• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
  Jarmok 2014

  Súčasťou jarmoku bol bohatý kultúrny program, bola možnosť navštíviť predajné stánky, výstavu zvierat drobnochovateľov, potešiť sa s deťmi pri rôznych atrakciách.

   
 • Slideshow
  Obec Ždaňa

  Obec leží v nadmorskej výške 185 m juhovýchodne od Košíc na styk Košickej kotliny so Slanskými vrchmi pri vtoku rieky Olšavy do Hornádu.

   
 • Slideshow
  Vitajte

  na oficiálnych stránkach obce Ždaňa

   

Vitajte na stránkach obce Ždaňa

Vitajte na stránkach obce <span>Ždaňa</span>

Obec Ždaňa leží v nadmorskej výške 185 m juhovýchodne od Košíc na styku Košickej kotliny so Slanskými vrchmi pri vtoku rieky Olšavy do Hornádu.

Kataster obce sa rozprestiera na úpätí Slanských vrchov, zo západu ju ohraničuje tok rieky Hornád, ktorá je v týchto úsekoch štrkonosná, so zaujímavými brehovými porastami. Južnou časťou obce preteká Turecký potok, ktorého brehové porasty dotvárajú zaujímavú krajinnú scenériu obce.

čítať viac

Aktuality z obecnej aplikácie:


Zvozový kalendár na rok 2019
zverejnené: 2019-01-17

 pozajtra 
Pozvánka na futbalový zápas

zverejnené: 2019-01-17
TJ Hornád Ždaňa pozýva všetkých priaznivcov Ždaňanského futbalu na II. Kolo novootvorenej súťaže z názvom Krajská futbalová liga. Zápas sa odohrá na umelej tráve v Trebišove v nedeľu, 20.1.2019, so začiatkom o 12.00 hod. Naši chlapci si zmerajú sily s mužstvom FK Čaňa.
Príďte ich povzbudiť.
 zajtra 
Zber skla

zverejnené: 2019-01-17
Dňa 19.01.2019 sa v našej obci uskutoční zber skla.
Voľby prezidenta Slovenske republiky - informácie pre voliča
zverejnené: 2019-01-17

 o 6 dní 
Zasadnutie OZ

zverejnené: 2019-01-16
V súlade so zákonom SNR č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ždani, ktoré sa uskutoční dňa 24. januára 2019, t. j. vo štvrtok o 18.00 hodine na Obecnom úrade v Ždani.
Smútočný oznam
zverejnené: 2019-01-14
Oznamujeme Vám, že dňa 12.01.2019 zomrel vo veku 70 rokov náš občan, pán Ladislav Fodor. Pietny akt rozlúčky so zosnulým bude zajtra - 15. 01. 2019 o 14:00 hodine v Dome nádeje. Zároveň oznamujeme veriacim, že modlitbové stíšenie bude dnes o 17:00 hodine v reformovanom kostole v Ždani.
Oznam
zverejnené: 2019-01-11
MUDr. Králová oznamuje svojim pacientom, že z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny v dňoch 16. - 23. januára 2019 nebude ordinovať. Zastupovať ju bude MUDr. Kolesárová v Čani.
Pošta
zverejnené: 2019-01-11
Dňa 15.01.2019 bude pošta v Ždani zatvorená.
Prerušenie distribúcie elektriny
zverejnené: 2019-01-02

Prerušenie distribúcie elektriny
zverejnené: 2018-12-28

Prerušenie distribúcie elektriny
zverejnené: 2018-12-28

Prerušenie distribúcie elektriny
zverejnené: 2018-12-28

Výsledky volieb
zverejnené: 2018-11-11

Informácie pre chovateľov ošípaných
zverejnené: 2018-10-23
Vzhľadom k výskytu afrického moru ošípaných na území Európy, vydala Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie nariadenia, upravujúce podmienky chovu ošípaných.
Každý chovateľ, ktorý vlastní ošípané v počte 2 a viac kusov je povinný nahlásiť túto skutočnosť na obecnom úrade.
Okrem toho je chovateľ povinný oznámit' dátum, čas a miesto vykonania domácej zakáľačky minimálne jeden pracovný deň vopred,na príslušnú RVPS.(RVPS Košice-okolie: 055 622 3507, 622 2267) V pripade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, alebo príslušnému veterinárnemu lekárovi.
Bližšie informácie k opatreniam vyplývajúcim z výskutu afrického moru ošípaných sa nachádzajú na stránke:

https://www.svps.sk/zvierata/choroby_AMO.asp


Ambulantná pohotovostná služba
zverejnené: 2018-06-28

Dodržiavanie VZN č. 5/2004 o chove psov
zverejnené: 2018-02-07
K často sa vyskytujúcim problémom v našej obci patrí voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných priestranstvách, detských ihriskách, pričom tu dochádza k znečisťovaniu týchto priestranstiev.
Je potrebné, aby si držitelia psov uvedomili, že v zmysle zákona č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
Touto cestou upozorňujeme držiteľov psov na to, aby si okrem hrozby uloženia sankcie za znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi, uvedomili aj ďalšie riziká, a to hlavne z hygienického a zdravotného hľadiska.

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Podľa VZN obce Ždaňa č. 5/2004 o držaní psov v znení §3, každý pes musí mať registračnú známku a musí byť zaevidovaný v evidencii obce.
V zmysle toho istého VZN, §7 sa priestupku, okrem iného dopustí ten, kto psa vedie ak :
1. nezabránil tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka,
2. neohlási, že pes pohrýzol človeka,
3. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
4. Za priestupok obec uloží pokutu.
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Preto žiadame občanov, aby zabezpečili chov svojich psov tak, aby sa vyhli plateniu pokút, či úhrady nákladov za odchyt psa.

Prepravná služby SČK
zverejnené: 2017-10-10
Slovenský červený kríž ponúka od 1.10.2017 prepravnú službu pre :
-seniorov nad 62 rokov, osoby ŤZP a ich sprievodcov, pre rodičov s maloletými deťmi a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.
Službu je možné si objednať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. na tel. č. 0903601114, spravidla 1 deň vopred.
Službu je možné využiť v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hodiny, na prepravu do zdravotníckych zariadení v okrese Košice a okolie, na prepravu do sociálnych zariadení a na prepravu do úradov a iných inštitúcií.
Cenník úhrad za poskytnutú službu je zverejnený na stránke našej obce, alebo je k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Ďalšie aktuality: