Zmenšiť textZväčšiť text

Špeciálna škola

Spojená škola internátna Ždaňa

Meno riaditeľa: Mgr. Jozef  Besterci
Počet žiakov: 196
+421 55 698 0050
szsizdana@centrum.sk
www.szsizdana.edupage.org

Medzi dôležitý strategický cieľ našej školy patrí reprezentácia na verejnosti. Počas celého školského roka sa zapájame do aktivít s cieľom pestovať u našich detí zdravé sebavedomie, vedieť vystupovať na verejnosti, poznávať nových ľudí a viesť deti k súťaživosti. Aktivity školy sú pestré a rôznorodé, ich cieľom je predovšetkým zapojiť do nich čo najväčší počet žiakov a tým skvalitniť výchovno-vzdelávací proces, upevniť vzťah detí ku škole, rozvíjať ich záujmy a tvorivosť, priniesť im radosť a pozitívne zážitky. Napriek postihnutiu jemnej či hrubej motoriky, deti radi pracujú, kreslia. Pri práci využívajú rôzne výtvarné techniky. Ich práce sú posielané do rôznych súťaží organizovaných na Slovensku, ale i v zahraničí, kde sa umiestňujú na popredných miestach. Veľkou pýchou školy je aj školský časopis „Púčik“, v ktorom sa prezentujú naši žiaci, viac o ňom na našej webovej stránky. V záujme rozvoja športových aktivít žiakov sa zapájajú aj do športových súťaží organizovaných inými školami, kde veľmi dobre reprezentujú našu školu. Žiaci z praktickej školy sa zúčastnili na krajskej súťaží zručnosti, kde sa umiestnili na druhom mieste. Významnou udalosťou bolo vydanie prvého CD nosiča s pesničkami , ktoré naspievali naši žiaci. Naša škola sa pravidelne zúčastňuje grantových programov a rôznych projektov. Finančné prostriedky z týchto grantov pomáhajú žiakom začleňovať sa do bežnej spoločnosti, rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti, učiť sa novým návykom, ktoré môžu uplatniť v budúcom živote.