• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
  Jarmok 2014

  Súčasťou jarmoku bol bohatý kultúrny program, bola možnosť navštíviť predajné stánky, výstavu zvierat drobnochovateľov, potešiť sa s deťmi pri rôznych atrakciách.

   
 • Slideshow
  Obec Ždaňa

  Obec leží v nadmorskej výške 185 m juhovýchodne od Košíc na styk Košickej kotliny so Slanskými vrchmi pri vtoku rieky Olšavy do Hornádu.

   
 • Slideshow
  Vitajte

  na oficiálnych stránkach obce Ždaňa

   

Vitajte na stránkach obce Ždaňa

Vitajte na stránkach obce <span>Ždaňa</span>

Obec Ždaňa leží v nadmorskej výške 185 m juhovýchodne od Košíc na styku Košickej kotliny so Slanskými vrchmi pri vtoku rieky Olšavy do Hornádu.

Kataster obce sa rozprestiera na úpätí Slanských vrchov, zo západu ju ohraničuje tok rieky Hornád, ktorá je v týchto úsekoch štrkonosná, so zaujímavými brehovými porastami. Južnou časťou obce preteká Turecký potok, ktorého brehové porasty dotvárajú zaujímavú krajinnú scenériu obce.

čítať viac

Aktuality z obecnej aplikácie:


Oznámenie o vyplácaní nájmu za pôdu za rok 2018
zverejnené: 2018-09-18
AGROSPOL Košice, s. r. o., oznamuje prenajímateľom pôdy, že vyplácanie nájmu za rok 2018 sa uskutoční v dňoch 21. a 22.septembra 2018 a v dňoch 26. a 27. októbra 2018, t.j. v piatok a v sobotu v čase: od 8.00 - do 15.00 hod. na hospodárskom dvore v Ždani, v budove oproti vrátnici.
K vyplácaniu v naturálnej aj v peňažnej forme je potrebné sa preukázať občianskym preukazom!
Oznam
zverejnené: 2018-09-18
Pobočka Slovenskej sporiteľne, a.s. v Čani, na Skladnej 2 je od 10.9.2018 v rekonštrukcii. Táto bude prebiehať asi 2 mesiace do konca októbra. Z toho dôvodu je pobočka SLSP, a.s. presťahovaná do dočasných priestorov, ktoré sa nachádzajú len cca 80 m ďalej od pôvodnej, a to na ul. Sídlisko 1289/19 v Čani, smerom ku Zdravotnému stredisku, v budove nového nákupného centra, oproti pošte. Priestory sú označené logom „Slovenská sporiteľňa, a.s. “ a výveskami „Dočasná pobočka“.
Bankomaty SLSP, a.s. sa nachádzajú na pôvodných miestach a sú funkčné aj počas rekonštrukcie.
Pozvánka na futbalový zápas
zverejnené: 2018-09-13
TJ Hornád Ždaňa pozýva všetkých priaznivcov ždaňanského futbalu na majstrovský zápas našich „žiakov“, ktorí v sobotu 15.septembra 2018 o 13.00 hod. odohrajú majstrovský zápas na domácej pôde proti mužstvu FC Valaliky.
Naša „prípravka“ v piatok 14.septembra 2018 o 17.00 hod. odohrá majstrovský zápas na pôde súpera FK Haniska.
Príďte ich povzbudiť!
Skúška sirén
zverejnené: 2018-09-13
V piatok, dňa 14.09.2018 na poludnie, je plánovaná celoslovenská skúška sirén.
Pozvánka na futbalový zápas
zverejnené: 2018-09-13
TJ Hornád Ždaňa pozýva všetkých priaznivcov Ždaňanského futbalu na majstrovský futbalový zápas v V. lige Košicko-gemerskej. Zápas odohrajú túto nedeľu, 16. septembra 2018, so začiatkom o 15.00 hod. Naši chlapci privítajú na domácej pôde mužstvo TJ Družstevník Budimír. Príďte ich povzbudiť!
Zber plastov
zverejnené: 2018-09-07
Dňa 15.09.2018 sa v našej obci uskutoční zber plastov.
 o 11 dní 
Oznam

zverejnené: 2018-09-07
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice žiada občanov, ktorí poberajú prídavok na dieťa, aby čo najskôr doručili na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, Košice, potvrdenie o návšteve školy v školskom roku 2018/2019 Vašich detí, ktoré k 01.09.2018 dovŕšili 16-ty rok veku a naďalej pokračujú v štúdiu. Pripomíname, že je povinnosťou občana poberajúceho prídavok na dieťa nahlásiť aj ukončenie štúdia dieťaťa. V prípade nedoručenia potvrdenia o návšteve školy do 30.09.2018, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice vydá rozhodnutie o zastavení výplaty prídavku na dieťa od 01.09.2018. Za porozumenie ďakujeme.
Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
zverejnené: 2018-09-05
Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Ždaňa, konané dňa 10. novembra 2018, bola menovaná Emília Baltesová
Kontakt
Telefón: 0911 234 761
Email: emilia.baltesova@intra.dcom.sk
Adresa: Obecný úrad Ždaňa, Jarmočná 118/4, 044 11 Ždaňa
LIBA ACADEMY - nábor
zverejnené: 2018-09-05
So začiatkom novej hokejovej sezóny a začiatkom nového školského roka pozýva LIBA ACADEMY 11 deti od 5 rokov vyskúšať si čaro ľadového hokeja.

Milí prváčikovia, druháčikovia, príďte rozšíriť rady mladých hokejistov.
Vítané sú aj staršie deti a deti v predškolskom veku. Tešíme sa na Vás.

Informácie: Zimný štadión Čaňa, každý deň od 15.30 hod
 o 11 dní 
Oznam - úhrada poplatkov

zverejnené: 2018-09-05
Obec Ždaňa, ako správca dane z nehnuteľnosti a poplatku za tuhý komunálny odpad, oznamuje občanom, že 30.9.2018 uplynie termín poslednej splátky na úhradu dane z nehnuteľnosti a poplatku za tuhý domový odpad.
V tejto súvislosti upozorňujeme tých občanov, ktorým bolo doručené rozhodnutie na úhradu dane a poplatku za TKO, a ktorí doteraz tieto poplatky nemajú uhradené, aby tak vykonali do konca lehoty splatnosti, t.j. do konca mesiaca september a vyhli sa tak prípadným ďalším daňovým konaniam.

 zajtra 
Prerušenie distribúcie elektriny

zverejnené: 2018-09-05
VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny v celej obci Ždaňa v termíne - 20. 09. 2018 v čase od 7:20 do 18:30 hod.
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - informácia
zverejnené: 2018-08-24
Emailovou adresou na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej komisie je : obec.zdana@mail.t-com.sk

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 a oznámenie o počte obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb
zverejnené: 2018-08-17

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - informácie pre voliča
zverejnené: 2018-07-18

Ambulantná pohotovostná služba
zverejnené: 2018-06-28

Zvozový kalendár na rok 2018 - aktualizovaný
zverejnené: 2018-03-28
Na stránke obce Ždaňa je zverejnený aktualizovaný zvozový kalendár, platný od 01.04.2018.
Dodržiavanie VZN č. 5/2004 o chove psov
zverejnené: 2018-02-07
K často sa vyskytujúcim problémom v našej obci patrí voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných priestranstvách, detských ihriskách, pričom tu dochádza k znečisťovaniu týchto priestranstiev.
Je potrebné, aby si držitelia psov uvedomili, že v zmysle zákona č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
Touto cestou upozorňujeme držiteľov psov na to, aby si okrem hrozby uloženia sankcie za znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi, uvedomili aj ďalšie riziká, a to hlavne z hygienického a zdravotného hľadiska.

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Podľa VZN obce Ždaňa č. 5/2004 o držaní psov v znení §3, každý pes musí mať registračnú známku a musí byť zaevidovaný v evidencii obce.
V zmysle toho istého VZN, §7 sa priestupku, okrem iného dopustí ten, kto psa vedie ak :
1. nezabránil tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka,
2. neohlási, že pes pohrýzol človeka,
3. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
4. Za priestupok obec uloží pokutu.
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Preto žiadame občanov, aby zabezpečili chov svojich psov tak, aby sa vyhli plateniu pokút, či úhrady nákladov za odchyt psa.

Prepravná služby SČK
zverejnené: 2017-10-10
Slovenský červený kríž ponúka od 1.10.2017 prepravnú službu pre :
-seniorov nad 62 rokov, osoby ŤZP a ich sprievodcov, pre rodičov s maloletými deťmi a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.
Službu je možné si objednať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. na tel. č. 0903601114, spravidla 1 deň vopred.
Službu je možné využiť v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hodiny, na prepravu do zdravotníckych zariadení v okrese Košice a okolie, na prepravu do sociálnych zariadení a na prepravu do úradov a iných inštitúcií.
Cenník úhrad za poskytnutú službu je zverejnený na stránke našej obce, alebo je k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Ďalšie aktuality: