Základné školy

Základná škola Ždaňa 96

Meno riaditeľky:

Mgr. Nataša Hetešová

Počet tried: 11

Počet žiakov: 190


Telefón: +421 55 698 00 01

E-mail: zszdana@stonline.sk


Web stránka: www.zszdana.edupage.sk


zszdana.edu.sk


Základná škola svojím vlastným Projektom podpory zdravia je zapojená do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie s certifikátom Ministerstva školstva a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý jej bol udelený v januári 1997.
Škola sa podieľa na realizácii úloh Národného programu boja proti drogám. Vychováva aktivistov drogovej prevencie z radov žiakov a snaží sa zabezpečovať primerané opatrenia proti šíreniu drog v školskom prostredí.
Základná škola spolupracuje s nadáciou SOSNA so sídlom v Košiciach a s nadáciou HOLOCÉN so sídlom v Miškolci v Maďarskej republike na ekologickom projekte „Hornád-starám sa o svoju rieku“ (od roku 1997), v projekte Adoptuj si rieku (od roku 1998).
Od roku 2002 patríme medzi zakladajúcich členov združenia „Riečna koalícia“. Účelom a cieľom združenia je spolupráca pri zlepšovaní životného prostredia na území obcí, združených v Mikroregióne „Hornád“.

Cirkevná základná škola Ždaňa

Meno riaditeľa:

Mgr. Janka Železníková

Počet tried: 7

Počet žiakov: 85


Telefón: +421 55 698 0220

E-mail:


Web stránka: czszdana.edupage.org

Popri výchovno-vzdelávacej činnosti sa žiaci i učitelia venujú aj mimoškolskej činnosti zameranej na rozvoj duchovných, duševných i telesných aktivít. Podľa schopností žiakov pod vedením pedagógov sa zapájame do súťaží, ktoré sú organizované v rámci nášho okresu i arcidiecézy. Získali sme ocenenia, s ktorými môžeme byť spokojní a ktoré nás motivujú do ďalších aktivít.

Stalo sa už tradíciou, že pán kaplán niektorými našimi učiteľmi a animátormi z miestnej mládeže organizujú v máji týždeň akcií pod názvom „Vypni telku, zapni seba!“ Každý rok sa zvyšuje počet prihlásených detí zo Ždane i okolitých obcí, čo svedčí o pútavosti pripravených aktivít.