Zmenšiť textZväčšiť text

Materská škola

Materska škola otvorenie

Materská škola, Jarmočná 96/13A, 044 11 Ždaňa

ZÁPIS DETÍ DO MŠ

na šk. rok 2024/2025

Riaditeľka MŠ Ždaňa, Jarmočná 96/13A oznamuje, že žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2024/2025 môžu zákonní zástupcovia doručiť:

  • osobne 13. a 14. mája 2024 na adrese materskej školy Jarmočná 95/13A

v čase od 10.30 do 12.00 hod. a od 14.00 do 16.00 hod.

alebo v termíne od 1. do 31. mája 2024:

  • elektronicky na mailovú adresu materskej školy: mszdana@gmail.com
  • poštou na adresu: Materská škola Ždaňa, Jarmočná 96/13A, 044 11

Tlačivo žiadosti sa nachádza:

  • na stránke obce Ždaňa - https://www.zdana.sk/files/2024-04-09-141533-__iados___o_prijatie_die__a__a_do_M__.pdf
  • alebo si ho môžete vyzdvihnúť osobne v MŠ Ždaňa

Je možné použiť aj vlastnú žiadosť, ktorá však musí obsahovať všetky požadované náležitosti.

Žiadosť je potrebné kompletne vyplniť, podpísať oboma zákonnými zástupcami a odovzdať spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, na ktorej je uvedený aj údaj o povinnom očkovaní.

Podmienky prijímania:

  • Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov do 31. 8. 2024) - spádová materská škola/trvalý pobyt v obci
  • Právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie detí, ktoré dovŕšia 4 roky do 31. 8. 2024 - spádová materská škola/trvalý pobyt v obci
  • Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od 3 rokov veku. Výnimočne možno prijať aj mladšie dieťa, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky – vrátane kapacitných /podľa rozhodnutia zriaďovateľa

PaedDr. Monika Demková

riaditeľka MŠ

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ Ždaňa je uložené v Hlavnom menu - Dokumenty - ostatné dokumenty.

Riaditeľka MŠ Ždaňa - PaedDr. Monika Demková

Kontakt

055 69 892 23
0911 940 538
mszdana@gmail.com

Materská škola Ždaňa školský rok 2021/2022

Letné prázdniny už svoju bránu zatvorili. Opäť sa otvorili brány našej materskej školy. Tí, ktorí do materskej školy chodili, vrátia sa          k svojím kamarátom, hračkám, učiteľkám. Veľa detí a rodičov k nám zavítalo po prvýkrát. Materskú školu v školskom roku 2021/2022 navštevuje 50 detí /22 dievčat, 28 chlapcov/ vo veku od troch do šiestich rokov. Deti sú rozdelené podľa veku do dvoch tried. Dvanásti predškoláci u nás absolvujú povinné predprimárne vzdelávanie. V materskej škole pracuje 5 učiteliek, 2 asistentky a 1 nepedagogický zamestnanec - pani upratovačka. Zvedavosť detí nám pomáha vybudovať fungujúce, podnetné, inšpiratívne a bezpečné prostredie pre výchovu a rozvoj. Každý deň má svoj harmonogram – režim dňa. Svet okolo nás spoznávame všetkými zmyslami prostredníctvom hier, praktickej manipulácie, kníh, básní, piesní, aktívneho pohybu, bádaním i odpočinkom. Výchovno – vzdelávací proces prebieha podľa Školského vzdelávacieho programu v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Materská škola pracuje s mesačnými tematickými celkami, ktoré sa delia na podtémy.

September - Škôlka plná prekvapení

Zoznamujeme sa s novým prostredím, deťmi, personálom MŠ a privykáme si na režim dňa v materskej škole.

Október - Jeseň pani bohatá

Poznávame dary jesennej prírody, ovocie, zeleninu, poľnohospodárske plodiny, lesné plody a učíme sa prejavovať úctu k starším ľuďom.

November - Miesto kde žijem

Zameriavame sa na orientáciu a poznávanie svojho bydliska, jeho okolia a postupne sa učíme rozdiely medzi mestom a dedinou.

December - Vianočné tajomstvo

Oboznamujeme sa so zvykmi našej kultúry, ktoré súvisia s obdobím adventu a Vianoc.

Január – Zimné kráľovstvo

Zimu objavujeme prostredníctvom hier so snehom a ľadom.

Február – Cesta plná rozprávok

Poznávame fašiangové ľudové tradície a zvyky a vyrábame karnevalové masky.

Marec – Ako vonia Jar

Upriamujeme sa na ročné obdobie jar a premeny prírody pod vplyvom postupného otepľovania.

Apríl – Bezpečne na ceste

Oboznamujeme sa so základnými pravidlami cestnej premávky

Máj – V zdravom tele zdravý duch

Poznávame vlastné telo, zmysly a emócie a učíme sa, čo je zdravá výživa.

Jún – Krásy leta 

Celý mesiac sa nesie v duchu zábavy, hier a súťaží. Poznávame letnú prírodu, hmyz a lúčne kvety.

V našej materskej škole si uvedomujeme, že rodičia sú prvoradými vychovávateľmi svojich detí a naším prianím je im v tom pomáhať.

NOVINKY V MATERSKEJ ŠKOLE

Školský dvor dostal nové oplotenie.

Átrium sme doplnili o nový komplex detskej šmýkačky s horolezeckou stenou. Komplex spĺňa všetky bezpečnostné normy.

Školský rok 2019/2020

sme začali naozaj po novom. Dňa 27.8.2019 bola slávnostne uvedená do prevádzky nová materská škola.  Na slávnostnom otvorení boli prítomní hostia z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu z Bratislavy, zástupcovia obce, pozvaní hostia, rodičia a deti a samozrejme zamestnanci MŠ.Deti nastúpili do nových zrekonštruovaných priestorov  bývalej Cirkevnej základnej školy na novej adrese, Jarmočná 96/13 v Ždani.A verte, je  sa načo pozerať .......... priestranné triedy, veľké umyvárky a WC v každej triede, samostatné šatne s novými skrinkami a priestranné  triedy s tapetami na celú stenu, videovrátnik a poplašné zariadenie.Rekonštrukciou MŠ sa zvýšila  kapacita detí na 49 a toľko  ich aj prichádza na predprimárne vzdelávanie v tomto školskom roku. Našu materskú školu navštevujú deti aj z okolitých obcí.V materskej škole pracujú 5 pedagogickí zamestnanci a teta školníčka.V školskej jedálni máme zriadený svoj kútik na jedenie a tešíme sa, že môžeme využívať telocvičňu na rôzne športové aktivity.Predprimárne vzdelávanie uskutočňujeme podľa ŠVP, ktorý predstavuje základný rámec pre tvorbu konkrétnych školských vzdelávacích programov. Jednotlivé vzdelávacie oblasti zo ŠVP sú rozpracované do tematických celkov na každý mesiac.Tešíme sa na Vašu návštevu.

S pozdravom kolektív a deti MŠ

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ Ždaňa je uložená v Hlavnom menu - Dokumenty - ostatné dokumenty.

OZNAM - prijímanie detí do MŠ - je zverejnený v Hlavnom menu - Dokumenty - ostatné dokumenty.

Školský rok 2018/2019 sme začali v zostave 37 detí, 4 pani učiteľky a teta Svetlana. Deti, 18 dievčat a 19 chlapcov, naplnili priestory materskej školy veselým smiechom, vravou a novými priateľstvami. Rozdelením deti do zmiešaných tried (podľa veku) sa nám podarilo predíjsť septembrovému „sĺzavému údoliu“. Staršie deti pomohli nielen svojim súrodencom s adaptáciou na materskú školu.

Pani učiteľky pripravili pre detičky triedu „zvedavých slniečok“ a triedu „usilovných včeličiek“. Hlavnou vzdelávacou metódou je v našej škôlke hra. Riadená i podľa výberu detí. Prostredníctvom nej deti bádajú, spoznávajú, skúšajú a rozširujú svoje horizonty poznania. Hra je totiž pre dieťa najprirodzenejšou formou učenia sa.

Naša materská škola sa zútulnila vďaka potrebnej rekonštrukcii vstupného schodišťa a príjazdovej cesty. Za každé vynovenie a pomoc sme veľmi vďační. Po júnovej krádeži hračiek a hojdačiek sa nám už čiastočne podarilo doplniť tvorítka do piesku  pre deti.

V najbližšej dobe nás čaká bábkové predstavenie a sférické kino na skvalitnenie edukačného procesu. Máme v pláne aj zvýšiť počet pohybových aktivít na utuženie zdravia detí z našej materskej školy. Ďakujeme za každý úsmev, pozdrav a milé slovo, ktoré od Vás pri vychádzkach dostávame.

V našej materskej škole prebiehala od 13.10.2017 výstava retro hračiek, alebo "S čím sa hrali mamka a ocko". Chceli sme našim deťom priblížiť časy nie tak dávne, no podstatne iní,  jedinečným spôsobom, skrze hračky ich rodičov, príp. starých rodičov. Nepodarilo sa nám zozbierať mnoho exponátov, no napriek tomu to bola podarená akcia. Deťom sme púšťali aj "retro" detské pesničky a rozprávky cez gramofón pani učiteľky Bejky. Celkový obraz dotvorili informácie a obrazový materiál z internetu. Tak teda od Kuka do Kuka!

Edukácia detí najmä v materskej škole by mala byť primeraná ich veku a ich znalostiam a schopnostiam. Mala by byť tiež realizovaná takým spôsobom, aby bola dieťaťu čo najbližšia, a preto sa učíme "hrou". Jedným z nástrojov, ktoré využívame je pozorovanie. Cyklus ročných období naše deti "preciťujú" aj pozorovaním zmien na javore, ktorý sa nachádza na Širokej ulici v našej obci.

Našim deťom sme nakúpili kuchárske čiapky a zásterky, ktoré skvelo zapadli do nášho jesenného týždňa s témou "Ovocia a zeleniny". Chceme sa teda s Vami podeliť o našu radosť :)

Október je mesiac úcty k starším a medzi nás aj tento rok prišli obetavé babky prečítať našim deťom rozprávku pred spaním. Chceme sa teda poďakovať Jurkovej babke - p. Helenke Verebovej a Piinej babke - p. Agátke Lakatošovej.

S láskou deti z Materskej školy Ždaňa.

Čulý ruch začal v našej škôlke skoro ráno 2.septembra 2017. Do škôlky postupne prichádzali noví i starí škôlkari s úsmevom na tvári a s túžbou hrať sa i spoznávať. Brány škôlky sa v školskom roku 2017/2018 otvorili spolu pre 38 detí.

Pani učiteľky pripravili a upravili pre detičky „sloníkovú“ a „slniečkovú“ triedu. Šikovné sloníky a zvedavé slniečka sa tak hneď v prvých dňoch naučili svoje triedne hymny. Aby sme vedeli, čo a ako sa patrí, pripravili sme si pre naše deti farebné pravidlá s básničkami, ktoré sa postupne učíme, a tak si pomáhame vzájomne sa rešpektovať.

Veľké prekvapko nám nachystal nás veľký kamarát – ujo Peťo Nádaský, keď nám 3.10. 2017 priniesol a nainštaloval búdku pre vtáčiky. Budeme sa tak môcť učiť  starať sa o vtáčiky v zime a pozorovať ich. Za všetky naše deti zo srdca ďakujeme. Každý darček poteší a taký nezištný a s láskou vyrobený omnoho viac smiley.

V tomto roku sme ešte nachystaní na návštevu bábkového divadla a do škôlky k nám v novembri zavíta sférické kino. Už teraz sa však zvlášť tešíme na októbrový týždeň, v ktorom nám budú na obed čítať rozprávky naše staré mamy a starí otcovia. Ťešíme sa na každé stretnutie s Vami u nás v škôlke, či v uliciach našej obce.

Vaši škôlkari

V našej materskej škole sme  privítali 5.septembra 38 detí, a tak sme úspešne odštartovali nový školský rok. Zatiaľ čo si malí drobci potrebovali zvyknúť na odlúčenie od mamky a  režim v materskej škole, staršie deti sa s vervou pustili do práce a spoznávania. Vynovené priestory tried (nové koberce, kuchynky, svietidlá) vyčarovali úsmevy na tvárach našich detí. Multifunkčný stôl sa ihneď stal veľmi obľúbeným a vyhľadávaným. Aj pani učiteľky si tento školský rok musia zvykať na inovovaný školský vzdelávací program, ktorý počas prázdnin na mieru upravili pre triedu usilovných mravčekov (mladšie) i múdrych sovičiek (staršie deti ). Za nami sú už aj prvé vychádzky a hry v pieskovisku. Pred sebou máme, veríme, ešte veľa pekných a hodnotných chvíľ pri hre, práci i zábave.

Školský rok 2015/2016 privítali naši škôlkari s úsmevom. Spolu sa nás v škôlke stretlo 39 detí, ktoré od prvého dňa prejavili záujem o poznávanie a hru. Pomaličky sme sa zabehli a už na výstave  ovocia a zeleniny mohli naši rodáci obdivovať prvé výtvory malých rúk. Deň materských škôl sme oslávili ako sa patrí  - jesennou športovou olympiádou. Začali sme sa tiež pripravovať na naše prvé vystúpenie pre starých rodičov. Celé podujatie, pri príležitosti úcty k starším, sa náramne vydarilo a od najmladšieho až po tých skôr narodených, každý odchádzal 28.10.2015 zo škôlky s úsmevom. Deti pripravili pre starých rodičov darček v podobe svietiacich lampášikov pre spríjemnenie pohodových chvíľ. V novembri sme zvládli tradičnú turistickú vychádzku. Mikuláš k nám zavítal  5.12.2015 a priniesol nám okrem darčekov aj radosť z nadchádzajúcich sviatkov pokoja a lásky. Vianočná akadémia, na ktorej vystúpili aj naši najmenší, zapálila naplno svetielko v každom srdci. Po vianočných  prázdninách konečne napadol sneh a mohli sme sa vyšantiť pri stavaní snehuliakov. Nikdy nezaháľame a tak sa teraz  naplno pripravujeme na karneval. Naša škôlka je vyzdobená a my všetci sme na ceste do rozprávky. Každý sa prostredníctvom svojej fantázie ocitá v najvzdialenejších krajoch a stáva sa presne tým, o čom sníva  v najtajnejších snoch...

V školskom roku 2014/2015 navštevuje materskú školu 39 detí (14 dievčat a 25 chlapcov)  vo veku od 3 - 6  rokov, z toho 11 detí je pred vstupom do ZŠ. Predprimárne vzdelávanie detí sa aj v tomto školskom roku  realizuje podľa Školského vzdelávacieho  programu „Chrobáčiky spod jedličky“, ktorý bol vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu – ISCED 0 so zameraním na rozvíjanie kľúčových kompetencií dieťaťa tak, aby zodpovedal cieľom a zámerom predprimárneho vzdelávania. Obsah výchovy a vzdelávania je štruktúrovaný do tématických okruhov a v ich rámci do vzdelávacích oblastí a vzdelávacích štandardov. Vzdelávacie štandardy a kľúčové kompetencie tvoria jadro programu. 

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci.

Prvý júnový deň sme my, škôlkari, privítali medzi sebou ujov hasičov, ktorí nám prišli predviesť hasičskú techniku.  Všetky deti si vyskúšali striekanie z hadice, čo im vyvolalo úsmevy na tváričkách. Pozorovali sme aj prácu s hydraulickými kliešťami, ktoré mali takú silu, že rozdrvili starý peň stromu. Silnejší predškoláci si skúsili tie obrovské kliešte i podržať v rukách. Veru to nebola ľahká "záležitosť".  Nakoniec si deti mohli pozrieť aj interiér hasičského auta. Spoločnou fotografiou sme ukončili vzácnu návštevu, o ktorej budeme isto ešte mnoho rozprávať.

Prekvapenie ku Dňu detí  sa však ešte zďaleka nekončilo... Zahrali sme sa totiž na pirátov a bojovali medzi sebou v družstvách o mapu k pokladu. Tento zaujímavý program nám s pomocou pani učiteliek nachystali tety z CVČ na Orgovánovej ulici. Poklad nakoniec získali piráti Čiernej perly. O sladkú odmenu sme sa všetci podelili. Po krátkej diskotéke sme si pochutnali na výbornom obede, ktorý nám pri príležitosti sviatku všetkých detí nachystali tety kuchárky. Za všetko veľmi pekne ďakujeme. O hŕbe nových zážitkov svedčia i obrázky, ktoré sme nakreslili poobede...

S láskou Vaši škôlkari 

Športová olympiáda

Pestujeme cibuľku

Rozlúčka s budúcimi školákmi

Hasiči