Zmenšiť textZväčšiť text

Poslanci, komisie, účasť poslancov

Poslanci

Bakši Imrich, Mgr.

Buchla Ivan, Ing.

Peter Frák, Ing., PhD.

Gergely Imrich

Horňák Bartolomej

Karajos Ján, Bc.

Juhás Peter

Rusnák Stanislav, Mgr.

Takáč Július

Zákon č. 369/1990 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

§ 11

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

(2) Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou

 1. starostu,
 2. zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený; to neplatí, ak zamestnanec obce je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie poslanca,
 3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 4. podľa osobitného zákona.

(3) Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce takto:

 1. do 40 obyvateľov obce 3 poslanci,
 2. od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,
 3. od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,
 4. od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,
 5. od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov,
 6. od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,
 7. od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov,
 8. od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov,
 9. od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov,
 10. nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov.

(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

 1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 2. schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
 3. schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 4. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
 5. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku,
 6. vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
 7. uznášať sa na nariadeniach,
 8. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
 9. určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
 10. voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 11. schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 12. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 13. schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 14. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 15. udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 16. ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,
 17. vydávať súhlas s pričlenením obce podľa § 2aa ods. 1.

§ 12

Rokovanie obecného zastupiteľstva

(1) Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené.

Zákon č. 369/1990 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

§ 15

Komisie

 • Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
 • Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
 • Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
 • Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny;13) to sa vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.

Zásady odmeňovania poslancov v obci Ždaňa
Obec Ždaňa
Pre riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ždani dňa 02.02.2023
K bodu rokovania číslo:
6/1/2023
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
1. schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov v Obci Ždaňa s účinnosťou od 01.02.2023
Predkladá:Ing. Ján kokarda, starosta obce
Vypracoval:
Ing. Kokarda
Materiál obsahuje:
Dôvodovú správu
Dôvodová správa k Zásadám odmeňovania poslancov v Obci Ždaňa
Podľa § 11 ods. 4 písm. k) a tohto zákona je obecnému zastupiteľstvu vyhradené schvaľovať zásady odmeňovania poslancov. S poukazom na § 25 ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení bez prijatia zásad odmeňovania poslancov nie je možné poskytovať poslancom odmeny.
Keďže aktuálne platné „Zásady odmeňovania poslancov v obci Ždaňa“, účinné od 1.1.2014, boli naposledy aktualizované Dodatkom č.1, uznesením obecného zastupiteľstva č. 7/2016, zo dňa 14.12.2016, predkladá sa návrh na ich aktualizáciu.
Obec Ždaňa
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zásady odmeňovania poslancov v Obci Ždaňa
Článok 1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu ich funkcie.
2. Poslancom poskytuje Obec Ždaňa odmenu v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Článok 2
ROZSAH PÔSOBNOSTI
1. Tieto zásady upravujú odmeňovanie:
a) poslancov,
b) poslancov - členov obecnej rady, ak je zriadená
c) poslancov – predsedov a členov komisií,
Článok 3
ODMENY POSLANCOV
1. Poslancom sa poskytujú nasledovné odmeny:
a) vo výške 80.- EUR za každú účasť poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva, b) vo výške 20.- EUR za každú účasť poslanca na zasadnutí obecnej rady, ak je obecná rada zriadená. c) vo výške 40.- EUR za každú účasť poslanca na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva, resp. za každú účasť poslanca na starostom zvolanom pracovnom stretnutí
2. V prípade, že sa účasť poslanca na rokovaniach uvedených v bode 1 je kratšia menej ako polovica času trvania tohto rokovania, kráti sa uvedená odmena na polovicu.
3. Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce alebo niektorý z poslancov. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
Článok 4
ODMEŇOVANIE ZÁSTUPCU STAROSTU
1. Zástupcovi starostu, ktorý nie je uvoľneným poslancom podľa § 25 ods. 8 zákona o obecnom zriadení, sa poskytuje mesačná odmena v rozsahu zastupovaných činností starostu obce určených OZ a schválené uznesením OZ. Okrem toho zástupca starostu ako poslanec má nárok aj na odmenu podľa článku 3.
2. Zástupcovi starostu možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce. O poskytnutí tejto odmeny a o jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
Článok 5
VÝPLATA ODMENY
1. Odmena bude vyplatená:
- polročne za zasadnutia OZ, OR (ak je zriadená ),na základe účasti na zasadnutiach, doložených zápisnicou a prezenčnou listinou,
- polročne za zasadnutia stálych komisií na základe účasti na zasadnutiach doložených
zápisnicou a prezenčnou listinou,
- po ukončení činnosti odbornej alebo dočasnej komisie.
Polročne za zasadnutia na pracovných stretnutiach zvolaných starostom obce
2. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca.
Článok 6
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Poslancovi patrí tiež náhrada skutočných cestovných výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom funkcie poslanca alebo člena komisie pri výjazdoch komisie, alebo iných poradných orgánov zastupiteľstva.
2. Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto zásadám alebo prijatím nových zásad.
Účinnosť Zásad odmeňovania je od 01.02.2023.
3. Zrušujú sa „Zásady odmeňovania poslancov v Obci Ždaňa“, schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Ždaňa dňa 12.12.2013, vrátane Dodatku č. 1, zo dňa 14.12.2016 .
Schválené uznesením OZ č. 6/1/2023 zo dňa 02.02. 2023
V Ždani, 02.02.2023
.......................................................
Ing. Ján Kokarda
-
-
-
-
-
-
-
HARMONOGRAM ZASADNUTÍ  OZ - 2023 
                     
Pracovné stretnutie                                                  Obecné zastupiteľstvo
23. 01. 2023                                                              02.02.2023
13. 04. 2023                                                              27.04.2023
15. 06. 2023                                                              29.06.2023
07. 09. 2023                                                              21.09.2023
30. 11. 2023                                                              14.12.2023