Zmenšiť textZväčšiť text
Prehrať celé video
 •  

Aktuality


 o 5 dní 
Oznam

zverejnené: 24.7.2024

 zajtra 
Oznam

zverejnené: 24.7.2024
Dňa 26.07.2024 bude pošta Ždaňa z prevádzkových dôvodov zatvorená.
 o 3 dni 
Pozvánka - Odpustové slávnosti sv. Anny, Trstené pri Hornáde

zverejnené: 23.7.2024

Doprava KSK
zverejnené: 22.7.2024
Brázdite aj vy východné Slovensko prímestskými autobusmi? Košický a Prešovský samosprávny kraj pre vás pripravili spoločnú zónovú tarifu plnú noviniek a benefitov. Nová tarifa prinesie jednorazové prestupné lístky aj výhodné predplatné lístky od jednodňového až po ročný. Okrem klasickej dopravnej karty budete môcť využívať i virtuálnu dopravná kartu v mobile s NFC. Viac informácií nájdete na www.idsvychod.sk.
 DNES 
Zasadnutie OZ

zverejnené: 18.7.2024
V súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Z.z., §12 a §13, odst. 4, písmeno a), zvoláva starosta obce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ždani, ktoré sa uskutoční vo štvrtok, 25.07.2024
so začiatkom o 18:30 hod. , v zasadačke obce Ždaňa.

Oznam
zverejnené: 17.7.2024
Lekáreň Medikament bude v dňoch 22.7.2024 - 26.07.2024 zatvorená.
Zónová tarifa v regionálnej autobusovej doprave
zverejnené: 15.7.2024
V regionálnej autobusovej doprave pribudnú predplatné cestovné lístky
Cestovanie pre pravidelných cestujúcich v autobusovej regionálnej doprave bude výhodnejšie. Samosprávne kraje na východe Slovenska v rámci postupného zavádzania integrovaného dopravného systému spustia predplatné cestovné lístky a prestupné cestovné lístky. Zmeny začnú platiť v auguste.
Autobusovú dopravu na východnom Slovensku čakajú zmeny v druhoch a sadzbách cestovného. Košický a Prešovský samosprávny kraj zavedú tzv. zónovú tarifu, ktorá prinesie novinky ako prestupný lístok, alebo časový predplatný lístok od denného až po ročný. Nová tarifa prinesie výhody najmä pravidelným cestujúcim.
„Regionálne autobusy využívajú na prepravu do školy a do práce denno-denne tisíce pravidelných cestujúcich, ktorí za to doposiaľ neboli odmeňovaní. Zmena tarify bude výhodná práve pre týchto cestujúcich, keďže ponuku lístkov rozšírime o výhodné predplatné cestovné. Čím viac budú cestovať, tým menej zaplatia v prepočte na jednu cestu. Ide o overený spôsob ako zatraktívniť cestovanie verejnou dopravou a motivovať cestujúcich k častejšiemu využívaniu verejnej dopravy,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
Územie východného Slovenska bude rozdelené na tarifné zóny, pričom cena cestovného sa bude odvíjať od počtu prejdených zón. Predplatné lístky budú dostupné v rôznych variantoch – ako jednodňové, mesačné, štvrťročné, polročné a ročné. Územná platnosť takýchto lístkov bude určená vybranými tarifnými zónami, s výnimkou celosieťových lístkov, ktoré budú platné na celom území východného Slovenska.
„Zmena tarify prináša niekoľko praktických výhod. Okrem predplatných lístkov je to najmä jednorazový prestupný lístok na dvojicu spojov, vďaka ktorému cestujúci s dopravnou kartou zaplatí za cestu s prestupom rovnakú cenu ako pri priamom spojení. Zónová tarifa, ktorú v prvej fáze uplatníme v autobusovej doprave, konečne vytvorí možnosť rozšírenia integrácie na železničnú dopravu a mestské dopravy tak, aby na konci dňa mohli východniari cestovať verejnou dopravou v našej časti Slovenska na jeden cestovný lístok,“ povedal predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.
Kraje upozorňujú, že s ohľadom na skracovanie času vybavovania cestujúcich, bude nosičom prestupných a predplatných lístkov výhradne dopravná karta.
Nákup jednorazového neprestupného lístka ostane rovnaký ako doposiaľ, zvýraznia sa však cenové rozdiely pri platbe z dopravnej karty oproti platbe v hotovosti alebo z bankovej karty. Pre výhodnejšie cestovné preto kraje odporúčajú aj občasným cestujúcim vybaviť si dopravnú kartu. V súčasnosti používané dopravné karty (vrátane preukazu ISIC) zostávajú naďalej v platnosti. Zmeny začnú platiť v auguste.

Oznam
zverejnené: 11.7.2024
MUDr. Králová oznamuje, že v dňoch 15.07.2024 - 02.08.2024 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. V prípade potreby ju zastupuje MUDr. Gabriela Kolesárová.
Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji
zverejnené: 18.6.2024

Stratégia rozvoja cyklistickej doprava a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-2030
zverejnené: 18.6.2024

,, POZOR´´ ZMENA DOPRAVNÉHO ZNAČENIA
zverejnené: 11.6.2024
,,POZOR´ˇ

Zmena dopravného značenia.

Sprava ciest KSK a ODI Košice-okolie oznamujú, že zajtra to je 12.júna 2024 v čase od 8:00 hod. dôjde k zmene dopravného značenia v obci Čaňa, na križovatke ČAŇA- HANISKA.
Pri prejazde je potrebné zvýšiť pozornosť a opatrnosť.

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu
zverejnené: 10.6.2024

Certifikát za rok 2023
zverejnené: 25.4.2024

Prosba o spoluprácu s SHMÚ – vyhľadanie nového pozorovateľa pre fenologickú sieť
zverejnené: 19.3.2024

Upozornenie pre občanov
zverejnené: 25.1.2024

Zvozový kalendár 2024
zverejnené: 19.12.2023

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 30.09.2023
zverejnené: 2.10.2023

MŠ Ždaňa-zoznam vecí do MŠ
zverejnené: 15.8.2023

Oznam
zverejnené: 4.11.2022
MUDr. Ľubuša Králová zmenila od 01.11.2022 miesto poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Výsledky volieb
zverejnené: 31.10.2022
Miestna volebná komisia v Ždani
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce
Okrsková volebná komisia v ŽDANI, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022.
A. Do Obecného zastupiteľstva v ŽDANI boli zvolení:
Meno, priezvisko, politická strana2)
- Mgr. Imrich Bakši Kresťanskodemokratické hnutie
- Mgr. Stanislav Rusnák Kresťanskodemokratické hnutie
- Ing. Ivan Buchla Slovenská národná strana
- Július Takáč Nezávislý kandidát
- Imrich Gergely Nezávislý kandidát
- Peter Juhás Hlas – sociálna demokracia
- Bartolomej Horňák Kresťanskodemokratické hnutie
- Ing. PhD. Peter Frák Sloboda a solidarita
- Bc. Ján Karajos Nezávislý kandidát
B. Za starostu obce ŽDAŇA bol zvolený:
Meno, priezvisko, politická strana2)

Ing. Ján KOKARDA Nezávislý kandidát

V Ždani, 30.10.2022


Výsledky volieb
zverejnené: 30.10.2022

Meander Ždaňa
zverejnené: 21.6.2022

Certifikát za rok 2021
zverejnené: 14.6.2022
Ďakujeme všetkým našim občanom, že zodpovedným triedením odpadov prispievajú k ochrane životného prostredia.


Pomoc pre Ukrajinu
zverejnené: 5.4.2022

Ambulantná pohotovostná služba v Košiciach
zverejnené: 6.8.2021

Nové byty - typické poschodie
zverejnené: 6.5.2020

KAM S ODPADOM
zverejnené: 30.4.2020

Zber použitých rastlinných olejov
zverejnené: 30.10.2019
Na dočasnom zbernom dvore, nachádzajúcom sa v areáli ZŠ, vchod ku kotolni, je umiestnená zberná nádoba – kontajner, na použitý rastlinný olej a tuky.
Použitý rastlinný olej a tuky sem môžete prinášať v uzatvorených nádobách počas celého týždňa, v čase od 8:00 hod. do 15:00 hodiny, raz mesačne je tento odpad likvidovaný.
Využite možnosť separovať aj tento druh odpadu z domácnosti. Ďakujeme.
Dodržiavanie VZN č. 5/2004 o chove psov
zverejnené: 7.2.2018
K často sa vyskytujúcim problémom v našej obci patrí voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných priestranstvách, detských ihriskách, pričom tu dochádza k znečisťovaniu týchto priestranstiev.
Je potrebné, aby si držitelia psov uvedomili, že v zmysle zákona č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
Touto cestou upozorňujeme držiteľov psov na to, aby si okrem hrozby uloženia sankcie za znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi, uvedomili aj ďalšie riziká, a to hlavne z hygienického a zdravotného hľadiska.

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Podľa VZN obce Ždaňa č. 5/2004 o držaní psov v znení §3, každý pes musí mať registračnú známku a musí byť zaevidovaný v evidencii obce.
V zmysle toho istého VZN, §7 sa priestupku, okrem iného dopustí ten, kto psa vedie ak :
1. nezabránil tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka,
2. neohlási, že pes pohrýzol človeka,
3. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
4. Za priestupok obec uloží pokutu.
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Preto žiadame občanov, aby zabezpečili chov svojich psov tak, aby sa vyhli plateniu pokút, či úhrady nákladov za odchyt psa.

Prepravná služby SČK
zverejnené: 10.10.2017
Slovenský červený kríž ponúka od 1.10.2017 prepravnú službu pre :
-seniorov nad 62 rokov, osoby ŤZP a ich sprievodcov, pre rodičov s maloletými deťmi a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.
Službu je možné si objednať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. na tel. č. 0903601114, spravidla 1 deň vopred.
Službu je možné využiť v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hodiny, na prepravu do zdravotníckych zariadení v okrese Košice a okolie, na prepravu do sociálnych zariadení a na prepravu do úradov a iných inštitúcií.
Cenník úhrad za poskytnutú službu je zverejnený na stránke našej obce, alebo je k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

ODVOZ ODPADU

 • nový článok
  17. JÚN. 2024
 • Komunál
  29. SEP. 2021
 • Plasty
  29. SEP. 2021
 • Papier
  29. SEP. 2021
ŽDAŇA Počasie

OBEC Ždaňa

Prvým písomným dokladom o Ždani je pravdepodobne tzv. Varadínsky register z r. 1222, podľa ktorého bola dedina Ždaňa (villani Sudan) už v 1. tretine 13. storočia vyvinutou obcou. Žiaľ, presná lokalizácia Ždane v spomínanom registri nie je uvedená. V listine opisujúcej hranice Čane a Vyšného Gyňova v r. 1270 sa pripomína majetok Ždaňa (possessio Sadan) ako dedina, ktorá susedí s Čaňou na rieke Hornád.

Sprievodca online kasínami na Slovensku

Napriek nedávnym obmedzeniam v oblasti online hazardných hier sa trh s online hazardnými hrami na Slovensku považuje za veľmi potenciálny.

Mnohé pripravované online hazardné stránky pre slovenských hráčov sú virtuálna realita (alebo 3D-ako) Slo Táto nová technológia má vytvoriť novú triedu v kamenných typoch stávok.

V súčasnosti sa často vytvárajú mnohé slovenské hry so živým krupiérom. Desiatky miliónov ľudí sa rozhodli hrať s ľuďmi namiesto počítačom vytvorených programov.

Rok 2017 bol rokom, keď mnohé slovenské online kasína začali venovať pozornosť rozvoju technológií so zameraním na kryptomeny a blockchain. Hráči na celom svete vrátane Slovenska si z bitcoinov a iných digitálnych mincí urobili obľúbenú platobnú metódu.

V hre je niekoľko faktorov. Kryptomeny vo všeobecnosti ponúkajú pomerne poloanonymné transakcie, tieto transakcie sú tiež okamžité a nevznikajú pri nich žiadne dodatočné náklady.

Čas ukáže, koľko kryptomien bude v budúcnosti prijatých, pretože online casíno na Slovensku sa čoraz pohodlnejšie používajú

Digitálne peňaženky, ako napríklad PayPal, sú tiež čoraz populárnejšie. Prevody digitálnej meny môžete použiť na prevod peňazí z akejkoľvek onla, takže sa pri prevode peňazí zo slovenských herných stránok nemusíte nijako registrovať.

Počet slovenských webových herní pre používateľov smartfónov a iných mobilných zariadení sa bude nepochybne zvyšovať, najmä vďaka popularite mobilných automatov. Táto kategória nemá obdoby a hráči tu môžu robiť veľa.

Aj napriek prísnej regulácii sa na Slovensku pravdepodobne objavia nové stránky s online hazardnými hrami, ktoré doplnia tie existujúce.