Aktuality

Aktuality z obecnej aplikácie:


 DNES 
Zasadnutie OZ

zverejnené: 2018-04-25
V súlade s ustanoveniami §12 a §13, odst. 4, písmeno a), zákona č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov zvoláva starosta obce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ždani, ktoré sa uskutoční dňa 26. apríla 2018, t. j. vo štvrtok o 19:00 hodine v zasadačke obce v Ždani.
 zajtra 
Nekalé praktiky pri predaji elektriny

zverejnené: 2018-04-25
Váš tradičný dodávateľ elektriny, Východoslovenská energetika (VSE), nás upozornila, že v našej obci sa pohybujú podomoví predajcovia s elektrinou, ktorí sa vydávajú za pracovníkov Východoslovenskej energetiky.
Občanom dávajú podpisovať nové zmluvy na elektrinu a môže sa Vám tak stať, že bez toho, aby ste o tom vedeli, zmeníte dodávateľa elektriny a nebudete už vo VSE.
Ak Vás alebo Vašu rodinu navštívili podomoví predajcovia elektriny a máte podozrenie, že ste boli oklamaní, príďte v deň 27.4.2018 od 9:00 do 10:00 ku obecnému úradu, budú tam pracovníci Východoslovenskej energetiky na označenom aute a poradia Vám.
 o 3 dni 
Dargovská ruža

zverejnené: 2018-04-23
Kultúrne centrum Abova, kultúrne zariadenie KSK, v spolupráci s Obcou Svinica pripravili 48. ročník regionálnej prehliadky v speve ľudových piesní Dargovská ruža. Podujatie sa bude konať dňa 29.4.2018 v Kultúrnom dome Svinica so začiatkom o 13.30.
Tohtoročná prehliadka má nesúťažný charakter a predstaví sa na nej 5 mužských,14 ženských speváckych skupín a 12 sólistov spevákov a speváčok. Priaznivcom ľudovej piesne sa predstavia i detskí speváci a speváčky.
Vstup na podujatie je voľný.
Všetkých priaznivcov ľudového spevu srdečne pozývame dňa 29.4.2018 do Kultúrneho domu vo Svinici.
Pozvánka na futbalový zápas
zverejnené: 2018-04-19
TJ Hornád Ždaňa pozýva všetkých priaznivcov ždaňanského futbalu na majstrovský futbalový zápas v V. lige Košicko-gemerskej. Zápas odohrajú túto nedeľu, 22. apríla 2018 o 16.00 h. na domácej pôde. Naši chlapci privítajú mužstvo TJ Maratón Seňa .
Zároveň Vás pozývame na futbalový zápas starších žiakov , ktorý odohrajú v sobotu 21. apríla 2018 o 13.30 h. na domácej pôde taktiež s mužstvom TJ Maratón Seňa.
Optimalizácia cien elektriny a plynu - ponuka
zverejnené: 2018-04-19
O vyhlásenie nasledujúceho oznamu nás požiadali zástupcovia firmy SLOVAKIA ENERGY, s. r.o. Bratislava.
Tí budú priebežne navštevovať domácnosti a ponúkajú optimalizáciu cien elektriny a zemného plynu.
Preukážu sa Vám platnými certifikátmi predajcov.
Vážení spoluobčania, týmto Vám zároveň oznamujeme, že obec nemá s uvedenou spoločnosťou žiadny zmluvný vzťah a táto ponuka je výlučne aktivitou predajcov spoločnosti SLOVAKA ENERGY s. r. o. Bratislava.
Zápis detí do MŠ
zverejnené: 2018-04-18
Riaditeľka Materskej školy v Ždani, po dohode so zriaďovateľom Obcou Ždaňa a v súlade s legislatívou oznamuje rodičom, že prijíma Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2018/2019 do tunajšej materskej školy od 30.apríla do 31.mája.
Odporúčanie pre záhradkárov
zverejnené: 2018-04-11
Slovenský zväz záhradkárov odporúča pestovateľom marhúľ a višní postrek proti moníliovému usychaniu kvetov a mladých výhonkov prípravkom SIGNUM. Optimálny termín vykonania postreku je na začiatku kvitnutia stromov. Taktiež odporúča aj ochranu broskýň proti kučeravosti listov, a to postrekom DELAN alebo SYLLIT. Optimálny termín postreku je pri otváraní púčikov.
Zvozový kalendár na rok 2018 - aktualizovaný
zverejnené: 2018-03-28
Na stránke obce Ždaňa je zverejnený aktualizovaný zvozový kalendár, platný od 01.04.2018.
Separovaný zber
zverejnené: 2018-02-21
Vážení občania,
spoločnosť Kosit, a.s., zabezpečuje v našej obci okrem zberu komunálneho odpadu aj vrecový zber separovaného odpadu, v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením obce Ždaňa o nakladaní s odpadom. Spoločnosť Kosit zároveň zabezpečuje aj vybavenie domácností potrebným počtom plastových vriec modrej, zelenej a žltej farby. Po dohode so spoločnosťou Kosit Vám oznamujeme, že v prípade, že máte v domácnosti plastové vrecia poškodené, alebo Vám ich po poškodení pracovníci, zabezpečujúci separovaný zber nevrátili, je možné si tieto farebné plastové vrecia vyzdvihnúť aj na Obecnom úrade v Ždani v úradných hodinách.
Dodržiavanie VZN č. 5/2004 o chove psov
zverejnené: 2018-02-07
K často sa vyskytujúcim problémom v našej obci patrí voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných priestranstvách, detských ihriskách, pričom tu dochádza k znečisťovaniu týchto priestranstiev.
Je potrebné, aby si držitelia psov uvedomili, že v zmysle zákona č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
Touto cestou upozorňujeme držiteľov psov na to, aby si okrem hrozby uloženia sankcie za znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi, uvedomili aj ďalšie riziká, a to hlavne z hygienického a zdravotného hľadiska.

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Podľa VZN obce Ždaňa č. 5/2004 o držaní psov v znení §3, každý pes musí mať registračnú známku a musí byť zaevidovaný v evidencii obce.
V zmysle toho istého VZN, §7 sa priestupku, okrem iného dopustí ten, kto psa vedie ak :
1. nezabránil tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka,
2. neohlási, že pes pohrýzol človeka,
3. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
4. Za priestupok obec uloží pokutu.
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Preto žiadame občanov, aby zabezpečili chov svojich psov tak, aby sa vyhli plateniu pokút, či úhrady nákladov za odchyt psa.

Prepravná služby SČK
zverejnené: 2017-10-10
Slovenský červený kríž ponúka od 1.10.2017 prepravnú službu pre :
-seniorov nad 62 rokov, osoby ŤZP a ich sprievodcov, pre rodičov s maloletými deťmi a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.
Službu je možné si objednať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. na tel. č. 0903601114, spravidla 1 deň vopred.
Službu je možné využiť v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hodiny, na prepravu do zdravotníckych zariadení v okrese Košice a okolie, na prepravu do sociálnych zariadení a na prepravu do úradov a iných inštitúcií.
Cenník úhrad za poskytnutú službu je zverejnený na stránke našej obce, alebo je k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Ďalšie aktuality: