Zmenšiť textZväčšiť text

Aktuality

Zoznam aktualít:


CASSOVIA FOLK FEST Skároš 2024 - pozvánka
zverejnené: 19.6.2024
Obec Skároš a spoločnosť KULTOBIN, pozývajú milovníkov folklóru na CASSOVIA FOLK FEST Skároš 2024 v rámci ktorého v prírodnom amfiteátri obce Skároš vystúpia domáce a zahraničné folklórne súbory.
Podujatie sa uskutoční túto sobotu 22.06.2024 so začiatkom o 18.30 hod.
Program bude ukončený zapálením Jánskeho ohňa.
Vstup zdarma.
Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji
zverejnené: 18.6.2024

Stratégia rozvoja cyklistickej doprava a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-2030
zverejnené: 18.6.2024

Skúška sirény
zverejnené: 13.6.2024
Dňa 14. júna 2024 o 12:00 hodine bude vykonaná akustická skúška siete elektromotorických a elektronických sirén. Skúška elektronických sirén (PAVIAN) bude vykonaná zo stupňa okresný úrad v sídle kraja.
Zber plastov
zverejnené: 13.6.2024
Dňa 20.06.2024 v našej obci prebehne zber plastov.
 o 7 dní 
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

zverejnené: 12.6.2024

Valalický jarmok
zverejnené: 12.6.2024
Pozývame Vás na 29. ročník Valalického jarmoku. V sobotu 15.6.2024 sa o 13.00 hodine začne na dopravnom ihrisku Valalický jarmok, v kultúrnom programe vystúpia učitelia a žiaci Základnej umeleckej školy, Dychová hudba Valaliky, ŽSS Paradne ňevesti, FSk Kadlubek a Kadlubček, spevák Maroš Bango, FS Železiar z Košíc. Ťahákom podujatia bude vystúpenie Adama Ďuricu s kapelou. Jarmok obohatí vyhodnotenie športových súťaží a súťaže o najkrajšiu záhradku, tombola, výstava hydiny a vtáctva drobnochovateľov a stánky mnohých remeselníkov. Deťom sme pripravili tvorivé dielne a to zdobenie perníkov, modelovanie z hliny, výroba z pálky a maľovanie na textil. Medzi atrakciami nebude chýbať skákací hrad a maľovanie na tvár.
,, POZOR´´ ZMENA DOPRAVNÉHO ZNAČENIA
zverejnené: 11.6.2024
,,POZOR´ˇ

Zmena dopravného značenia.

Sprava ciest KSK a ODI Košice-okolie oznamujú, že zajtra to je 12.júna 2024 v čase od 8:00 hod. dôjde k zmene dopravného značenia v obci Čaňa, na križovatke ČAŇA- HANISKA.
Pri prejazde je potrebné zvýšiť pozornosť a opatrnosť.

Informácia o zatvorení budovy Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
zverejnené: 11.6.2024

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
zverejnené: 10.6.2024

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu
zverejnené: 10.6.2024

Slávnostné otvorenie požičovne kajakov v Ždani
zverejnené: 4.6.2024
Slávnostné otvorenie požičovne kajakov v Ždani

Kedy ? 6.6.2024
O koľkej ? 15.45 hod.
Kde ? Lodenica pri cestnom moste Čaňa – Ždaňa

Viac aj na www.kajak.app

Letné detské tábory
zverejnené: 23.5.2024
Centrum kultúry Košického kraja (kultúrno-osvetová organizácia zriadená KSK, www.ckkk.sk) pripravuje denné letné tábory plné rôznorodých aktivít, kde sa deti zoznámia s remeslami, vlastnoručne si počas tvorivých dielní vytvoria výrobky pod dozorom skúsených lektorov a umožnia im tak prejaviť svoje nadanie a kreativitu. Tešiť sa môžu tiež na množstvo zážitkov, nové priateľstvá, výlety a zábavu.
Certifikát za rok 2023
zverejnené: 25.4.2024

Prosba o spoluprácu s SHMÚ – vyhľadanie nového pozorovateľa pre fenologickú sieť
zverejnené: 19.3.2024

Upozornenie pre občanov
zverejnené: 25.1.2024

Zvozový kalendár 2024
zverejnené: 19.12.2023

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 30.09.2023
zverejnené: 2.10.2023

MŠ Ždaňa-zoznam vecí do MŠ
zverejnené: 15.8.2023

Oznam
zverejnené: 4.11.2022
MUDr. Ľubuša Králová zmenila od 01.11.2022 miesto poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Výsledky volieb
zverejnené: 31.10.2022
Miestna volebná komisia v Ždani
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce
Okrsková volebná komisia v ŽDANI, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022.
A. Do Obecného zastupiteľstva v ŽDANI boli zvolení:
Meno, priezvisko, politická strana2)
- Mgr. Imrich Bakši Kresťanskodemokratické hnutie
- Mgr. Stanislav Rusnák Kresťanskodemokratické hnutie
- Ing. Ivan Buchla Slovenská národná strana
- Július Takáč Nezávislý kandidát
- Imrich Gergely Nezávislý kandidát
- Peter Juhás Hlas – sociálna demokracia
- Bartolomej Horňák Kresťanskodemokratické hnutie
- Ing. PhD. Peter Frák Sloboda a solidarita
- Bc. Ján Karajos Nezávislý kandidát
B. Za starostu obce ŽDAŇA bol zvolený:
Meno, priezvisko, politická strana2)

Ing. Ján KOKARDA Nezávislý kandidát

V Ždani, 30.10.2022


Výsledky volieb
zverejnené: 30.10.2022

Meander Ždaňa
zverejnené: 21.6.2022

Certifikát za rok 2021
zverejnené: 14.6.2022
Ďakujeme všetkým našim občanom, že zodpovedným triedením odpadov prispievajú k ochrane životného prostredia.


Pomoc pre Ukrajinu
zverejnené: 5.4.2022

Ambulantná pohotovostná služba v Košiciach
zverejnené: 6.8.2021

Nové byty - typické poschodie
zverejnené: 6.5.2020

KAM S ODPADOM
zverejnené: 30.4.2020

Zber použitých rastlinných olejov
zverejnené: 30.10.2019
Na dočasnom zbernom dvore, nachádzajúcom sa v areáli ZŠ, vchod ku kotolni, je umiestnená zberná nádoba – kontajner, na použitý rastlinný olej a tuky.
Použitý rastlinný olej a tuky sem môžete prinášať v uzatvorených nádobách počas celého týždňa, v čase od 8:00 hod. do 15:00 hodiny, raz mesačne je tento odpad likvidovaný.
Využite možnosť separovať aj tento druh odpadu z domácnosti. Ďakujeme.
Dodržiavanie VZN č. 5/2004 o chove psov
zverejnené: 7.2.2018
K často sa vyskytujúcim problémom v našej obci patrí voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných priestranstvách, detských ihriskách, pričom tu dochádza k znečisťovaniu týchto priestranstiev.
Je potrebné, aby si držitelia psov uvedomili, že v zmysle zákona č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
Touto cestou upozorňujeme držiteľov psov na to, aby si okrem hrozby uloženia sankcie za znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi, uvedomili aj ďalšie riziká, a to hlavne z hygienického a zdravotného hľadiska.

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Podľa VZN obce Ždaňa č. 5/2004 o držaní psov v znení §3, každý pes musí mať registračnú známku a musí byť zaevidovaný v evidencii obce.
V zmysle toho istého VZN, §7 sa priestupku, okrem iného dopustí ten, kto psa vedie ak :
1. nezabránil tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka,
2. neohlási, že pes pohrýzol človeka,
3. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
4. Za priestupok obec uloží pokutu.
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Preto žiadame občanov, aby zabezpečili chov svojich psov tak, aby sa vyhli plateniu pokút, či úhrady nákladov za odchyt psa.

Prepravná služby SČK
zverejnené: 10.10.2017
Slovenský červený kríž ponúka od 1.10.2017 prepravnú službu pre :
-seniorov nad 62 rokov, osoby ŤZP a ich sprievodcov, pre rodičov s maloletými deťmi a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.
Službu je možné si objednať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. na tel. č. 0903601114, spravidla 1 deň vopred.
Službu je možné využiť v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hodiny, na prepravu do zdravotníckych zariadení v okrese Košice a okolie, na prepravu do sociálnych zariadení a na prepravu do úradov a iných inštitúcií.
Cenník úhrad za poskytnutú službu je zverejnený na stránke našej obce, alebo je k nahliadnutiu na Obecnom úrade.