• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
  Jarmok 2014

  Súčasťou jarmoku bol bohatý kultúrny program, bola možnosť navštíviť predajné stánky, výstavu zvierat drobnochovateľov, potešiť sa s deťmi pri rôznych atrakciách.

   
 • Slideshow
  Obec Ždaňa

  Obec leží v nadmorskej výške 185 m juhovýchodne od Košíc na styk Košickej kotliny so Slanskými vrchmi pri vtoku rieky Olšavy do Hornádu.

   
 • Slideshow
  Vitajte

  na oficiálnych stránkach obce Ždaňa

   

Vitajte na stránkach obce Ždaňa

Vitajte na stránkach obce <span>Ždaňa</span>

Obec Ždaňa leží v nadmorskej výške 185 m juhovýchodne od Košíc na styku Košickej kotliny so Slanskými vrchmi pri vtoku rieky Olšavy do Hornádu.

Kataster obce sa rozprestiera na úpätí Slanských vrchov, zo západu ju ohraničuje tok rieky Hornád, ktorá je v týchto úsekoch štrkonosná, so zaujímavými brehovými porastami. Južnou časťou obce preteká Turecký potok, ktorého brehové porasty dotvárajú zaujímavú krajinnú scenériu obce.

čítať viac

Aktuality z obecnej aplikácie:


Ponuka práce
zverejnené: 2018-03-20
Firma EUROTRADE – SR a.s. ponúka voľné pracovné miesta pre mužov a ženy
Ponúkajú :

- Elektrotechnický priemysel (Nitra, Galanta)
- Automobilový priemysel (Bratislava, Trnava, Voderady ...)
- Práca v sklade (Galanta)
- Strojárenská výroba (Sládkovičovo)

Nástup do práce IHNEĎ, ubytovanie ZDARMA. Ak máte záujem o pracovnú ponuku môžete sa informovať telefonicky na čísle : 0948 420 850, 0902 918 788
 DNES 
Zasadnutie OZ

zverejnené: 2018-03-19
V súlade s ustanoveniami §12 a §13, odst. 4, písmeno a), zvoláva starosta obce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ždani, ktoré sa uskutoční vo štvrtok, 22.03.2018 so začiatkom o 18:00 hod. , v zasadačke obce Ždaňa.
Smútočný oznam
zverejnené: 2018-03-19
Oznamujeme Vám, že dňa 17.03.2018 zomrel vo veku nedožitých 51 rokov náš občan, pán Peter Grega. Pohrebná svätá omša za zosnulého bude v stredu, 21.03.2018 v rímskokatolíckom kostole v Ždani. Pietny akt rozlúčky so zosnulým bude po svätej omši v Dome nádeje.
Obchádzka - Valaliky
zverejnené: 2018-03-12

Obchádzka - Valaliky
zverejnené: 2018-03-12

Zber elektroodpadov
zverejnené: 2018-03-07
Dňa 12.03.2018 sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadov.
 DNES 
Prerušenie distribúcie elektriny

zverejnené: 2018-03-01
Vážený zákazník,
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Ždaňa - celá obec:
22. marec 2018 od 07:30 h do 18:00 h.

Pozvánka
zverejnené: 2018-02-27
ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Ždani pozýva na dve akcie:
Prvá akcia sa uskutoční dňa: 28.2.2018, (streda), so začiatkom o 17:00 hod. v KD.
Program: 1. Sadenie, pestovanie, množenie viniča, ríbezlí, egreša, liesky, maliny, jahody...
2. Štepenie a očkovanie
3. Aktuálna ochrana a niečo iné...
4. Výmenná burza. Vymeň! Daruj! *
Téma vhodná pre každého. Využite možnosť ako sa naučiť správne sadiť a pestovať vinič, drobné ovocie, ale aj štepiť, či očkovať.

Druhá akcia sa uskutoční dňa: 14.3.2018,(streda), so začiatkom o 17:00 hod. v KD.
Program: 1. Veľkonočné čarovanie.
2. Veľká noc s vlastnoručne vyrobenou ozdobou z prútia na položenie - zavesenie...
3. Výmenná burza. Vymeň! Daruj! *
Prebytky sadbového materiálu: semená, hľuzy, rastlinky, kvety...
Môžu byť aj vrúble na jarné štepenie...

Zabezpečené: prútiky, viazací materiál...
Téma vhodná pre každého, hlavne pre dievčatá, ženy – manželky záhradkárov. Možnosť pre každého, kto si chce spríjemniť Veľkú noc s vlastným aranžmá, ale aj vymeniť či darovať.
Prineste aj vlastné ozdoby na aranžovanie typické pre jarné prebúdzanie prírody... Prineste a pochváľte sa s vlastným výrobkom.
Výbor ZO SZZ v Ždani
Separovaný zber
zverejnené: 2018-02-21
Vážení občania,
spoločnosť Kosit, a.s., zabezpečuje v našej obci okrem zberu komunálneho odpadu aj vrecový zber separovaného odpadu, v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením obce Ždaňa o nakladaní s odpadom. Spoločnosť Kosit zároveň zabezpečuje aj vybavenie domácností potrebným počtom plastových vriec modrej, zelenej a žltej farby. Po dohode so spoločnosťou Kosit Vám oznamujeme, že v prípade, že máte v domácnosti plastové vrecia poškodené, alebo Vám ich po poškodení pracovníci, zabezpečujúci separovaný zber nevrátili, je možné si tieto farebné plastové vrecia vyzdvihnúť aj na Obecnom úrade v Ždani v úradných hodinách.
Dodržiavanie VZN č. 5/2004 o chove psov
zverejnené: 2018-02-07
K často sa vyskytujúcim problémom v našej obci patrí voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných priestranstvách, detských ihriskách, pričom tu dochádza k znečisťovaniu týchto priestranstiev.
Je potrebné, aby si držitelia psov uvedomili, že v zmysle zákona č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
Touto cestou upozorňujeme držiteľov psov na to, aby si okrem hrozby uloženia sankcie za znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi, uvedomili aj ďalšie riziká, a to hlavne z hygienického a zdravotného hľadiska.

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Podľa VZN obce Ždaňa č. 5/2004 o držaní psov v znení §3, každý pes musí mať registračnú známku a musí byť zaevidovaný v evidencii obce.
V zmysle toho istého VZN, §7 sa priestupku, okrem iného dopustí ten, kto psa vedie ak :
1. nezabránil tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka,
2. neohlási, že pes pohrýzol človeka,
3. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
4. Za priestupok obec uloží pokutu.
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Preto žiadame občanov, aby zabezpečili chov svojich psov tak, aby sa vyhli plateniu pokút, či úhrady nákladov za odchyt psa.

Zvozový kalendár na rok 2018
zverejnené: 2018-01-05
Na stránke obce Ždaňa je zverejnený zvozový kalendár na rok 2018.
Prepravná služby SČK
zverejnené: 2017-10-10
Slovenský červený kríž ponúka od 1.10.2017 prepravnú službu pre :
-seniorov nad 62 rokov, osoby ŤZP a ich sprievodcov, pre rodičov s maloletými deťmi a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.
Službu je možné si objednať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. na tel. č. 0903601114, spravidla 1 deň vopred.
Službu je možné využiť v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hodiny, na prepravu do zdravotníckych zariadení v okrese Košice a okolie, na prepravu do sociálnych zariadení a na prepravu do úradov a iných inštitúcií.
Cenník úhrad za poskytnutú službu je zverejnený na stránke našej obce, alebo je k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Ďalšie aktuality: