Aktuality | Oznam - voľby


V sekcii Dokumenty je zverejnený zoznam zaregstrovaných kandidátov vo volebnom obvode Košice - okolie pre voľby do zastupiteľstva samosprávenho kraja a zoznam kandidátov pre voľby predsedu ssamosprávneho kraja.

Aktuality z obecnej aplikácie:


Zber skla
zverejnené: 2019-02-14
Dňa 16.02.2019 prebehne v našej obci zber skla.
Oznam
zverejnené: 2019-02-12
Pekáreň UNI Valaliky prijme predavačky do trvalého pracovného pomeru do predajne v Čani. Plat v čistom sa pohybuje okolo 600,- €. Bližšie informácie dostanete priamo v predajni v Čani, alebo na t. č. 0917617111.
Oznam
zverejnené: 2019-02-12
V súvislosti s pohrebom vdp. Petra Gostiča, ktorý sa uskutoční v stredu, 13. februára 2019 o 14:00 hodine v Stropkove, zabezpečuje rímskokatolícky farský úrad autobus pre veriacich, ktorí by sa tohto pohrebu chceli zúčastniť.
Záujemcovia nech sa prihlásia ešte dnes do 12:00 hodiny u pani Eleny Lakatošovej. na č. t. 0903263453.
sk
zverejnené: 2019-02-07
V piatok, dňa 08.02.2019 na poludnie, je plánovaná celoslovenská skúška sirén.
Oznam
zverejnené: 2019-02-06
Pošta Ždaňa bude dňa 07.02.2019 z technických príčin zatvorená.
Zber plastov
zverejnené: 2019-02-06
Dňa 07.02.2019 sa v našej obci uskutoční zber plastov.
Zber elektroodpadov
zverejnené: 2019-02-01

Voľby prezidenta Slovenske republiky - informácie
zverejnené: 2019-02-01
Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie v Ždani je : obec.zdana@mail.t-com.sk
Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je : obec.zdana@mail.t-com.sk


Pozvánka
zverejnené: 2019-01-30
Pri príležitosti 55. výročia vzniku súboru pripravil folklórny súbor Železiar všetkým verným aj novým priaznivcom vystúpenie s voľným vstupom. Príďte osláviť výročie súboru v nedeľu, 3. februára o 17.00 hod. do kultúrneho domu vo Valalikoch.
Pozvánka
zverejnené: 2019-01-29
Výbor Pozemkového spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov Ždaňa Vás srdečne pozýva na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 3. februára 2019 o 15:00 hodine v kultúrnom dome v Ždani.
Korčuľovanie
zverejnené: 2019-01-24
Záujemcom o korčuľovanie oznamujeme, že v našej obci je k dispozícii ľadová plocha v areáli Spojenej školy internátnej v Ždani bez obmedzenia.
Zvozový kalendár na rok 2019
zverejnené: 2019-01-17

Voľby prezidenta Slovenske republiky - informácie pre voliča
zverejnené: 2019-01-17

Výsledky volieb
zverejnené: 2018-11-11

Informácie pre chovateľov ošípaných
zverejnené: 2018-10-23
Vzhľadom k výskytu afrického moru ošípaných na území Európy, vydala Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie nariadenia, upravujúce podmienky chovu ošípaných.
Každý chovateľ, ktorý vlastní ošípané v počte 2 a viac kusov je povinný nahlásiť túto skutočnosť na obecnom úrade.
Okrem toho je chovateľ povinný oznámit' dátum, čas a miesto vykonania domácej zakáľačky minimálne jeden pracovný deň vopred,na príslušnú RVPS.(RVPS Košice-okolie: 055 622 3507, 622 2267) V pripade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, alebo príslušnému veterinárnemu lekárovi.
Bližšie informácie k opatreniam vyplývajúcim z výskutu afrického moru ošípaných sa nachádzajú na stránke:

https://www.svps.sk/zvierata/choroby_AMO.asp


Ambulantná pohotovostná služba
zverejnené: 2018-06-28

Dodržiavanie VZN č. 5/2004 o chove psov
zverejnené: 2018-02-07
K často sa vyskytujúcim problémom v našej obci patrí voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných priestranstvách, detských ihriskách, pričom tu dochádza k znečisťovaniu týchto priestranstiev.
Je potrebné, aby si držitelia psov uvedomili, že v zmysle zákona č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
Touto cestou upozorňujeme držiteľov psov na to, aby si okrem hrozby uloženia sankcie za znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi, uvedomili aj ďalšie riziká, a to hlavne z hygienického a zdravotného hľadiska.

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Podľa VZN obce Ždaňa č. 5/2004 o držaní psov v znení §3, každý pes musí mať registračnú známku a musí byť zaevidovaný v evidencii obce.
V zmysle toho istého VZN, §7 sa priestupku, okrem iného dopustí ten, kto psa vedie ak :
1. nezabránil tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka,
2. neohlási, že pes pohrýzol človeka,
3. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
4. Za priestupok obec uloží pokutu.
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Preto žiadame občanov, aby zabezpečili chov svojich psov tak, aby sa vyhli plateniu pokút, či úhrady nákladov za odchyt psa.

Prepravná služby SČK
zverejnené: 2017-10-10
Slovenský červený kríž ponúka od 1.10.2017 prepravnú službu pre :
-seniorov nad 62 rokov, osoby ŤZP a ich sprievodcov, pre rodičov s maloletými deťmi a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.
Službu je možné si objednať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. na tel. č. 0903601114, spravidla 1 deň vopred.
Službu je možné využiť v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hodiny, na prepravu do zdravotníckych zariadení v okrese Košice a okolie, na prepravu do sociálnych zariadení a na prepravu do úradov a iných inštitúcií.
Cenník úhrad za poskytnutú službu je zverejnený na stránke našej obce, alebo je k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Ďalšie aktuality: