Aktuality | Oznamovanie ohňostrojov

Oznamovanie ohňostrojov

     Obec Ždaňa v záujme ochrany osôb a majetku upozorňuje, že používanie  pyrotechnických výrobkov a vykonávanie ohňostrojných prác upravuje Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

§ 53 citovaného zákona upravuje používanie pyrotechnických výrobkov nasledovne :

(1)Pyrotechnický výrobok možno používať len podľa návodu na jeho používanie.

(2)Pyrotechnický výrobok kategórie 2, 3, P1 a T1 je zakázané používať vo vzdialenosti menšej ako 200 m od nemocníc, kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební a cintorínov bez písomného súhlasu vlastníka týchto objektov.

(3)Na používanie pyrotechnického výrobku kategórie 2, 3, P1 a T1 pri športovom podujatí sa vyžaduje písomný súhlas vlastníka objektu, v ktorom sa športové podujatie uskutočňuje, a organizátora športového podujatia.

   § 54 citovaného zákona upravuje povoľovanie ohňostrojných prác nasledovne :

 (1)Ohňostrojné práce povoľuje obvodný banský úrad rozhodnutím o povolení ohňostrojných prác. Ak rozhodnutie o povolení ohňostrojných prác bolo vydané na dobu určitú a ohňostrojné práce neboli vykonané v lehote určenej v rozhodnutí o povolení ohňostrojných prác, obvodný banský úrad môže platnosť rozhodnutia o povolení ohňostrojných prác na základe žiadosti toho, kto mal ohňostrojné práce povolené, predĺžiť.

(2)Rozhodnutie o povolení ohňostrojných prác obvodný banský úrad zasiela aj príslušnému útvaru Policajného zboru, Dopravnému úradu a obci, ktorá dala súhlas na vykonanie ohňostrojných prác podľa odseku 5 písm. d).

(3)Žiadosť o povolenie ohňostrojných prác podáva osoba, pre ktorú sa ohňostrojné práce majú vykonať, alebo s jej písomným súhlasom osoba, ktorá ohňostrojné práce vykoná.

(4)Ohňostrojné práce musia vykonávať najmenej dvaja odpaľovači ohňostrojov, z ktorých jeden musí byť určený ako vedúci odpaľovač ohňostrojov, ktorý je zodpovedný za riadny výkon ohňostrojných prác.

(5)K žiadosti podľa odseku 3 sa prikladá

a)kópia oprávnenia odpaľovača ohňostrojov, ktorý bude ohňostrojné práce vykonávať,

b)povolenie na odber pyrotechnických výrobkov kategórie 4,

c)technologický postup ohňostrojných prác s návrhom technických podmienok na ich bezpečné vykonanie, d)

písomný súhlas obce na vykonanie ohňostrojných prác,

e)záväzné stanovisko Dopravného úradu so stanovením podmienok na vykonanie ohňostrojných prác, ak sa tieto majú vykonať vo vzdialenosti menej ako 10 000 m od vzťažného bodu riadeného letiska alebo letiska s nočnou prevádzkou.

(6)Na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie P2 a T2 sa vzťahujú odseky 1 až 5.

Podľa § 88 odst. 13 zákona ďalej, ten, kto bude vykonávať ohňostrojné práce s pyrotechnickými výrobkami triedy III, alebo ten, pre koho sa tieto práce majú vykonať, musí požiadať obec o súhlas s ich vykonaním, a to najneskôr desať pracovných dní pred termínom ich vykonania. Ohňostrojné práce možno vykonať, ak obec vydá na ich vykonanie súhlas. Vykonanie ohňostrojných prác sa musí oznámiť preukázateľným spôsobom obvodnému banskému úradu, Dopravnému úradu, miestne príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru alebo Hasičskému a záchrannému útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a Policajnému zboru najneskôr 48 hodín pred ich plánovaným vykonaním. K oznámeniu sa priloží aj súhlasné stanovisko obce s vykonaním ohňostrojných prác.

Oznámenie obsahuje

a)meno, priezvisko a adresu vedúceho odpaľovača ohňostrojov a odpaľovačov ohňostrojov a údaje o preukazoch odpaľovačov ohňostrojov (číslo preukazu a dobu platnosti preukazu),

b)miesto, dátum a plánovaný začiatok ohňostrojných prác, dôvod ich vykonania, predpokladané trvanie a ich rozsah, súradnice a výšku odpalu,

c)stručný opis okolia v okruhu 300 m doložený situačným náčrtom s osobitným vyznačením objektov a zariadení so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru vrátane určenia protipožiarnych a zdravotníckych opatrení.

Priestupky :

Podľa § 80 odst. 1, priestupku sa dopustí ten, kto

a)nedbá alebo zneužije výstražné znamenie, výstražný piktogram fyzikálnej nebezpečnosti alebo informačnú tabuľu alebo výstražný signál pri vykonávaní trhacích prác, ohňostrojných prác, pyrotechnických prác, vyhľadávaní nevybuchnutej munície alebo ich zničí, poškodí alebo neoprávnene odstráni,

b)bez osvedčenia, oprávnenia, povolenia alebo súhlasu vykonáva činnosť, ktorú možno vykonávať len na základe osvedčenia, oprávnenia, povolenia, poverenia alebo súhlasu vydaného podľa tohto zákona,

c)nájde výbušninu, výbušný predmet okrem pyrotechnického výrobku kategórie 1, 2, 3, T1 a P1 alebo muníciu, tento nález neoznačí, neohlási Policajnému zboru alebo po ohlásení nálezu až do príchodu príslušníka Policajného zboru nezotrvá v blízkosti miesta nálezu.

(2)Za priestupok podľa odseku 1 obvodný banský úrad uloží pokutu do 1 650 eur.

(3)Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

     V prípade akýchkoľvek nejasností odporúčame obrátiť sa na obecný úrad.

                                                                                                                                            Ing. Ján Kokarda, starosta obce

                       


Aktuality z obecnej aplikácie:


Pozvánka na futbalový zápas
zverejnené: 2018-06-14
TJ Hornád Ždaňa pozýva všetkých priaznivcov Ždaňanského futbalu na majstrovský futbalový zápas v V. lige Košicko-gemerskej. Zápas odohrajú túto nedeľu, 17. júna 2018, so začiatkom o 17.00 hod. na domácej pôde s mužstvom TJ Družstevník Perín.
Príďte ich povzbudiť.
 pozajtra 
Zasadnutie OZ

zverejnené: 2018-06-14
V súlade s ustanoveniami §12 a §13, odst. 4, písmeno a), zákona č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov zvoláva starosta obce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ždani, ktoré sa uskutoční dňa 20. júna 2018, t. j. v stredu o 19:00 hodine v zasadačke obce v Ždani.
Smútočný oznam
zverejnené: 2018-06-14
Oznamujeme Vám, že dňa 13.06.2018 zomrel vo veku 66 rokov náš občan, pán Bartolomej Vancák. Pietny akt rozlúčky so zosnulým bude v soboru, 16.06.2018 o 13:00 hodine v Dome nádeje.
Na bicykli deťom pre život
zverejnené: 2018-06-13
V sobotu, 16.júna 2018, je štart charitatívnej cyklojazdy NA BICYKLI DEŤOM PRE ŽIVOT. V Ždani bude pelotón v sobotu v čase medzi 14.00 – 15.00 hod. pred Obecným úradom. Príďte ich privítať, prípadne odbicyklovať s nimi kúsok trasy, na ktorý si trúfate, alebo ich finančne podporiť. Vyzbierané peniaze budú použité na podporu liečby malých onkologických pacientov.
Ponuka
zverejnené: 2018-06-13
Kominárstvo Dobrý komín od VILA ponúka kontrolu a čistenie komínov,frézovanie dechtu komínov za dobré ceny,vložkovanie komínov s 20% zľavou, výrobu 3-vrstvových komínov a všetky klampiarske práce s viac ako 20 ročnou praxou v obore.Svoj záujem hláste na obecnom úrade.

Cena za kontrolu a čistenie komína je 15€ + doprava 5€ os. V cene je zahrnutá aj správa o kontrole čistenia
Výzva
zverejnené: 2018-06-13
Na základe výzvy Regionálnej veterinárnej správy Košice – okolie v súvislosti s výskytom moru ošípaných v Maďarsku, je každý chovateľ ošípaných povinný nahlásiť počet chovaných ošípaných na OcÚ v Ždani telefonicky alebo osobne v termíne do 15. júna 2018.


Povinnosť nahlásiť úhyn zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona č.39/2007 Z .z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov. Pri nedodržaní týchto povinností hrozí chovateľovi sankcia v zmysle platnej legislatívy a to vo výške od 400 do 1000 eur v prípade fyzickej osoby a od 10 000 do 160 000 eur v prípade fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby.

Chovateľ je povinný okrem toho podľa § 23 ods. 1 citovaného zákona oznámiť na telefónne číslo 055/7294391 alebo mobilné číslo 0917 619 674 a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi aj dátum, čas a miesto vykonania domácej zakáľačky minimálne jeden pracovný deň vopred.
Smútočný oznam
zverejnené: 2018-06-11
Oznamujeme Vám, že dňa 11.06.2018 zomrel vo veku 67 rokov pán Imrich Olajoš. Pohrebná svätá omša za zosnulého bude v stredu, 13.06.2018 v rímskokatolíckom kostole v Ždani o 13:00 hodine. Pietny akt rozlúčky so zosnulým bude po svätej omši v Dome nádeje.
Folklórne slávnosti Rozhanovce 2018
zverejnené: 2018-06-11
Kultúrne centrum Abova v Bidovciach, ktoré je kultúrnym zariadením KSK, v spolupráci s Obcou Rozhanovce pripravili 50. ročník podujatia ABOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI ROZHANOVCE 2018.
Slávnosti sa budú konať pod záštitou pána predsedu KSK Ing. Rastislava Trnku, dňa 17. júna 2018 v rozhanovskom amfiteátri. Festivalu bude predchádzať „Živá pozvánka“ v Amfiteátri pod Hrešnou – vystúpia folklórne skupiny z regiónu Abov a folklórna skupina Cerovina z Rumunska.
Abovské folklórne slávnosti sa začnú 17. júna 2018 slávnostným zahájením so začiatkom o 13.50 za účasti pána predsedu KSK Ing. Rastislava Trnku. Slávnostnému otvoreniu bude predchádzať sprievod obcou – „Živá pozvánka“ za účasti viac ako 150 účinkujúcich.
V kultúrnom programe sa predstavia detské folklórne súbory, regionálne spevácke skupiny a sólisti, tanečníci.
Hosťom folklórnych slávností bude profesionálny súbor PUĽS z Prešova a v programe „Prišli do nas hosce“ to bude FS Podpoľanec z Detvy a FS Cerovina z Rumunska.
Okrem kultúrneho programu pripravili organizátori i sprievodné podujatia: výstava „Party v 21. storočí“, divadlo pre deti z maringotky, tvorivé dielne pre deti i dospelých, „Svet z konského chrbta“ – kone, gitara a spev v podaní Štefana Barnčíka, „Ulička remesiel“, gastronomická ponuka regionálnych špecialít pre verejnosť, rôzne atrakcie.

Organizátori ABOVSKÝCH FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTÍ 2018 sa tešia na Vašu účasť.
Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šíreniu
zverejnené: 2018-05-30

FS Abovčan
zverejnené: 2018-05-30
Folklórny súbor Abovčan, pôsobiaci v obci Čaňa , prijíma medzi seba nových členov do tanečnej a speváckej zložky vo veku od 14 rokov. Pre bližšie informácie volajte na tel. č. 0908 988 684, alebo nás kontaktujte prostredníctvom Facebooku na stránke Folklórny súbor Abovčan.
Kolektív Folklórneho súboru Abovčan sa teší na váš príchod.“
Určené všetkým chovateľom ošípaných okresu Košice - okolie
zverejnené: 2018-05-16
Regionálna veterinárna potravinová správa Košice - okolie upozorňuje všetkých občanov- chovateľov ošípaných aj neregistrovaných, v nárazníkovej zóne afrického moru ošípaných, že v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť RVPS Košice - okolie na t. č. 055/7294391 alebo 0917619674 a príslušnému veterinárnemu lekárovi. Chovateľ je povinný podľa § 23 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z.z. oznámiť na horeuvedené telefónne číslo aj dátum, čas a miesto vykonania domácej zakáľačky minimálne jeden pracovný deň vopred.
Zvozový kalendár na rok 2018 - aktualizovaný
zverejnené: 2018-03-28
Na stránke obce Ždaňa je zverejnený aktualizovaný zvozový kalendár, platný od 01.04.2018.
Dodržiavanie VZN č. 5/2004 o chove psov
zverejnené: 2018-02-07
K často sa vyskytujúcim problémom v našej obci patrí voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných priestranstvách, detských ihriskách, pričom tu dochádza k znečisťovaniu týchto priestranstiev.
Je potrebné, aby si držitelia psov uvedomili, že v zmysle zákona č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
Touto cestou upozorňujeme držiteľov psov na to, aby si okrem hrozby uloženia sankcie za znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi, uvedomili aj ďalšie riziká, a to hlavne z hygienického a zdravotného hľadiska.

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Podľa VZN obce Ždaňa č. 5/2004 o držaní psov v znení §3, každý pes musí mať registračnú známku a musí byť zaevidovaný v evidencii obce.
V zmysle toho istého VZN, §7 sa priestupku, okrem iného dopustí ten, kto psa vedie ak :
1. nezabránil tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka,
2. neohlási, že pes pohrýzol človeka,
3. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
4. Za priestupok obec uloží pokutu.
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Preto žiadame občanov, aby zabezpečili chov svojich psov tak, aby sa vyhli plateniu pokút, či úhrady nákladov za odchyt psa.

Prepravná služby SČK
zverejnené: 2017-10-10
Slovenský červený kríž ponúka od 1.10.2017 prepravnú službu pre :
-seniorov nad 62 rokov, osoby ŤZP a ich sprievodcov, pre rodičov s maloletými deťmi a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.
Službu je možné si objednať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. na tel. č. 0903601114, spravidla 1 deň vopred.
Službu je možné využiť v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hodiny, na prepravu do zdravotníckych zariadení v okrese Košice a okolie, na prepravu do sociálnych zariadení a na prepravu do úradov a iných inštitúcií.
Cenník úhrad za poskytnutú službu je zverejnený na stránke našej obce, alebo je k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Ďalšie aktuality: