• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
  Jarmok 2014

  Súčasťou jarmoku bol bohatý kultúrny program, bola možnosť navštíviť predajné stánky, výstavu zvierat drobnochovateľov, potešiť sa s deťmi pri rôznych atrakciách.

   
 • Slideshow
  Obec Ždaňa

  Obec leží v nadmorskej výške 185 m juhovýchodne od Košíc na styk Košickej kotliny so Slanskými vrchmi pri vtoku rieky Olšavy do Hornádu.

   
 • Slideshow
  Vitajte

  na oficiálnych stránkach obce Ždaňa

   

Vitajte na stránkach obce Ždaňa

Vitajte na stránkach obce <span>Ždaňa</span>

Obec Ždaňa leží v nadmorskej výške 185 m juhovýchodne od Košíc na styku Košickej kotliny so Slanskými vrchmi pri vtoku rieky Olšavy do Hornádu.

Kataster obce sa rozprestiera na úpätí Slanských vrchov, zo západu ju ohraničuje tok rieky Hornád, ktorá je v týchto úsekoch štrkonosná, so zaujímavými brehovými porastami. Južnou časťou obce preteká Turecký potok, ktorého brehové porasty dotvárajú zaujímavú krajinnú scenériu obce.

čítať viac

Aktuality z obecnej aplikácie:


Pozvánka na futbalový zápas
zverejnené: 2018-07-20
TJ Hornád Ždaňa pozýva všetkých priaznivcov Ždaňanského futbalu na majstrovský futbalový zápas Slovnaft Cupu, ktorý odohrajú v túto nedeľu 22.júla 2018, so začiatkom o 17.00 hod. Naši chlapci privítajú na domácej pôde mužstvo FK Geča 73.
Príďte ich povzbudiť.
Zber plastov
zverejnené: 2018-07-19
Dňa 21.07.2018 sa v našej obci uskutoční zber plastov.
Oznam
zverejnené: 2018-07-18
S poľutovaním Vám oznamujeme, že z dôvodu dlhodobého nepriaznivého počasia ruší Obec Nižná Myšľa podujatie s názvom „Stretnutie katolíckej mládeže 1938-2018“ , ktoré sa malo uskutočniť tento víkend, v dňoch 20. – 22. 07.2018.
Ďakujeme za pochopenie.
 o 16 dní 
Prerušenie distribúcie elektriny

zverejnené: 2018-07-18
Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce:
ŽDAŇA - celá obec
v termíne 8. august 2018 od 07:20 h do 18:30 h.
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - informácie pre voliča
zverejnené: 2018-07-18

Oznam
zverejnené: 2018-07-16
Pošta Ždaňa oznamuje svojim klientom, že do 31.08.2018 bude poskytovať svoje služby v obmedzenom režime, a to : otvorená bude vždy v pondelky, utorky, štvrtky a piatky v čase od 13:30 hod do 14:30 hod. a v stredy od 14:30 do 17:00 hod.
Oznam
zverejnené: 2018-07-13
VVS, a.s. dnešný deň odstraňuje vodovodnú poruchu na uliciach Javorová 16 a Lipová 28. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetných uliciach, respektíve priľahlých uiciach,na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

Oznam
zverejnené: 2018-07-12
MUDr. Králová oznamuje svojim pacientom, že v dňoch 16.07.2018 - 03.08.2018 bude čerpať dovolenku. Zastupuje ju MUDr. Kolesárová v Čani.
Lekáreň Medikament
zverejnené: 2018-07-11
Lekáreň Medikament bude zatvorená od budúceho pondelka tri týždne, teda od 16.07.2018 do 05.08.2018. Otvorená bude 06.08.2018.
Výročné stretnutie katolíckej mládeže
zverejnené: 2018-07-11
Obec Nižná Myšľa, v spolupráci s farnosťou Nižná Myšľa obnovuje akciu - Stretnutie katolíckej mládeže. Vďaka starej vlajke, ktorú mali celý čas zavesenú v obecnom múzeu prišli na to, že tento rok by bolo 80-te výročie stretnutia.
Stretnutie je určené hlavne pre mládež vo veku od 15 rokov, rodiny s deťmi sú vítané.
Stretnutie sa uskutoční v dňoch 20. – 22. júla 2018 v lokalite Koscelek.
Bližšie informácie nájde na internetovej stránke obce Nižná Myšľa.

Futbalový turnaj
zverejnené: 2018-07-11

Oprava poruchy na vodovdnom potrubí
zverejnené: 2018-07-11
Dňa 11.07.2018 bude VVS, a. s. Košice, odstraňovať poruchu na vodovodnom potrubí : Ždaňa-Agátová 276-Lipová.
Skúška sirény
zverejnené: 2018-07-03
V piatok, dňa 13.07.2018 na poludnie, je plánovaná celoslovenská skúška sirén.
Zájazd do Maďarska
zverejnené: 2018-07-02
Obec Ždaňa organizuje dňa 17.07.2018 zájazd do Maďarska. Záujemcovia nech sa prihlásia čím skôr na Obecnom úrade v Ždani, deti do 15 rokov len v doprovode dospelého. Účastnícky poplatok je 8,- €.
Ambulantná pohotovostná služba
zverejnené: 2018-06-28

Výzva
zverejnené: 2018-06-13
Na základe výzvy Regionálnej veterinárnej správy Košice – okolie v súvislosti s výskytom moru ošípaných v Maďarsku, je každý chovateľ ošípaných povinný nahlásiť počet chovaných ošípaných na OcÚ v Ždani telefonicky alebo osobne v termíne do 15. júna 2018.


Povinnosť nahlásiť úhyn zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona č.39/2007 Z .z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov. Pri nedodržaní týchto povinností hrozí chovateľovi sankcia v zmysle platnej legislatívy a to vo výške od 400 do 1000 eur v prípade fyzickej osoby a od 10 000 do 160 000 eur v prípade fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby.

Chovateľ je povinný okrem toho podľa § 23 ods. 1 citovaného zákona oznámiť na telefónne číslo 055/7294391 alebo mobilné číslo 0917 619 674 a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi aj dátum, čas a miesto vykonania domácej zakáľačky minimálne jeden pracovný deň vopred.
Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šíreniu
zverejnené: 2018-05-30

Určené všetkým chovateľom ošípaných okresu Košice - okolie
zverejnené: 2018-05-16
Regionálna veterinárna potravinová správa Košice - okolie upozorňuje všetkých občanov- chovateľov ošípaných aj neregistrovaných, v nárazníkovej zóne afrického moru ošípaných, že v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť RVPS Košice - okolie na t. č. 055/7294391 alebo 0917619674 a príslušnému veterinárnemu lekárovi. Chovateľ je povinný podľa § 23 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z.z. oznámiť na horeuvedené telefónne číslo aj dátum, čas a miesto vykonania domácej zakáľačky minimálne jeden pracovný deň vopred.
Zvozový kalendár na rok 2018 - aktualizovaný
zverejnené: 2018-03-28
Na stránke obce Ždaňa je zverejnený aktualizovaný zvozový kalendár, platný od 01.04.2018.
Dodržiavanie VZN č. 5/2004 o chove psov
zverejnené: 2018-02-07
K často sa vyskytujúcim problémom v našej obci patrí voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných priestranstvách, detských ihriskách, pričom tu dochádza k znečisťovaniu týchto priestranstiev.
Je potrebné, aby si držitelia psov uvedomili, že v zmysle zákona č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
Touto cestou upozorňujeme držiteľov psov na to, aby si okrem hrozby uloženia sankcie za znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi, uvedomili aj ďalšie riziká, a to hlavne z hygienického a zdravotného hľadiska.

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Podľa VZN obce Ždaňa č. 5/2004 o držaní psov v znení §3, každý pes musí mať registračnú známku a musí byť zaevidovaný v evidencii obce.
V zmysle toho istého VZN, §7 sa priestupku, okrem iného dopustí ten, kto psa vedie ak :
1. nezabránil tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka,
2. neohlási, že pes pohrýzol človeka,
3. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
4. Za priestupok obec uloží pokutu.
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Preto žiadame občanov, aby zabezpečili chov svojich psov tak, aby sa vyhli plateniu pokút, či úhrady nákladov za odchyt psa.

Prepravná služby SČK
zverejnené: 2017-10-10
Slovenský červený kríž ponúka od 1.10.2017 prepravnú službu pre :
-seniorov nad 62 rokov, osoby ŤZP a ich sprievodcov, pre rodičov s maloletými deťmi a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.
Službu je možné si objednať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. na tel. č. 0903601114, spravidla 1 deň vopred.
Službu je možné využiť v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hodiny, na prepravu do zdravotníckych zariadení v okrese Košice a okolie, na prepravu do sociálnych zariadení a na prepravu do úradov a iných inštitúcií.
Cenník úhrad za poskytnutú službu je zverejnený na stránke našej obce, alebo je k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Ďalšie aktuality: