Obec Ždaňa rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
  Jarmok 2014

  Súčasťou jarmoku bol bohatý kultúrny program, bola možnosť navštíviť predajné stánky, výstavu zvierat drobnochovateľov, potešiť sa s deťmi pri rôznych atrakciách.

   
 • Slideshow
  Obec Ždaňa

  Obec leží v nadmorskej výške 185 m juhovýchodne od Košíc na styk Košickej kotliny so Slanskými vrchmi pri vtoku rieky Olšavy do Hornádu.

   
 • Slideshow
  Vitajte

  na oficiálnych stránkach obce Ždaňa

   

Vitajte na stránkach obce Ždaňa

Vitajte na stránkach obce <span>Ždaňa</span>

Obec Ždaňa leží v nadmorskej výške 185 m juhovýchodne od Košíc na styku Košickej kotliny so Slanskými vrchmi pri vtoku rieky Olšavy do Hornádu.

Kataster obce sa rozprestiera na úpätí Slanských vrchov, zo západu ju ohraničuje tok rieky Hornád, ktorá je v týchto úsekoch štrkonosná, so zaujímavými brehovými porastami. Južnou časťou obce preteká Turecký potok, ktorého brehové porasty dotvárajú zaujímavú krajinnú scenériu obce.

čítať viac

Aktuality z obecnej aplikácie:


Obchodná verejná súťaž - prenájom nebytového priestoru
zverejnené: 2019-05-13

Smútočný oznam
zverejnené: 2019-05-13
Oznamujeme Vám, že dňa 10.05.2019 zomrela vo veku 85 rokov naša občianka, pani Helena Teleszová. Pohrebná svätá omša za zosnulú bude zajtra, 14.05.2019 o 14:00 hodine v rímskokatolíckom kostole v Ždani. Pietny akt rozlúčky so zosnulou bude po svätej omši v Dome nádeje.
Pozvánka na futbalový zápas
zverejnené: 2019-05-09
TJ Hornád Ždaňa pozýva všetkých fanúšikov Ždaňanského futbalu na majstrovský futbalový zápas v V. lige Košicko-gemerskej, ktorý odohrajú v túto nedeľu, 12.mája 2019, so začiatkom o 16.30 hod. na domácej pôde proti mužstvu TJ Družstevník Malá Ida.
Zároveň Vás pozývajú aj na zápas našich „žiakov“, ktorí v sobotu, 11. mája 2019, o 14.00 hod. odohrajú majstrovský zápas na pôde súpera TJ Kokšov Bakša.
Naša „prípravka“, v sobotu, 11. mája 2019, o 10.00 hod. odohrá majstrovský zápas na pôde súpera FK TATRA Sokoľany.
Príďte ich povzbudiť!
 o 15 dní 
Prerušenie distribúcie elektriny

zverejnené: 2019-05-09

 o 15 dní 
Prerušenie distribúcie elektriny

zverejnené: 2019-05-09

 o 14 dní 
Prerušenie distribúcie elektriny - 04.06.2019

zverejnené: 2019-05-09

 o 13 dní 
Prerušenie distribúcie elektriny - 03.06.2019

zverejnené: 2019-05-09

Skúška sirén
zverejnené: 2019-05-07
V piatok, dňa 10.05.2019 na poludnie je plánovaná celoslovenská skúška sirén.
Ľadová kvapka krvi
zverejnené: 2019-05-06

Zasadnuie OZ
zverejnené: 2019-05-06
V súlade s ustanoveniami §12 a §13, odst. 4, písmeno a), zákona č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov zvoláva starosta obce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ždani, ktoré sa uskutoční dňa 09. mája 2019, t. j. vo štvrtok o 19:00 hodine v zasadačke obce v Ždani
Odpočet vody
zverejnené: 2019-05-02
V priebehu tohto a budúceho týždňa /18. - 19. týždeň/ prebehne v našej obci odpočet vody.
Smútočný oznam
zverejnené: 2019-04-29
Oznamujeme Vám, že dňa 29.04.2019 zomrela vo veku 94 rokov naša občianka, pani Barbora Zlacká. Pohrebná svätá omša za zosnulú bude 01.05.2019 o 10:00 hodine v rímskokatolíckom kostole v Ždani. Pietny akt rozlúčky so zosnulou bude po svätej omši v Dome nádeje.
Pozvánka na futbalový zápas
zverejnené: 2019-04-26
TJ Hornád Ždaňa pozýva všetkých priaznivcov Ždaňanského futbalu na majstrovský futbalový zápas v V. lige Košicko-gemerskej, ktorý odohrajú na domácej pôde, v túto nedeľu, 28. apríla 2019 o 16.00 hod. s mužstvom TJ Maratón Seňa.
Zároveň Vás pozývajú aj na zápas „žiakov“, ktorí v sobotu, 27.apríla 2019 o 13.30 hod. privítajú na domácej pôde mužstvo Slávia TU Košice.
Naša „prípravka“ v sobotu 27. apríla 2019 o 10.00 hod. odohrá majstrovský zápas na pôde súpera FK Geča 73.
Príďte ich povzbudiť.
Dargovská ruža - pozvánka
zverejnené: 2019-04-24
Kultúrne centrum Abova v Bidovciach, ktoré je kultúrnym zariadením KSK, pripravilo v spolupráci s Obcou Svinica 49. ročník regionálnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru Dargovská ruža. Tohto roku sa koná súťažný ročník podujatia a o postup na krajské kolo súťaže sa bude uchádzať 28 ženských i mužských speváckych skupín a 21 sólistiek a sólistov spevákov z Okresov Košice a Košice – okolie. Súťažná prehliadka sa bude konať v Kultúrnom dome Svinica dňa 28. apríla 2019 so začiatkom o 13.00. Organizátori súťažnej prehliadky, Kultúrne centrum Abova v Bidovciach a Obec Svinica, vás na podujatie srdečne pozývajú.
Odpis zápisnice OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR
zverejnené: 2019-04-03

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019
zverejnené: 2019-03-25
Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie v Ždani je : obec.zdana@mail.t-com.sk
Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je : obec.zdana@mail.t-com.sk
Prijímanie detí do MŠ
zverejnené: 2019-03-14

Zvozový kalendár na rok 2019
zverejnené: 2019-01-17

Informácie pre chovateľov ošípaných
zverejnené: 2018-10-23
Vzhľadom k výskytu afrického moru ošípaných na území Európy, vydala Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie nariadenia, upravujúce podmienky chovu ošípaných.
Každý chovateľ, ktorý vlastní ošípané v počte 2 a viac kusov je povinný nahlásiť túto skutočnosť na obecnom úrade.
Okrem toho je chovateľ povinný oznámit' dátum, čas a miesto vykonania domácej zakáľačky minimálne jeden pracovný deň vopred,na príslušnú RVPS.(RVPS Košice-okolie: 055 622 3507, 622 2267) V pripade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, alebo príslušnému veterinárnemu lekárovi.
Bližšie informácie k opatreniam vyplývajúcim z výskutu afrického moru ošípaných sa nachádzajú na stránke:

https://www.svps.sk/zvierata/choroby_AMO.asp


Ambulantná pohotovostná služba
zverejnené: 2018-06-28

Dodržiavanie VZN č. 5/2004 o chove psov
zverejnené: 2018-02-07
K často sa vyskytujúcim problémom v našej obci patrí voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných priestranstvách, detských ihriskách, pričom tu dochádza k znečisťovaniu týchto priestranstiev.
Je potrebné, aby si držitelia psov uvedomili, že v zmysle zákona č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
Touto cestou upozorňujeme držiteľov psov na to, aby si okrem hrozby uloženia sankcie za znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi, uvedomili aj ďalšie riziká, a to hlavne z hygienického a zdravotného hľadiska.

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Podľa VZN obce Ždaňa č. 5/2004 o držaní psov v znení §3, každý pes musí mať registračnú známku a musí byť zaevidovaný v evidencii obce.
V zmysle toho istého VZN, §7 sa priestupku, okrem iného dopustí ten, kto psa vedie ak :
1. nezabránil tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka,
2. neohlási, že pes pohrýzol človeka,
3. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
4. Za priestupok obec uloží pokutu.
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Preto žiadame občanov, aby zabezpečili chov svojich psov tak, aby sa vyhli plateniu pokút, či úhrady nákladov za odchyt psa.

Prepravná služby SČK
zverejnené: 2017-10-10
Slovenský červený kríž ponúka od 1.10.2017 prepravnú službu pre :
-seniorov nad 62 rokov, osoby ŤZP a ich sprievodcov, pre rodičov s maloletými deťmi a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.
Službu je možné si objednať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. na tel. č. 0903601114, spravidla 1 deň vopred.
Službu je možné využiť v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hodiny, na prepravu do zdravotníckych zariadení v okrese Košice a okolie, na prepravu do sociálnych zariadení a na prepravu do úradov a iných inštitúcií.
Cenník úhrad za poskytnutú službu je zverejnený na stránke našej obce, alebo je k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Ďalšie aktuality: