Aktuality | Chcete vedieť čo sa deje v Ždani? Mobilná aplikácia „Ždaňa“ zdarma do Vášho telefónu!

Chcete vedieť čo sa deje v  Ždani?  Mobilná aplikácia „Ždaňa“ zdarma do Vášho telefónu!

Obecný úrad neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v našej obci.  Našou snahou je poskytnúť informácie aj občanom, ktorí sú celý deň v práci alebo mimo bydliska a nezachytia informácie z miestneho rozhlasu alebo úradnej tabule zverejnené v pracovnom čase. 

Pokiaľ máte k dizpozícii mobilný telefón s operačným systémom Android alebo Apple, odteraz máte možnosť stiahnuť  si zdarma z Google Play (Obchod Play) alebo App Store aplikáciu ‘Ždaňa’. Formou bleskových správ budete informovaní notifikáciami o výpadkoch prúdu, či vody, organizovaných športových či spoločenských akciách. Pokiaľ nemáte funkčný miestny rozhlas na Vašej ulici, alebo ste práve na dovolenke či kdekoľvek mimo obce, alebo chcete mať všetky dôležité aktuálne informácie na jednom mieste stále po ruke, aplikácia Ždaňa je tu pre Vás.

Inštalácia aplikácie je veľmi rýchla (aplikácia má iba 2 MB) a jednoduchá, nevyžaduje žiadne prihlasovanie alebo registráciu. Pri vyhľadávaní aplikácie v Google Play alebo App Store stačí zadať kľúčové slová ‘zdana’. Snahou autorov bolo vytvoriť ľahko ovládateľnú a prehľadnú aplikáciu pre všetky vekové kategórie občanov. 

Hlavné funkcie aplikácie:

·         Automatické okamžité upozornenie na novú správu priamo na Vaše mobilné zariadenie formou vlastnej ikony (erbu Ždani) v lište notifikácií. Správy sa nezamiešajú medzi iné notifikácie a správy v rámci iných aplikácií.

·         Kontakty na samosprávu a iné subjekty v Ždani.

·         Odpočet dní do predmetného dňa.

·         Identifikácia neprečítaných správ.

·         Pokiaľ nie ste on-line, notifikácie o nových správach sa nestratia a budú doručené hneď ako sa Váš telefón pripojí na WiFi alebo mobilné dáta, notifikácie a správy majú minimálnu veľkosť.


Aktuality z obecnej aplikácie:


Odstávka vody
zverejnené: 2018-12-14
Z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí bude dnes odstávka vody na uliciach - Kostolná, Mýtna, Javorová, Lipová, Agátová a Jantárová. Dodávka vody bude obnovená po odstránení poruchy.
Pošta - zmena otváracích hodín
zverejnené: 2018-12-13
Pošta Ždaňa bude dňa 14.12.2018 v dopoludňajších hodinách zatvorená. Otvorená bude o 13:00 hodine.
Skúška sirény
zverejnené: 2018-12-13
V piatok, dňa 14.12.2018 na poludnie, je plánovaná celoslovenská skúška sirén.
Pozvánka na futbalový turnaj žiakov
zverejnené: 2018-12-12
TJ Hornád Ždaňa pozýva všetkých priaznivcov ždaňanského futbalu na Predvianočný halový turnaj žiakov U15. Turnaj sa uskutoční v Športovej hale v Čani v sobotu, 15.12.2018, v čase od 8.00-15.00 hod. Zúčastnia sa ho tímy: TJ Hornád Ždaňa A, TJ Hornád Ždaňa B, FK Čaňa, FK Geča 73, OFK Košické Olšany a TJ Maratón Seňa. Príďte ich povzbudiť.
Odstávka vody
zverejnené: 2018-12-12
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice Vám oznamuje, že dňa 13.12.2018 v čase od 9.00 do 14.00 hod. bude prerušená dodávka vody z verejného vodovodu v našej obci z dôvodu poruchy na zásobnom potrubí.
 DNES 
Pozvánka na Vianočné trhy

zverejnené: 2018-12-12

Zasadnutie OZ
zverejnené: 2018-12-10
V súlade s ustanoveniami §12 a §13, odst. 4, písmeno a), zvoláva starosta obce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ždani, ktoré sa uskutoční vo štvrtok, 13.12.2018 so začiatkom o 18:00 hod. , v zasadačke obce Ždaňa

Zber plastov
zverejnené: 2018-12-06
Dňa 08.12.2018 prebehne v našej obci zber plastov.
Pozvánka
zverejnené: 2018-12-03
Starosta obce Ždaňa zvoláva v súlade s ustanovením § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s § 3 rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Ždani, slávnostné Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ždani, ktoré sa uskutoční dňa 6.decembra 2018 o 18.00 hodine v priestoroch spoločenskej sály Kultúrneho domu.
Zrušenie plánovaného prerušenia dodávky elektriny
zverejnené: 2018-11-30

Pozvánka
zverejnené: 2018-11-26
Výbor Pozemkového spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov Ždaňa Vás srdečne pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 02. decembra 2018, v nedeľu o 15:00 hodine v kultúrnom dome v Ždani. Program :
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov
3. Správa o hospodárení spoločnosti za rok 2017
4. Stav pokladne
5. Vyplácanie nájomného
6. Rôzne
7. Diskusia
Výsledky volieb
zverejnené: 2018-11-11

Informácie pre chovateľov ošípaných
zverejnené: 2018-10-23
Vzhľadom k výskytu afrického moru ošípaných na území Európy, vydala Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie nariadenia, upravujúce podmienky chovu ošípaných.
Každý chovateľ, ktorý vlastní ošípané v počte 2 a viac kusov je povinný nahlásiť túto skutočnosť na obecnom úrade.
Okrem toho je chovateľ povinný oznámit' dátum, čas a miesto vykonania domácej zakáľačky minimálne jeden pracovný deň vopred,na príslušnú RVPS.(RVPS Košice-okolie: 055 622 3507, 622 2267) V pripade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, alebo príslušnému veterinárnemu lekárovi.
Bližšie informácie k opatreniam vyplývajúcim z výskutu afrického moru ošípaných sa nachádzajú na stránke:

https://www.svps.sk/zvierata/choroby_AMO.asp


Ambulantná pohotovostná služba
zverejnené: 2018-06-28

Zvozový kalendár na rok 2018 - aktualizovaný
zverejnené: 2018-03-28
Na stránke obce Ždaňa je zverejnený aktualizovaný zvozový kalendár, platný od 01.04.2018.
Dodržiavanie VZN č. 5/2004 o chove psov
zverejnené: 2018-02-07
K často sa vyskytujúcim problémom v našej obci patrí voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných priestranstvách, detských ihriskách, pričom tu dochádza k znečisťovaniu týchto priestranstiev.
Je potrebné, aby si držitelia psov uvedomili, že v zmysle zákona č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
Touto cestou upozorňujeme držiteľov psov na to, aby si okrem hrozby uloženia sankcie za znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi, uvedomili aj ďalšie riziká, a to hlavne z hygienického a zdravotného hľadiska.

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Podľa VZN obce Ždaňa č. 5/2004 o držaní psov v znení §3, každý pes musí mať registračnú známku a musí byť zaevidovaný v evidencii obce.
V zmysle toho istého VZN, §7 sa priestupku, okrem iného dopustí ten, kto psa vedie ak :
1. nezabránil tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka,
2. neohlási, že pes pohrýzol človeka,
3. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
4. Za priestupok obec uloží pokutu.
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Preto žiadame občanov, aby zabezpečili chov svojich psov tak, aby sa vyhli plateniu pokút, či úhrady nákladov za odchyt psa.

Prepravná služby SČK
zverejnené: 2017-10-10
Slovenský červený kríž ponúka od 1.10.2017 prepravnú službu pre :
-seniorov nad 62 rokov, osoby ŤZP a ich sprievodcov, pre rodičov s maloletými deťmi a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.
Službu je možné si objednať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. na tel. č. 0903601114, spravidla 1 deň vopred.
Službu je možné využiť v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hodiny, na prepravu do zdravotníckych zariadení v okrese Košice a okolie, na prepravu do sociálnych zariadení a na prepravu do úradov a iných inštitúcií.
Cenník úhrad za poskytnutú službu je zverejnený na stránke našej obce, alebo je k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Ďalšie aktuality: