• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
  Jarmok 2014

  Súčasťou jarmoku bol bohatý kultúrny program, bola možnosť navštíviť predajné stánky, výstavu zvierat drobnochovateľov, potešiť sa s deťmi pri rôznych atrakciách.

   
 • Slideshow
  Obec Ždaňa

  Obec leží v nadmorskej výške 185 m juhovýchodne od Košíc na styk Košickej kotliny so Slanskými vrchmi pri vtoku rieky Olšavy do Hornádu.

   
 • Slideshow
  Vitajte

  na oficiálnych stránkach obce Ždaňa

   

Vitajte na stránkach obce Ždaňa

Vitajte na stránkach obce <span>Ždaňa</span>

Obec Ždaňa leží v nadmorskej výške 185 m juhovýchodne od Košíc na styku Košickej kotliny so Slanskými vrchmi pri vtoku rieky Olšavy do Hornádu.

Kataster obce sa rozprestiera na úpätí Slanských vrchov, zo západu ju ohraničuje tok rieky Hornád, ktorá je v týchto úsekoch štrkonosná, so zaujímavými brehovými porastami. Južnou časťou obce preteká Turecký potok, ktorého brehové porasty dotvárajú zaujímavú krajinnú scenériu obce.

čítať viac

Aktuality z obecnej aplikácie:


Čistenie a kontrola komínov
zverejnené: 2018-05-23
V dňoch 24. - 25. 5. 2018 bude v našej obci súkromná kominárska firma prevádzať kontrolu a čistenie komínov. Orientačná cena za vyčistenie a kontrolu komína v rodinnom dome je 8,- €.
Odporúčanie pre záhradkárov
zverejnené: 2018-05-23
Slovenský zväz záhradkárov odporúča pestovateľom marhúľ, najmä tým, ktorí majú mladšie stromy, aby urobili skrátenie tohoročných mladých výhonkov o jednu tretinu. Je to tzv. Šittov rez, ktorý vytvorí základ úrody už pre budúci rok. Tým nenarastie bezúčelný dlhý výhon, niekedy až do dĺžky 1 m.
Určené všetkým chovateľom ošípaných okresu Košice - okolie
zverejnené: 2018-05-16
Regionálna veterinárna potravinová správa Košice - okolie upozorňuje všetkých občanov- chovateľov ošípaných aj neregistrovaných, v nárazníkovej zóne afrického moru ošípaných, že v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť RVPS Košice - okolie na t. č. 055/7294391 alebo 0917619674 a príslušnému veterinárnemu lekárovi. Chovateľ je povinný podľa § 23 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z.z. oznámiť na horeuvedené telefónne číslo aj dátum, čas a miesto vykonania domácej zakáľačky minimálne jeden pracovný deň vopred.
Zápis detí do MŠ
zverejnené: 2018-04-18
Riaditeľka Materskej školy v Ždani, po dohode so zriaďovateľom Obcou Ždaňa a v súlade s legislatívou oznamuje rodičom, že prijíma Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2018/2019 do tunajšej materskej školy od 30.apríla do 31.mája.
Odporúčanie pre záhradkárov
zverejnené: 2018-04-11
Slovenský zväz záhradkárov odporúča pestovateľom marhúľ a višní postrek proti moníliovému usychaniu kvetov a mladých výhonkov prípravkom SIGNUM. Optimálny termín vykonania postreku je na začiatku kvitnutia stromov. Taktiež odporúča aj ochranu broskýň proti kučeravosti listov, a to postrekom DELAN alebo SYLLIT. Optimálny termín postreku je pri otváraní púčikov.
Zvozový kalendár na rok 2018 - aktualizovaný
zverejnené: 2018-03-28
Na stránke obce Ždaňa je zverejnený aktualizovaný zvozový kalendár, platný od 01.04.2018.
Dodržiavanie VZN č. 5/2004 o chove psov
zverejnené: 2018-02-07
K často sa vyskytujúcim problémom v našej obci patrí voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných priestranstvách, detských ihriskách, pričom tu dochádza k znečisťovaniu týchto priestranstiev.
Je potrebné, aby si držitelia psov uvedomili, že v zmysle zákona č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
Touto cestou upozorňujeme držiteľov psov na to, aby si okrem hrozby uloženia sankcie za znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi, uvedomili aj ďalšie riziká, a to hlavne z hygienického a zdravotného hľadiska.

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Podľa VZN obce Ždaňa č. 5/2004 o držaní psov v znení §3, každý pes musí mať registračnú známku a musí byť zaevidovaný v evidencii obce.
V zmysle toho istého VZN, §7 sa priestupku, okrem iného dopustí ten, kto psa vedie ak :
1. nezabránil tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka,
2. neohlási, že pes pohrýzol človeka,
3. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
4. Za priestupok obec uloží pokutu.
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Preto žiadame občanov, aby zabezpečili chov svojich psov tak, aby sa vyhli plateniu pokút, či úhrady nákladov za odchyt psa.

Prepravná služby SČK
zverejnené: 2017-10-10
Slovenský červený kríž ponúka od 1.10.2017 prepravnú službu pre :
-seniorov nad 62 rokov, osoby ŤZP a ich sprievodcov, pre rodičov s maloletými deťmi a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.
Službu je možné si objednať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. na tel. č. 0903601114, spravidla 1 deň vopred.
Službu je možné využiť v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hodiny, na prepravu do zdravotníckych zariadení v okrese Košice a okolie, na prepravu do sociálnych zariadení a na prepravu do úradov a iných inštitúcií.
Cenník úhrad za poskytnutú službu je zverejnený na stránke našej obce, alebo je k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Ďalšie aktuality: