Zmenšiť textZväčšiť text

Oznamovanie ohňostrojov

 03.08.2015

Oznamovanie ohňostrojov

     Obec Ždaňa v záujme ochrany osôb a majetku upozorňuje, že používanie  pyrotechnických výrobkov a vykonávanie ohňostrojných prác upravuje Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

§ 53 citovaného zákona upravuje používanie pyrotechnických výrobkov nasledovne :

(1)Pyrotechnický výrobok možno používať len podľa návodu na jeho používanie.

(2)Pyrotechnický výrobok kategórie 2, 3, P1 a T1 je zakázané používať vo vzdialenosti menšej ako 200 m od nemocníc, kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební a cintorínov bez písomného súhlasu vlastníka týchto objektov.

(3)Na používanie pyrotechnického výrobku kategórie 2, 3, P1 a T1 pri športovom podujatí sa vyžaduje písomný súhlas vlastníka objektu, v ktorom sa športové podujatie uskutočňuje, a organizátora športového podujatia.

   § 54 citovaného zákona upravuje povoľovanie ohňostrojných prác nasledovne :

 (1)Ohňostrojné práce povoľuje obvodný banský úrad rozhodnutím o povolení ohňostrojných prác. Ak rozhodnutie o povolení ohňostrojných prác bolo vydané na dobu určitú a ohňostrojné práce neboli vykonané v lehote určenej v rozhodnutí o povolení ohňostrojných prác, obvodný banský úrad môže platnosť rozhodnutia o povolení ohňostrojných prác na základe žiadosti toho, kto mal ohňostrojné práce povolené, predĺžiť.

(2)Rozhodnutie o povolení ohňostrojných prác obvodný banský úrad zasiela aj príslušnému útvaru Policajného zboru, Dopravnému úradu a obci, ktorá dala súhlas na vykonanie ohňostrojných prác podľa odseku 5 písm. d).

(3)Žiadosť o povolenie ohňostrojných prác podáva osoba, pre ktorú sa ohňostrojné práce majú vykonať, alebo s jej písomným súhlasom osoba, ktorá ohňostrojné práce vykoná.

(4)Ohňostrojné práce musia vykonávať najmenej dvaja odpaľovači ohňostrojov, z ktorých jeden musí byť určený ako vedúci odpaľovač ohňostrojov, ktorý je zodpovedný za riadny výkon ohňostrojných prác.

(5)K žiadosti podľa odseku 3 sa prikladá

a)kópia oprávnenia odpaľovača ohňostrojov, ktorý bude ohňostrojné práce vykonávať,

b)povolenie na odber pyrotechnických výrobkov kategórie 4,

c)technologický postup ohňostrojných prác s návrhom technických podmienok na ich bezpečné vykonanie, d)

písomný súhlas obce na vykonanie ohňostrojných prác,

e)záväzné stanovisko Dopravného úradu so stanovením podmienok na vykonanie ohňostrojných prác, ak sa tieto majú vykonať vo vzdialenosti menej ako 10 000 m od vzťažného bodu riadeného letiska alebo letiska s nočnou prevádzkou.

(6)Na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie P2 a T2 sa vzťahujú odseky 1 až 5.

Podľa § 88 odst. 13 zákona ďalej, ten, kto bude vykonávať ohňostrojné práce s pyrotechnickými výrobkami triedy III, alebo ten, pre koho sa tieto práce majú vykonať, musí požiadať obec o súhlas s ich vykonaním, a to najneskôr desať pracovných dní pred termínom ich vykonania. Ohňostrojné práce možno vykonať, ak obec vydá na ich vykonanie súhlas. Vykonanie ohňostrojných prác sa musí oznámiť preukázateľným spôsobom obvodnému banskému úradu, Dopravnému úradu, miestne príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru alebo Hasičskému a záchrannému útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a Policajnému zboru najneskôr 48 hodín pred ich plánovaným vykonaním. K oznámeniu sa priloží aj súhlasné stanovisko obce s vykonaním ohňostrojných prác.

Oznámenie obsahuje

a)meno, priezvisko a adresu vedúceho odpaľovača ohňostrojov a odpaľovačov ohňostrojov a údaje o preukazoch odpaľovačov ohňostrojov (číslo preukazu a dobu platnosti preukazu),

b)miesto, dátum a plánovaný začiatok ohňostrojných prác, dôvod ich vykonania, predpokladané trvanie a ich rozsah, súradnice a výšku odpalu,

c)stručný opis okolia v okruhu 300 m doložený situačným náčrtom s osobitným vyznačením objektov a zariadení so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru vrátane určenia protipožiarnych a zdravotníckych opatrení.

Priestupky :

Podľa § 80 odst. 1, priestupku sa dopustí ten, kto

a)nedbá alebo zneužije výstražné znamenie, výstražný piktogram fyzikálnej nebezpečnosti alebo informačnú tabuľu alebo výstražný signál pri vykonávaní trhacích prác, ohňostrojných prác, pyrotechnických prác, vyhľadávaní nevybuchnutej munície alebo ich zničí, poškodí alebo neoprávnene odstráni,

b)bez osvedčenia, oprávnenia, povolenia alebo súhlasu vykonáva činnosť, ktorú možno vykonávať len na základe osvedčenia, oprávnenia, povolenia, poverenia alebo súhlasu vydaného podľa tohto zákona,

c)nájde výbušninu, výbušný predmet okrem pyrotechnického výrobku kategórie 1, 2, 3, T1 a P1 alebo muníciu, tento nález neoznačí, neohlási Policajnému zboru alebo po ohlásení nálezu až do príchodu príslušníka Policajného zboru nezotrvá v blízkosti miesta nálezu.

(2)Za priestupok podľa odseku 1 obvodný banský úrad uloží pokutu do 1 650 eur.

(3)Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

     V prípade akýchkoľvek nejasností odporúčame obrátiť sa na obecný úrad.

                                                                                                                                            Ing. Ján Kokarda, starosta obce

                       


Zoznam aktualít:


 o 7 dní 
Zber plastov

zverejnené: 3.10.2023
Dňa 12.10.2023 prebehne v našej obci zber plastov.
 DNES 
Zájazd

zverejnené: 3.10.2023
Oznamujeme účastníkom zájazdu do Poľska, že odchod autobusu je 05.10.2023 o 5:30 hod. od obecného úradu.
Oznam
zverejnené: 3.10.2023
Pošta Ždaňa bude dňa 04.10.2023 zatvorená. Doručovanie dôchodkov bude zabezpečené.
Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 30.09.2023
zverejnené: 2.10.2023

Volebná miestnosť pre Voľby do NR SR 2023
zverejnené: 29.9.2023
Volebná miestnosť pre Voľby do NR SR 2023 je v budove Základne školy v Ždani - v jedálni, Jarmočná 96.
Pozvánka
zverejnené: 27.9.2023

Oznam - vychovávateľka SKD
zverejnené: 22.9.2023

Oznam - zimná údržba
zverejnené: 22.9.2023

Oznam
zverejnené: 19.9.2023
František Oravec SHR, Hospodársky dvor Gyňov, spoločnosť AGRO OR, s.r.o., so sídlom Hospodársky dvor Gyňov, AGRO – OR, s.r.o., so sídlom Hospodársky dvor Gyňov, AGRO ORAV, s.r.o., so sídlom Hospodársky dvor Gyňov a spoločnosť ZV – AGRO, s.r.o., so sídlom Hospodársky dvor Gyňov oznamuje, že vydáva naturálie za rok 2023 na základe platnej nájomnej zmluvy a to v pracovné dni od pondelka 25.09.2023 do piatka – 06.10.2023 v pracovné dni, v čase od 800 – 1500
a v sobotu, dňa 30.09.2023 od 800 – 1200 hod.

Miesto vydania: Hospodársky dvor Gyňov.
Je potrebné so sebou priniesť platnú nájomnú zmluvu, občiansky preukaz a vrecia.
Oznam
zverejnené: 19.9.2023
AGROSPOL Košice, s. r. o., oznamuje prenajímateľom pôdy, že vyplácanie nájmu za rok 2023, sa uskutoční v dňoch 22. a 23. septembra 2023 a 20. a 21. októbra 2023, t.j. v piatok a v sobotu v čase: od 8.00 - do 15.00 hod. na hospodárskom dvore v Ždani v budove oproti vrátnici.
K vyplácaniu v naturálnej aj v peňažnej forme je potrebné sa preukázať občianskym preukazom!
Záhradkárska výstava - pozvánka
zverejnené: 18.9.2023
Vážení priatelia záhradkári,
aj v tomto roku usporiada ZO SZZ v Ždani v našej obci záhradkársku výstavu v kultúrnom dome, v nedeľu 24. septembra 2023, so začiatkom o 13:00 hodine. Vyhodnotenie súťaží bude o 17:00 hod.
V pondelok, 25. 09. 2023 bude výstava otvorená od 8.00 do 12:00 hod.
Prosíme Vás o aktívnu účasť. Prineste svoje výpestky na výstavu do KD už v sobotu doobeda, v čase od 9:00 do 12:00 hodiny.
Prineste dve - tri jablká z každej odrody do súťaže o Jablko roka, záhradnícky exponát, ovocie, zeleninu, poľné plodiny, kvety, liečivé rastliny, či celé zostavy na stoly.
Môžete priniesť tkané, či vyšívané prikrývky a ozdobiť si stoly.
Prineste aj aranžérsku prácu do súťaže v aranžovaní - kytičku, venček, ikebanu...
A prineste aj najväčší zemiak a tekvicu. Najťažšie získajú odmenu.

Veríme, že na svojich, alebo spoločných stoloch bude čo pozerať.

Výstava je pre záhradkárov nielen seriózne súťaženie, ale aj potešenie a obohatenie vedomostí a zisk nových inšpirácií. Záhradkárske výstavy sú sviatočné udalosti nielen pre záhradkárov, ale aj pre jednotlivcov a rodiny.
Pozvite na prehliadku aj svojich známych aby, čím viac ľudí ocenilo prácu a námahu našich vystavovateľov.

Tešíme sa na Vás.Výbor ZO o.j.z. SSZ v Ž d a n i


Zber skla
zverejnené: 12.9.2023
Dňa 23.09.2023 prebehne v našej obci zber skla.
 DNES 
Zájazd

zverejnené: 6.9.2023
Obec Ždaňa, v spolupráci s odborovou organizáciou Sloves, organizuje dňa 05.10.2023 zájazd do Nového Targu. Účastnícky poplatok je 12,- na osobu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Ždani počas úradných hodín.
MŠ Ždaňa-zoznam vecí do MŠ
zverejnené: 15.8.2023

Prosba
zverejnené: 19.7.2023
Vážení občania,
Centrum kultúry Košického kraja, kultúrne zariadenie KSK, Vás žiada o spoluprácu v súvislosti so zberom archívnych fotografií za účelom ich zdokumentovania a následného výskumu výskytu ľudových motívov v našej lokalite. Prosíme preto občanov o zapožičanie starých fotografií, na ktorých sú zachytené osoby odeté v ľudovom kroji s viditeľnými ľudovými motívmi alebo fotografie, na ktorých je zobrazený ľudový motív v akejkoľvek verzii – na nábytku, kuchynskom riade, v podobe výšivky atď. a je pravdepodobné, že výzdoba je typická pre našu lokalitu. Žiaduce sú fotografie z obdobia 19. storočia až po rok 1960, ktoré pochádzajú z našej obce. Následne po ich zdokumentovaní, budú vrátené majiteľovi.
Fotografie prineste na obecný úrad v čase úradných hodín.
Po ich zdokumentovaní Centrom kultúry Košického kraja, budú fotografie vrátené majiteľovi.
Prosíme občanov i o požičanie starých rádií, šijacích strojov, petrolejových lámp – môžu byť i poškodené, nefunkčné, za účelom usporiadania výstavy o vynálezoch, ktoré uľahčili či zmenili život ľudí v minulosti. Tieto veci však ešte nezbierame – ochotný človek, ktorý by ich zapožičal, nech nechá na seba kontakt a následne sa s ním dohovoríme. Termíny výstav na základných školách či obecných úradoch sú v jednaní.

Za spoluprácu Vám ďakujeme.
Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s.
zverejnené: 12.1.2023

Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s.
zverejnené: 12.1.2023

Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s.
zverejnené: 12.1.2023

Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s.
zverejnené: 12.1.2023

ZVOZOVÝ KALENDÁR 2023
zverejnené: 23.12.2022

Oznam
zverejnené: 4.11.2022
MUDr. Ľubuša Králová zmenila od 01.11.2022 miesto poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Výsledky volieb
zverejnené: 31.10.2022
Miestna volebná komisia v Ždani
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce
Okrsková volebná komisia v ŽDANI, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022.
A. Do Obecného zastupiteľstva v ŽDANI boli zvolení:
Meno, priezvisko, politická strana2)
- Mgr. Imrich Bakši Kresťanskodemokratické hnutie
- Mgr. Stanislav Rusnák Kresťanskodemokratické hnutie
- Ing. Ivan Buchla Slovenská národná strana
- Július Takáč Nezávislý kandidát
- Imrich Gergely Nezávislý kandidát
- Peter Juhás Hlas – sociálna demokracia
- Bartolomej Horňák Kresťanskodemokratické hnutie
- Ing. PhD. Peter Frák Sloboda a solidarita
- Bc. Ján Karajos Nezávislý kandidát
B. Za starostu obce ŽDAŇA bol zvolený:
Meno, priezvisko, politická strana2)

Ing. Ján KOKARDA Nezávislý kandidát

V Ždani, 30.10.2022


Výsledky volieb
zverejnené: 30.10.2022

Oznam
zverejnené: 20.7.2022
Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie COVID-19 bude mobilné odberové miesto (MOM) Seňa otvorené v utorok a štvrtok od 8,00 hod. do 10,00 hod. Vykonávajú sa antigénové a RT-PCR testy.
Meander Ždaňa
zverejnené: 21.6.2022

Certifikát za rok 2021
zverejnené: 14.6.2022
Ďakujeme všetkým našim občanom, že zodpovedným triedením odpadov prispievajú k ochrane životného prostredia.


Pomoc pre Ukrajinu
zverejnené: 5.4.2022

Ambulantná pohotovostná služba v Košiciach
zverejnené: 6.8.2021

Nové byty - typické poschodie
zverejnené: 6.5.2020

KAM S ODPADOM
zverejnené: 30.4.2020

Zber použitých rastlinných olejov
zverejnené: 30.10.2019
Na dočasnom zbernom dvore, nachádzajúcom sa v areáli ZŠ, vchod ku kotolni, je umiestnená zberná nádoba – kontajner, na použitý rastlinný olej a tuky.
Použitý rastlinný olej a tuky sem môžete prinášať v uzatvorených nádobách počas celého týždňa, v čase od 8:00 hod. do 15:00 hodiny, raz mesačne je tento odpad likvidovaný.
Využite možnosť separovať aj tento druh odpadu z domácnosti. Ďakujeme.
Dodržiavanie VZN č. 5/2004 o chove psov
zverejnené: 7.2.2018
K často sa vyskytujúcim problémom v našej obci patrí voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných priestranstvách, detských ihriskách, pričom tu dochádza k znečisťovaniu týchto priestranstiev.
Je potrebné, aby si držitelia psov uvedomili, že v zmysle zákona č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
Touto cestou upozorňujeme držiteľov psov na to, aby si okrem hrozby uloženia sankcie za znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi, uvedomili aj ďalšie riziká, a to hlavne z hygienického a zdravotného hľadiska.

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Podľa VZN obce Ždaňa č. 5/2004 o držaní psov v znení §3, každý pes musí mať registračnú známku a musí byť zaevidovaný v evidencii obce.
V zmysle toho istého VZN, §7 sa priestupku, okrem iného dopustí ten, kto psa vedie ak :
1. nezabránil tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka,
2. neohlási, že pes pohrýzol človeka,
3. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
4. Za priestupok obec uloží pokutu.
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Preto žiadame občanov, aby zabezpečili chov svojich psov tak, aby sa vyhli plateniu pokút, či úhrady nákladov za odchyt psa.

Prepravná služby SČK
zverejnené: 10.10.2017
Slovenský červený kríž ponúka od 1.10.2017 prepravnú službu pre :
-seniorov nad 62 rokov, osoby ŤZP a ich sprievodcov, pre rodičov s maloletými deťmi a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.
Službu je možné si objednať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. na tel. č. 0903601114, spravidla 1 deň vopred.
Službu je možné využiť v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hodiny, na prepravu do zdravotníckych zariadení v okrese Košice a okolie, na prepravu do sociálnych zariadení a na prepravu do úradov a iných inštitúcií.
Cenník úhrad za poskytnutú službu je zverejnený na stránke našej obce, alebo je k nahliadnutiu na Obecnom úrade.