• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
  Jarmok 2014

  Súčasťou jarmoku bol bohatý kultúrny program, bola možnosť navštíviť predajné stánky, výstavu zvierat drobnochovateľov, potešiť sa s deťmi pri rôznych atrakciách.

   
 • Slideshow
  Obec Ždaňa

  Obec leží v nadmorskej výške 185 m juhovýchodne od Košíc na styk Košickej kotliny so Slanskými vrchmi pri vtoku rieky Olšavy do Hornádu.

   
 • Slideshow
  Vitajte

  na oficiálnych stránkach obce Ždaňa

   

Vitajte na stránkach obce Ždaňa

Vitajte na stránkach obce <span>Ždaňa</span>

Obec Ždaňa leží v nadmorskej výške 185 m juhovýchodne od Košíc na styku Košickej kotliny so Slanskými vrchmi pri vtoku rieky Olšavy do Hornádu.

Kataster obce sa rozprestiera na úpätí Slanských vrchov, zo západu ju ohraničuje tok rieky Hornád, ktorá je v týchto úsekoch štrkonosná, so zaujímavými brehovými porastami. Južnou časťou obce preteká Turecký potok, ktorého brehové porasty dotvárajú zaujímavú krajinnú scenériu obce.

čítať viac

Aktuality z obecnej aplikácie:


Pozvánka na futbalový zápas
zverejnené: 2018-10-19
TJ Hornád Ždaňa pozýva všetkých priaznivcov Ždaňanského futbalu na majstrovský futbalový zápas v V. lige Košicko-gemerskej. Zápas odohrajú túto nedeľu, 21. októbra 2018, so začiatkom o 14.30 hod. na pôde súpera FK Košická Nová Ves.
Prerušenie distribúcie elektriny
zverejnené: 2018-10-18

Ponuka - ANTIK Telecom
zverejnené: 2018-10-17
Spoločnosť ANTIK Telecom pre Vás pripravila akciu, aká tu ešte nebola. Satelitnú televíziu s HD kanálmi, TV Archívom a plnou ponukou s vyše 170 televíznymi programami na celý rok ZADARMO a k tomu až dva sat-tv boxy pre viac televízorov. Navyše k Satelitnej televízii získate aj kvalitné WiFi internetové pripojenie s rýchlosťou až 30 megabitov za sekundu.
Zriaďovací poplatok je iba teraz v akcii len za 49€, pričom satelitnú montáž už máte v cene spolu s dvoma sat tv boxami. Využite túto jedinečnú akciu bez viazanosti, sledujte množstvo TV kanálov a surfujte na rýchlom WiFi internete už od 17,92€ mesačne. Akcia platí len do konca októbra. Volajte ANTIK na 055 30 12345.
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Ždaňa
zverejnené: 2018-09-19

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Ždani
zverejnené: 2018-09-19

Oznámenie o vyplácaní nájmu za pôdu za rok 2018
zverejnené: 2018-09-18
AGROSPOL Košice, s. r. o., oznamuje prenajímateľom pôdy, že vyplácanie nájmu za rok 2018 sa uskutoční v dňoch 21. a 22.septembra 2018 a v dňoch 26. a 27. októbra 2018, t.j. v piatok a v sobotu v čase: od 8.00 - do 15.00 hod. na hospodárskom dvore v Ždani, v budove oproti vrátnici.
K vyplácaniu v naturálnej aj v peňažnej forme je potrebné sa preukázať občianskym preukazom!
Oznam
zverejnené: 2018-09-18
Pobočka Slovenskej sporiteľne, a.s. v Čani, na Skladnej 2 je od 10.9.2018 v rekonštrukcii. Táto bude prebiehať asi 2 mesiace do konca októbra. Z toho dôvodu je pobočka SLSP, a.s. presťahovaná do dočasných priestorov, ktoré sa nachádzajú len cca 80 m ďalej od pôvodnej, a to na ul. Sídlisko 1289/19 v Čani, smerom ku Zdravotnému stredisku, v budove nového nákupného centra, oproti pošte. Priestory sú označené logom „Slovenská sporiteľňa, a.s. “ a výveskami „Dočasná pobočka“.
Bankomaty SLSP, a.s. sa nachádzajú na pôvodných miestach a sú funkčné aj počas rekonštrukcie.
Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
zverejnené: 2018-09-05
Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Ždaňa, konané dňa 10. novembra 2018, bola menovaná Emília Baltesová
Kontakt
Telefón: 0911 234 761
Email: emilia.baltesova@intra.dcom.sk
Adresa: Obecný úrad Ždaňa, Jarmočná 118/4, 044 11 Ždaňa
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - informácia
zverejnené: 2018-08-24
Emailovou adresou na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej komisie je : obec.zdana@mail.t-com.sk

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 a oznámenie o počte obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb
zverejnené: 2018-08-17

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - informácie pre voliča
zverejnené: 2018-07-18

Ambulantná pohotovostná služba
zverejnené: 2018-06-28

Zvozový kalendár na rok 2018 - aktualizovaný
zverejnené: 2018-03-28
Na stránke obce Ždaňa je zverejnený aktualizovaný zvozový kalendár, platný od 01.04.2018.
Dodržiavanie VZN č. 5/2004 o chove psov
zverejnené: 2018-02-07
K často sa vyskytujúcim problémom v našej obci patrí voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných priestranstvách, detských ihriskách, pričom tu dochádza k znečisťovaniu týchto priestranstiev.
Je potrebné, aby si držitelia psov uvedomili, že v zmysle zákona č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
Touto cestou upozorňujeme držiteľov psov na to, aby si okrem hrozby uloženia sankcie za znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi, uvedomili aj ďalšie riziká, a to hlavne z hygienického a zdravotného hľadiska.

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Podľa VZN obce Ždaňa č. 5/2004 o držaní psov v znení §3, každý pes musí mať registračnú známku a musí byť zaevidovaný v evidencii obce.
V zmysle toho istého VZN, §7 sa priestupku, okrem iného dopustí ten, kto psa vedie ak :
1. nezabránil tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka,
2. neohlási, že pes pohrýzol človeka,
3. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
4. Za priestupok obec uloží pokutu.
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Preto žiadame občanov, aby zabezpečili chov svojich psov tak, aby sa vyhli plateniu pokút, či úhrady nákladov za odchyt psa.

Prepravná služby SČK
zverejnené: 2017-10-10
Slovenský červený kríž ponúka od 1.10.2017 prepravnú službu pre :
-seniorov nad 62 rokov, osoby ŤZP a ich sprievodcov, pre rodičov s maloletými deťmi a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.
Službu je možné si objednať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. na tel. č. 0903601114, spravidla 1 deň vopred.
Službu je možné využiť v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hodiny, na prepravu do zdravotníckych zariadení v okrese Košice a okolie, na prepravu do sociálnych zariadení a na prepravu do úradov a iných inštitúcií.
Cenník úhrad za poskytnutú službu je zverejnený na stránke našej obce, alebo je k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Ďalšie aktuality: