• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
  Jarmok 2014

  Súčasťou jarmoku bol bohatý kultúrny program, bola možnosť navštíviť predajné stánky, výstavu zvierat drobnochovateľov, potešiť sa s deťmi pri rôznych atrakciách.

   
 • Slideshow
  Obec Ždaňa

  Obec leží v nadmorskej výške 185 m juhovýchodne od Košíc na styk Košickej kotliny so Slanskými vrchmi pri vtoku rieky Olšavy do Hornádu.

   
 • Slideshow
  Vitajte

  na oficiálnych stránkach obce Ždaňa

   

Vitajte na stránkach obce Ždaňa

Vitajte na stránkach obce <span>Ždaňa</span>

Obec Ždaňa leží v nadmorskej výške 185 m juhovýchodne od Košíc na styku Košickej kotliny so Slanskými vrchmi pri vtoku rieky Olšavy do Hornádu.

Kataster obce sa rozprestiera na úpätí Slanských vrchov, zo západu ju ohraničuje tok rieky Hornád, ktorá je v týchto úsekoch štrkonosná, so zaujímavými brehovými porastami. Južnou časťou obce preteká Turecký potok, ktorého brehové porasty dotvárajú zaujímavú krajinnú scenériu obce.

čítať viac

Aktuality z obecnej aplikácie:


 pozajtra 
Smútočný oznam

zverejnené: 2017-02-28
Oznamujeme Vám, že dňa 27. februára 2017 zomrela vo veku 76 rokov naša občianka, pani Alžbeta Kardošová. Pohrebná svätá omša za zosnulú bude vo štvrtok, 2. marca 2017 o 15:00 hodine v rímskokatolíckom kostole v Ždani. Pietny akt rozlúčky so zosnulou bude po svätej omši v Dome nádeje.
 pozajtra 
Pozvánka

zverejnené: 2017-02-27
ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Ždani


P o z v á n k a

Pozývame všetkých priateľov záhradkárov na pracovné stretnutie,
ktoré sa uskutoční dňa: 2.3.2017, (štvrtok)
so začiatkom o 17:00 hod. v kultúrnom dome.
Prezentácia už o 16:45 hod.

Program: 1. Ukážka rezu mladých a starších stromov
Ukážka rezu a sadenia viniča
Ukážka štepenia a očkovania
Aktuálne práce v záhrade
A niečo iné...

Dezinfekcia pôdy v záhrade
Rez mladých marhúľ /Šittov rez/
Ruže – jarný rez
Orechy – škvrnitosť listov a plodov
Monília na plodoch kôstkovín
Ekologická ochrana
Predjarná ochrana ovocných drevín
Ukážka dravého roztoča na ovocné stromy a vinič

2. Výmenná burza - Vymeň! Daruj!
/Prebytky sadbového materiálu: semená, hľuzy,
rastlinky, kvety, môžu byť aj vrúble na jarné štepenie.

Témy sú vhodné pre každého.
Využite možnosť ako sa naučiť správne orezávať ovocné stromy, vinič, ale aj štepiť, či očkovať.

Výbor ZO SZZ v Ždani
Zber komunálneho odpadu
zverejnené: 2017-02-17
Dňa 20. februára 2017 prebehne v našej obci zber komunálneho odpadu.
Zasadnutie OZ
zverejnené: 2017-02-14
V súlade s ustanoveniami §12 a §13, odst. 4, písmeno a), zákona č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov
z v o l á v a starosta obce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ždani, ktoré sa uskutoční dňa 23. februára 2017, t. j. vo štvrtok o 18.00 hodine v zasadačke obce v Ždani.
Zápis detí do MŠ
zverejnené: 2017-02-14
Materská škola Ždaňa, Lúčna 243/2

Riaditeľstvo Materskej školy v Ždani oznamuje rodičom, že v súlade s § 3 ods.2 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.306/2008 Z.z. o materskej škole a v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z. bude v dobe:

od 15.2.2017 do 15.3.2017
zápis detí do tunajšej materskej školy.

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2017/2018 si môžete vyzdvihnúť v materskej škole v čase prevádzky
od 6.45 do 16.00 hod, alebo sú k dispozícii na stránke obce www.zdana.sk .

Zároveň Vás pozývame s Vašim dieťatkom na Deň otvorených dverí v materskej škole
v dňoch 27.2.2017 a 28.2.2017 od 9.00 hod do 16.00hod. Aj počas týchto dní môžete zapísať Vaše dieťa do Materskej školy v Ždani

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“).
Pri prijímaní detí do materskej školy sa musí dodržiavať zásada:
- rovnakého zaobchádzania a
- zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie (§ 3 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z. z).

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:
- spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
- dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku, a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
- dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
- dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:
- ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
- s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a
- s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, person
Smútočný oznam
zverejnené: 2017-02-08
Oznamujeme Vám, že dňa 07.02.2017 tragicky zahynula vo veku 83 rokov naša občianka, pani Katarína Bartóková. Pietny akt rozlúčky so zosnulou bude v sobotu, 11.02.2017 o 11:00 hodine v Dome nádeje.
Možnosť korčuľovania
zverejnené: 2017-01-09
V areáli Spojenej školy internátnej v Ždani - na veľkom ihrisku - je možnosť bezplatného celodenného i večerného korčuľovania.
Voľné pracovné miesto - Mäsiareň Ždaňa
zverejnené: 2016-12-29
Vedúci predajne Mäsiareň v Ždani prijme predavačku. Bližšie informácie získate priamo v predajni.

Ďalšie aktuality: