Zmenšiť textZväčšiť text
Prehrať celé video
 •  

Aktuality


Ponuka práce
zverejnené: 1.2.2023
Spoločnosť Delirest Slovakia hľadá kuchára/kuchárku do prevádzky Magna Kechnec. Nástup ihneď, ponúkaný plat 900 eur + 20 % mesačné prémie.
Kontaktná osoba: Denisa Balogová, tel. 0948 927 112, e-mail: : denisa.balogova@delirest.sk
 o 29 dní 
Pozvánka

zverejnené: 1.2.2023
Pozývame vás v nedeľu, 5. marca 2023 o 17.00 hod. do Kultúrneho domu Valaliky, na predpremiéru nového programu FS ŽELEZIAR „Zábavky a hry tanečné II.“
Zábavný scénický program vychádzajúci z folklóru. Striedajú sa tu scénické podoby tancov a hier s rôznou úrovňou spracovania a scénické kreácie s interakciou diváka. Celý program sprevádza ľudová hudba Filipa Žigu. Vstupné je 6 €. Vstupenky si môžete zakúpiť v Obecnej knižnici Valaliky, alebo hodinu pred predstavením.

Pozvánka
zverejnené: 26.1.2023
V súlade s ustanoveniami §12 a §13, odst. 4, písmeno a), zvoláva starosta obce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ždani, ktoré sa uskutoční vo štvrtok, 02.02.2023 so začiatkom o 19:00 hod. , v zasadačke obce Ždaňa
Odstávka vody
zverejnené: 25.1.2023
VVS a.s. oznamuje, že dňa 25.01.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Okružná 40. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 do 14:00.
Ďakujeme za pochopenie.
Odpis zápisnice OkVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku v referende
zverejnené: 21.1.2023

Oznam
zverejnené: 18.1.2023
Oznamujeme Vám, že máte možnosť zakúpenia bio prípravku na jarné ošetrenie ovocných stromov a kríčkov, a to bez postrekov. Ošetrenie týmto prípravkom vám zabezpečí väčšiu úrodu a zničí všetky škodné baktérie a vírusy. Prípravok je možné si zakúpiť v obchodnom centre Ždaňa, v chovateľských potrebách.
Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s.
zverejnené: 12.1.2023

Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s.
zverejnené: 12.1.2023

Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s.
zverejnené: 12.1.2023

Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s.
zverejnené: 12.1.2023

Odpočet spotreby vody
zverejnené: 12.1.2023
VVS, a.s. Košice oznamuje, že od 13.01.2023 bude vykonávať odpočet spotreby vody v domácnostiach.
Skúška sirény
zverejnené: 12.1.2023
Dňa 13.01.2023 o 12: 00 hodine sa v našej obci uskutoční skúška sirény.
Pozvánka na hokejový zápas
zverejnené: 11.1.2023
Regionálne združenie Obcí Hornád organizuje v týchto dňoch na zimnom štadióne v Čani, hokejový turnaj dospelých z jednotlivých obcí regiónu. Náš hokejový klub Ždaňa odohrá semifinálový zápas s hokejovým klubom Hurikán Čaňa, v piatok, 13.januára 2023. Začiatok zápasu je o 19.30 hod.
Príďte povzbudiť našich hokejistov.
Zber plastov
zverejnené: 9.1.2023
Dňa 12.01.2023 sa uskutoční v našej obci zber plastov.
ZVOZOVÝ KALENDÁR 2023
zverejnené: 23.12.2022

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do OVK pre Referendum 2023
zverejnené: 14.11.2022

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí poštou pre Referendum 2023
zverejnené: 14.11.2022

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre Referendum 2023
zverejnené: 10.11.2022

Oznam
zverejnené: 4.11.2022
MUDr. Ľubuša Králová zmenila od 01.11.2022 miesto poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Výsledky volieb
zverejnené: 31.10.2022
Miestna volebná komisia v Ždani
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce
Okrsková volebná komisia v ŽDANI, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022.
A. Do Obecného zastupiteľstva v ŽDANI boli zvolení:
Meno, priezvisko, politická strana2)
- Mgr. Imrich Bakši Kresťanskodemokratické hnutie
- Mgr. Stanislav Rusnák Kresťanskodemokratické hnutie
- Ing. Ivan Buchla Slovenská národná strana
- Július Takáč Nezávislý kandidát
- Imrich Gergely Nezávislý kandidát
- Peter Juhás Hlas – sociálna demokracia
- Bartolomej Horňák Kresťanskodemokratické hnutie
- Ing. PhD. Peter Frák Sloboda a solidarita
- Bc. Ján Karajos Nezávislý kandidát
B. Za starostu obce ŽDAŇA bol zvolený:
Meno, priezvisko, politická strana2)

Ing. Ján KOKARDA Nezávislý kandidát

V Ždani, 30.10.2022


Výsledky volieb
zverejnené: 30.10.2022

Oznam
zverejnené: 20.7.2022
Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie COVID-19 bude mobilné odberové miesto (MOM) Seňa otvorené v utorok a štvrtok od 8,00 hod. do 10,00 hod. Vykonávajú sa antigénové a RT-PCR testy.
Meander Ždaňa
zverejnené: 21.6.2022

Certifikát za rok 2021
zverejnené: 14.6.2022
Ďakujeme všetkým našim občanom, že zodpovedným triedením odpadov prispievajú k ochrane životného prostredia.


Pomoc pre Ukrajinu
zverejnené: 5.4.2022

Ambulantná pohotovostná služba v Košiciach
zverejnené: 6.8.2021

Nové byty - typické poschodie
zverejnené: 6.5.2020

KAM S ODPADOM
zverejnené: 30.4.2020

Zber použitých rastlinných olejov
zverejnené: 30.10.2019
Na dočasnom zbernom dvore, nachádzajúcom sa v areáli ZŠ, vchod ku kotolni, je umiestnená zberná nádoba – kontajner, na použitý rastlinný olej a tuky.
Použitý rastlinný olej a tuky sem môžete prinášať v uzatvorených nádobách počas celého týždňa, v čase od 8:00 hod. do 15:00 hodiny, raz mesačne je tento odpad likvidovaný.
Využite možnosť separovať aj tento druh odpadu z domácnosti. Ďakujeme.
Dodržiavanie VZN č. 5/2004 o chove psov
zverejnené: 7.2.2018
K často sa vyskytujúcim problémom v našej obci patrí voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných priestranstvách, detských ihriskách, pričom tu dochádza k znečisťovaniu týchto priestranstiev.
Je potrebné, aby si držitelia psov uvedomili, že v zmysle zákona č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
Touto cestou upozorňujeme držiteľov psov na to, aby si okrem hrozby uloženia sankcie za znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi, uvedomili aj ďalšie riziká, a to hlavne z hygienického a zdravotného hľadiska.

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Podľa VZN obce Ždaňa č. 5/2004 o držaní psov v znení §3, každý pes musí mať registračnú známku a musí byť zaevidovaný v evidencii obce.
V zmysle toho istého VZN, §7 sa priestupku, okrem iného dopustí ten, kto psa vedie ak :
1. nezabránil tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka,
2. neohlási, že pes pohrýzol človeka,
3. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
4. Za priestupok obec uloží pokutu.
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Preto žiadame občanov, aby zabezpečili chov svojich psov tak, aby sa vyhli plateniu pokút, či úhrady nákladov za odchyt psa.

Prepravná služby SČK
zverejnené: 10.10.2017
Slovenský červený kríž ponúka od 1.10.2017 prepravnú službu pre :
-seniorov nad 62 rokov, osoby ŤZP a ich sprievodcov, pre rodičov s maloletými deťmi a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.
Službu je možné si objednať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. na tel. č. 0903601114, spravidla 1 deň vopred.
Službu je možné využiť v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hodiny, na prepravu do zdravotníckych zariadení v okrese Košice a okolie, na prepravu do sociálnych zariadení a na prepravu do úradov a iných inštitúcií.
Cenník úhrad za poskytnutú službu je zverejnený na stránke našej obce, alebo je k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  29. SEP. 2021
 • Plasty
  29. SEP. 2021
 • Papier
  29. SEP. 2021
 • Sklo
  29. SEP. 2021
ŽDAŇA Počasie

OBEC Ždaňa

Prvým písomným dokladom o Ždani je pravdepodobne tzv. Varadínsky register z r. 1222, podľa ktorého bola dedina Ždaňa (villani Sudan) už v 1. tretine 13. storočia vyvinutou obcou. Žiaľ, presná lokalizácia Ždane v spomínanom registri nie je uvedená. V listine opisujúcej hranice Čane a Vyšného Gyňova v r. 1270 sa pripomína majetok Ždaňa (possessio Sadan) ako dedina, ktorá susedí s Čaňou na rieke Hornád.

Sprievodca online kasínami na Slovensku

Napriek nedávnym obmedzeniam v oblasti online hazardných hier sa trh s online hazardnými hrami na Slovensku považuje za veľmi potenciálny.

Mnohé pripravované online hazardné stránky pre slovenských hráčov sú virtuálna realita (alebo 3D-ako) Slo Táto nová technológia má vytvoriť novú triedu v kamenných typoch stávok.

V súčasnosti sa často vytvárajú mnohé slovenské hry so živým krupiérom. Desiatky miliónov ľudí sa rozhodli hrať s ľuďmi namiesto počítačom vytvorených programov.

Rok 2017 bol rokom, keď mnohé slovenské online kasína začali venovať pozornosť rozvoju technológií so zameraním na kryptomeny a blockchain. Hráči na celom svete vrátane Slovenska si z bitcoinov a iných digitálnych mincí urobili obľúbenú platobnú metódu.

V hre je niekoľko faktorov. Kryptomeny vo všeobecnosti ponúkajú pomerne poloanonymné transakcie, tieto transakcie sú tiež okamžité a nevznikajú pri nich žiadne dodatočné náklady.

Čas ukáže, koľko kryptomien bude v budúcnosti prijatých, pretože online casíno na Slovensku sa čoraz pohodlnejšie používajú

Digitálne peňaženky, ako napríklad PayPal, sú tiež čoraz populárnejšie. Prevody digitálnej meny môžete použiť na prevod peňazí z akejkoľvek onla, takže sa pri prevode peňazí zo slovenských herných stránok nemusíte nijako registrovať.

Počet slovenských webových herní pre používateľov smartfónov a iných mobilných zariadení sa bude nepochybne zvyšovať, najmä vďaka popularite mobilných automatov. Táto kategória nemá obdoby a hráči tu môžu robiť veľa.

Aj napriek prísnej regulácii sa na Slovensku pravdepodobne objavia nové stránky s online hazardnými hrami, ktoré doplnia tie existujúce.