Aktuality | Oznam - voľby


V sekcii Dokumenty je zverejnený zoznam zaregstrovaných kandidátov vo volebnom obvode Košice - okolie pre voľby do zastupiteľstva samosprávenho kraja a zoznam kandidátov pre voľby predsedu ssamosprávneho kraja.

Aktuality z obecnej aplikácie:


Pozvánka na futbalový zápas
zverejnené: 2018-10-12
TJ Hornád Ždaňa pozýva všetkých priaznivcov Ždaňanského futbalu na majstrovský futbalový zápas v V. lige Košicko-gemerskej. Zápas odohrajú túto nedeľu, 14. októbra 2018, so začiatkom o 14.30 hod. na domácej pôde proti mužstvu TJ Družstevník Čečejovce.
Zároveň vás pozývajú aj na zápas „žiakov“, ktorí v sobotu, 13. októbra 2018, o 9.30 hod. odohrajú majstrovský zápas na pôde súpera ŠK Pyramída Košice.
Naša „prípravka“ v sobotu, 13.októbra 2018, o 10.00 hod. odohrá majstrovský zápas na pôde súpera ŠKO Veľká Ida.
Príďte ich povzbudiť.
Zasadnutie OZ
zverejnené: 2018-10-08
V súlade s ustanoveniami §12 a §13, odst. 4, písmeno a), zákona č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov zvoláva starosta obce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ždani, ktoré sa uskutoční dňa 11. októbra 2018, t. j. vo štvrtok o 18:00 hodine v zasadačke obce v Ždani.
Odstávka vody
zverejnené: 2018-10-08
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice Vám oznamuje, že dňa 10.10.2018 v čase od 8,00 do 14,00 hod. bude prerušená dodávka vody z verejného vodovodu vo Vašej obci z dôvodu poruchy na zásobnom potrubí. Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené cisternami.


Za porozumenie ďakujeme.


Vydávanie naturálií
zverejnené: 2018-09-25
František Oravec - SHR, Hospodársky dvor Gyňov, spoločnosť AGRO OR, s.r.o., so sídlom Hospodársky dvor Gyňov, AGRO – OR, s.r.o., so sídlom Hospodársky dvor Gyňov,
AGRO ORAV, s.r.o., so sídlom Hospodársky dvor Gyňov a spoločnosť ZV – AGRO, s.r.o., so sídlom Hospodársky dvor Gyňov oznamujú, že vydávajú naturálie za rok 2018 na základe platnej nájomnej zmluvy, a to v pracovné dni od pondelka 01.10.2018 do piatka – 12.10.2018 v čase od 800 – 1500 hod. a v sobotu, dňa 06.10.2018 od 800 – 1200 hod.

Miesto vydávania: Hospodársky dvor Gyňov.
Je potrebné so sebou priniesť všetky nájomné zmluvy, občiansky preukaz a vrecia.


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Ždaňa
zverejnené: 2018-09-19

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Ždani
zverejnené: 2018-09-19

Prerušenie distribúcie elektriny
zverejnené: 2018-09-19

Oznámenie o vyplácaní nájmu za pôdu za rok 2018
zverejnené: 2018-09-18
AGROSPOL Košice, s. r. o., oznamuje prenajímateľom pôdy, že vyplácanie nájmu za rok 2018 sa uskutoční v dňoch 21. a 22.septembra 2018 a v dňoch 26. a 27. októbra 2018, t.j. v piatok a v sobotu v čase: od 8.00 - do 15.00 hod. na hospodárskom dvore v Ždani, v budove oproti vrátnici.
K vyplácaniu v naturálnej aj v peňažnej forme je potrebné sa preukázať občianskym preukazom!
Oznam
zverejnené: 2018-09-18
Pobočka Slovenskej sporiteľne, a.s. v Čani, na Skladnej 2 je od 10.9.2018 v rekonštrukcii. Táto bude prebiehať asi 2 mesiace do konca októbra. Z toho dôvodu je pobočka SLSP, a.s. presťahovaná do dočasných priestorov, ktoré sa nachádzajú len cca 80 m ďalej od pôvodnej, a to na ul. Sídlisko 1289/19 v Čani, smerom ku Zdravotnému stredisku, v budove nového nákupného centra, oproti pošte. Priestory sú označené logom „Slovenská sporiteľňa, a.s. “ a výveskami „Dočasná pobočka“.
Bankomaty SLSP, a.s. sa nachádzajú na pôvodných miestach a sú funkčné aj počas rekonštrukcie.
Oznam
zverejnené: 2018-09-07
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice žiada občanov, ktorí poberajú prídavok na dieťa, aby čo najskôr doručili na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, Košice, potvrdenie o návšteve školy v školskom roku 2018/2019 Vašich detí, ktoré k 01.09.2018 dovŕšili 16-ty rok veku a naďalej pokračujú v štúdiu. Pripomíname, že je povinnosťou občana poberajúceho prídavok na dieťa nahlásiť aj ukončenie štúdia dieťaťa. V prípade nedoručenia potvrdenia o návšteve školy do 30.09.2018, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice vydá rozhodnutie o zastavení výplaty prídavku na dieťa od 01.09.2018. Za porozumenie ďakujeme.
Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
zverejnené: 2018-09-05
Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Ždaňa, konané dňa 10. novembra 2018, bola menovaná Emília Baltesová
Kontakt
Telefón: 0911 234 761
Email: emilia.baltesova@intra.dcom.sk
Adresa: Obecný úrad Ždaňa, Jarmočná 118/4, 044 11 Ždaňa
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - informácia
zverejnené: 2018-08-24
Emailovou adresou na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej komisie je : obec.zdana@mail.t-com.sk

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 a oznámenie o počte obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb
zverejnené: 2018-08-17

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - informácie pre voliča
zverejnené: 2018-07-18

Ambulantná pohotovostná služba
zverejnené: 2018-06-28

Zvozový kalendár na rok 2018 - aktualizovaný
zverejnené: 2018-03-28
Na stránke obce Ždaňa je zverejnený aktualizovaný zvozový kalendár, platný od 01.04.2018.
Dodržiavanie VZN č. 5/2004 o chove psov
zverejnené: 2018-02-07
K často sa vyskytujúcim problémom v našej obci patrí voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných priestranstvách, detských ihriskách, pričom tu dochádza k znečisťovaniu týchto priestranstiev.
Je potrebné, aby si držitelia psov uvedomili, že v zmysle zákona č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
Touto cestou upozorňujeme držiteľov psov na to, aby si okrem hrozby uloženia sankcie za znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi, uvedomili aj ďalšie riziká, a to hlavne z hygienického a zdravotného hľadiska.

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Podľa VZN obce Ždaňa č. 5/2004 o držaní psov v znení §3, každý pes musí mať registračnú známku a musí byť zaevidovaný v evidencii obce.
V zmysle toho istého VZN, §7 sa priestupku, okrem iného dopustí ten, kto psa vedie ak :
1. nezabránil tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka,
2. neohlási, že pes pohrýzol človeka,
3. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
4. Za priestupok obec uloží pokutu.
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Preto žiadame občanov, aby zabezpečili chov svojich psov tak, aby sa vyhli plateniu pokút, či úhrady nákladov za odchyt psa.

Prepravná služby SČK
zverejnené: 2017-10-10
Slovenský červený kríž ponúka od 1.10.2017 prepravnú službu pre :
-seniorov nad 62 rokov, osoby ŤZP a ich sprievodcov, pre rodičov s maloletými deťmi a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.
Službu je možné si objednať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. na tel. č. 0903601114, spravidla 1 deň vopred.
Službu je možné využiť v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hodiny, na prepravu do zdravotníckych zariadení v okrese Košice a okolie, na prepravu do sociálnych zariadení a na prepravu do úradov a iných inštitúcií.
Cenník úhrad za poskytnutú službu je zverejnený na stránke našej obce, alebo je k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Ďalšie aktuality: