňovať predmety tvoriace pevnú prekážku. Preto Vás žiadame o odstránenie rôznych pevných prekážok ( napr. veľkých kameňov), ktoré ste si umiestnili pred svojím pozemkom. 

             Vážení občania,
             veríme, že túto výzvu chápete a svojim postojom prispejete aj Vy k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti premávky na miestnych komunikáciách v obci, hlavne s ohľadom na bezpečnosť chodcov a cyklistov.


Aktuality z obecnej aplikácie:


 zajtra 
Zber papiera

zverejnené: 2017-12-12
Dňa 14.12.2017 sa v našej obci uskutoční zber papiera.
 zajtra 
Zasadnutie OZ

zverejnené: 2017-12-07
V súlade s ustanoveniami §12 a §13, odst. 4, písmeno a), zákona č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov zvoláva starosta obce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ždani, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2017, t. j. vo štvrtok o 18:00 hodine v zasadačke obce v Ždani.
Skúška sirény
zverejnené: 2017-12-06
V piatok, 08.12.2017 o 12.00 hodine je plánovaná celoslovenská skúška sirén.
Zber plastov
zverejnené: 2017-12-06
Dňa 9.12.2017 prebehne v našej obci zber plastov.
Odstávka vody
zverejnené: 2017-11-30
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice Vám oznamuje, že dňa 01.12.2017 v čase od 8,00 do 15,00 hod. bude prerušená dodávka vody z verejného vodovodu vo Vašej obci z dôvodu poruchy na vodovodnej sieti. Náhradné zásobovanie vodou bude zabezpečené cisternami.
Zmena otváracích hodín dňa 28.11.2017
zverejnené: 2017-11-27
Pošta Ždaňa oznamuje, že dňa 28.11.2017 je zmena otváracích hodín. Pošta bude otvorená od 8:00 hod. do 10:30 hod.
Pozvánka
zverejnené: 2017-11-23
ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Ždani pozýva všetkých priateľov záhradkárov, na ukážku Vianočného aranžovania a zdobenia, ktorá sa uskutoční dňa 29.11.2017, (streda) so začiatkom o 17:00 hod. v kultúrnom dome.
Pozvánka
zverejnené: 2017-11-10
Výbor Pozemkového spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov Ždaňa, Vás srdečne pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 10. 12. 2017 o 15:00 hodine v kultúrnom dome v Ždani.
Prepravná služby SČK
zverejnené: 2017-10-10
Slovenský červený kríž ponúka od 1.10.2017 prepravnú službu pre :
-seniorov nad 62 rokov, osoby ŤZP a ich sprievodcov, pre rodičov s maloletými deťmi a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.
Službu je možné si objednať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. na tel. č. 0903601114, spravidla 1 deň vopred.
Službu je možné využiť v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hodiny, na prepravu do zdravotníckych zariadení v okrese Košice a okolie, na prepravu do sociálnych zariadení a na prepravu do úradov a iných inštitúcií.
Cenník úhrad za poskytnutú službu je zverejnený na stránke našej obce, alebo je k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Ďalšie aktuality: