Zmenšiť textZväčšiť text

Obec dnes

Charakteristika obce

Obec Ždaňa leží v nadmorskej výške 185 m juhovýchodne od Košíc na styku Košickej kotliny so Slanskými vrchmi pri vtoku rieky Olšavy do Hornádu.

Kataster obce sa rozprestiera na úpätí Slanských vrchov, zo západu ju ohraničuje tok rieky Hornád, ktorá je v týchto úsekoch štrkonosná, so zaujímavými brehovými porastami. Južnou časťou obce preteká Turecký potok, ktorého brehové porasty dotvárajú zaujímavú krajinnú scenériu obce.

Obec Ždaňa je súčasťou územného obvodu Čaňa v okrese Košice-okolie. Podľa pôvodnej rajonizácie osídlenia SR bola strediskovým sídlom. V spádovom území sa nachádzali nestrediskové obce Vyšná a Nižná Myšľa, Skároš a Trstené pri Hornáde. Tieto územné a funkčné väzby pretrvávajú najmä v školstve aj teraz.

Dnes je v obci 326 obytných domov s počtom obyvateľov 1300. Všetky domácnosti sú napojené na spoločný vodovod, obec je plynofikovaná, je v nej obecné zdravotné stredisko, pošta, dve základné školy, osobitná škola internátna a plne organizovaná materská škola.

Krajina, príroda, súčasný stav

Obec sa nachádza na území historického regiónu, zvaného Horný Abov, ktorý sa vyznačuje významnými prírodnými hodnotami, avšak so značnou environmentálnou záťažou vyplývajúcou z priemyselnej, poľnohospodárskej a komunálnej sféry.

Rieka Hornád

Krásna krajina a príroda regiónu Horného Abova môže byť pre mnohých návštevníkov hlavným "magnetom" a motívom pre ich pobyt. Aby tieto hodnoty mohli využívať aj budúce generácie, musíme ich v prvom rade chrániť a využívať naozaj citlivo. Všetky činnosti, ktoré sú viazané na krajinu a prírodu by sa mali preto vykonávať v súlade so zásadami ochrany prírody a krajiny a najmä v súlade s platnými zákonmi.

Poľnohospodárska výroba

Poľnohospodárska pôda v katastrálnom území Ždane je v súčasnosti obhospodarovaná dvoma súkromnými poľnohospodárskymi spoločnosťami a veľkú časť výmery obhospodarujú samostatne hospodáriaci roľníci, ako aj pôvodní majitelia pôdy.
Poľnohospodársky pôdny fond tvoria prevažne hnedozeme, miestami erodované, veľmi produkčné.

Priemyselná výroba

Priemyslová výroba je navrhnutá do dvoch výrobných areálov, komunikačne dobre prístupných a napojiteľných na technickú infraštruktúru. Predpokladá sa zriadenie menších prevádzok a závodov, ktoré nebudú mať negatívny vplyv na prostredie s kombináciou bývania v rodinných domoch.

Ako rezerva sa uvažuje s ťažbou piesku v lokalite miestneho ťažobného priestoru pre miestne potreby.

Remeselná výroba a komerčné služby

Zariadenia tejto skupiny sú navrhované v účelových objektoch v centre obce a v bifunkčných rodinných domoch. Rozvoj tých služieb, ktoré v súčasnosti nemožno kvantifikovať a špecifikovať, (finančníctvo a pod.) sa navrhuje do prístavby a nadstavby kultúrneho domu.

Ostatné živnostenské prevádzky budú realizované v rámci areálov rodinných domov. Jedná sa o tieto predpokladané činnosti: holič a kaderník, krajčírstvo, zberne, stolárstvo, malé stavebníctvo, kamenárstvo, sklárstvo, zámočníctvo, obchody , autoservis a pod.