Obec Ždaňa rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Aktuality | Oznamovanie ohňostrojov

Oznamovanie ohňostrojov

     Obec Ždaňa v záujme ochrany osôb a majetku upozorňuje, že používanie  pyrotechnických výrobkov a vykonávanie ohňostrojných prác upravuje Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

§ 53 citovaného zákona upravuje používanie pyrotechnických výrobkov nasledovne :

(1)Pyrotechnický výrobok možno používať len podľa návodu na jeho používanie.

(2)Pyrotechnický výrobok kategórie 2, 3, P1 a T1 je zakázané používať vo vzdialenosti menšej ako 200 m od nemocníc, kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební a cintorínov bez písomného súhlasu vlastníka týchto objektov.

(3)Na používanie pyrotechnického výrobku kategórie 2, 3, P1 a T1 pri športovom podujatí sa vyžaduje písomný súhlas vlastníka objektu, v ktorom sa športové podujatie uskutočňuje, a organizátora športového podujatia.

   § 54 citovaného zákona upravuje povoľovanie ohňostrojných prác nasledovne :

 (1)Ohňostrojné práce povoľuje obvodný banský úrad rozhodnutím o povolení ohňostrojných prác. Ak rozhodnutie o povolení ohňostrojných prác bolo vydané na dobu určitú a ohňostrojné práce neboli vykonané v lehote určenej v rozhodnutí o povolení ohňostrojných prác, obvodný banský úrad môže platnosť rozhodnutia o povolení ohňostrojných prác na základe žiadosti toho, kto mal ohňostrojné práce povolené, predĺžiť.

(2)Rozhodnutie o povolení ohňostrojných prác obvodný banský úrad zasiela aj príslušnému útvaru Policajného zboru, Dopravnému úradu a obci, ktorá dala súhlas na vykonanie ohňostrojných prác podľa odseku 5 písm. d).

(3)Žiadosť o povolenie ohňostrojných prác podáva osoba, pre ktorú sa ohňostrojné práce majú vykonať, alebo s jej písomným súhlasom osoba, ktorá ohňostrojné práce vykoná.

(4)Ohňostrojné práce musia vykonávať najmenej dvaja odpaľovači ohňostrojov, z ktorých jeden musí byť určený ako vedúci odpaľovač ohňostrojov, ktorý je zodpovedný za riadny výkon ohňostrojných prác.

(5)K žiadosti podľa odseku 3 sa prikladá

a)kópia oprávnenia odpaľovača ohňostrojov, ktorý bude ohňostrojné práce vykonávať,

b)povolenie na odber pyrotechnických výrobkov kategórie 4,

c)technologický postup ohňostrojných prác s návrhom technických podmienok na ich bezpečné vykonanie, d)

písomný súhlas obce na vykonanie ohňostrojných prác,

e)záväzné stanovisko Dopravného úradu so stanovením podmienok na vykonanie ohňostrojných prác, ak sa tieto majú vykonať vo vzdialenosti menej ako 10 000 m od vzťažného bodu riadeného letiska alebo letiska s nočnou prevádzkou.

(6)Na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie P2 a T2 sa vzťahujú odseky 1 až 5.

Podľa § 88 odst. 13 zákona ďalej, ten, kto bude vykonávať ohňostrojné práce s pyrotechnickými výrobkami triedy III, alebo ten, pre koho sa tieto práce majú vykonať, musí požiadať obec o súhlas s ich vykonaním, a to najneskôr desať pracovných dní pred termínom ich vykonania. Ohňostrojné práce možno vykonať, ak obec vydá na ich vykonanie súhlas. Vykonanie ohňostrojných prác sa musí oznámiť preukázateľným spôsobom obvodnému banskému úradu, Dopravnému úradu, miestne príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru alebo Hasičskému a záchrannému útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a Policajnému zboru najneskôr 48 hodín pred ich plánovaným vykonaním. K oznámeniu sa priloží aj súhlasné stanovisko obce s vykonaním ohňostrojných prác.

Oznámenie obsahuje

a)meno, priezvisko a adresu vedúceho odpaľovača ohňostrojov a odpaľovačov ohňostrojov a údaje o preukazoch odpaľovačov ohňostrojov (číslo preukazu a dobu platnosti preukazu),

b)miesto, dátum a plánovaný začiatok ohňostrojných prác, dôvod ich vykonania, predpokladané trvanie a ich rozsah, súradnice a výšku odpalu,

c)stručný opis okolia v okruhu 300 m doložený situačným náčrtom s osobitným vyznačením objektov a zariadení so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru vrátane určenia protipožiarnych a zdravotníckych opatrení.

Priestupky :

Podľa § 80 odst. 1, priestupku sa dopustí ten, kto

a)nedbá alebo zneužije výstražné znamenie, výstražný piktogram fyzikálnej nebezpečnosti alebo informačnú tabuľu alebo výstražný signál pri vykonávaní trhacích prác, ohňostrojných prác, pyrotechnických prác, vyhľadávaní nevybuchnutej munície alebo ich zničí, poškodí alebo neoprávnene odstráni,

b)bez osvedčenia, oprávnenia, povolenia alebo súhlasu vykonáva činnosť, ktorú možno vykonávať len na základe osvedčenia, oprávnenia, povolenia, poverenia alebo súhlasu vydaného podľa tohto zákona,

c)nájde výbušninu, výbušný predmet okrem pyrotechnického výrobku kategórie 1, 2, 3, T1 a P1 alebo muníciu, tento nález neoznačí, neohlási Policajnému zboru alebo po ohlásení nálezu až do príchodu príslušníka Policajného zboru nezotrvá v blízkosti miesta nálezu.

(2)Za priestupok podľa odseku 1 obvodný banský úrad uloží pokutu do 1 650 eur.

(3)Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

     V prípade akýchkoľvek nejasností odporúčame obrátiť sa na obecný úrad.

                                                                                                                                            Ing. Ján Kokarda, starosta obce

                       


Aktuality z obecnej aplikácie:


 DNES 
Zber skla

zverejnené: 2020-11-27
Dňa 28.11.2020 prebehne v našej obci zber skla.
OZNAM
zverejnené: 2020-11-25
AGROSPOL Košice, s. r. o., oznamuje prenajímateľom pôdy, že vyplácanie nájmu za rok 2020, sa uskutoční v dňoch 27. a 28. novembra 2020, t. j. v piatok a v sobotu v čase: od 8.00 - do 15.00 hod. na hospodárskom dvore v Ždani v budove oproti vrátnici.
K vyplácaniu v naturálnej aj v peňažnej forme je potrebné sa preukázať občianskym preukazom!
Zároveň je potrebné dodržiavať všetky epidemiologické opatrenia (rúško, rozostupy a dezinfekcia rúk).


Testovanie obyvateľov - oznam
zverejnené: 2020-11-21
Oznamujeme Vám, že testovanie obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19 prebieha dnes a zajtra v priestoroch kultúrneho domu v čase od 08.00 do 20.00 hod.
Od 12.00 do 13.00 hod. a od 17.00 do 17.30 hod. sú plánované hygienické prestávky.
Aj napriek tomu, že testovanie je dobrovoľné, veríme, že túto možnosť testovania zadarmo
v našej obci využijete.
Po absolvovaní testovania bude každému zúčastnenému odovzdaný aktuálny certifikát s výsledkom testovania.
Testovanie obyvateľov - štvrté kolo
zverejnené: 2020-11-18
Ústredný krízový štáb schválil štvrté kolo testovania obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19 v rámci operácie Spoločná zodpovednosť. Testovanie sa tak počas nadchádzajúceho víkendu - 21. až 22. novembra 2020 uskutoční v našej obci v čase od 8:00 do 20:00 hodiny v sále kultúrneho domu.
Štvrté kolo testovania bude dobrovoľné.
Aj napriek tomu, že testovanie bude úplne dobrovoľné a z neúčasti na ňom nebudú vyplývať nijaké obmedzenia, veríme, že pristúpite k tejto možnosti s rovnakou zodpovednosťou, akú ste ukázali už v predchádzajúcich kolách. Ide o zdravie všetkých nás a našich blízkych.
O prípadných zmenách vás budeme informovať v mobilnej aplikácii „Ždaňa“ a v miestnom rozhlase.
Zber plastov
zverejnené: 2020-11-02
Dňa 03.11.2020 prebehne v našej obci zber plastov.
Oznam
zverejnené: 2020-11-01
V súvislosti s celoplošným testovaním Vám oznamujeme, že čakacia doba je v našej obci momentálne 0 minút. Keďže v čase od 18:00 do 18:45 hod. je nariadená hygienická prestávka, odporúčame prísť na testovanie po 18.45 hodine.
Oznam
zverejnené: 2020-10-31
V súvislosti s celoplošným testovaním Vám oznamujeme, že čakacia doba je našej obci momentálne 45 minút. Keďže v čase od 18:00 do 18:30 hod. je nariadená hygienická prestávka, odporúčame prísť na testovanie po 18.30 hodine.
Oznam
zverejnené: 2020-10-31
V súvislosti s celoplošným testovaním Vám oznamujeme, že čakacia doba je našej obci momentálne 1 hodina. Keďže v čase od 12:00 do 13:00 hod. je nariadená hygienická prestávka, odporúčame prísť na testovanie po 13:00 hodine.
Oznam - testovanie
zverejnené: 2020-10-31
Podľa nášho predpokladu, prosíme občanov, aby na testovanie prišli najskôr po 9:00 hodine. Doporučujeme teplé oblečenie a dáždnik, nakoľko sa čaká pred obecným úradom. K testovaniu je potrebné predložiť občiansky preukaz.
Oznam - celoplošné testovanie
zverejnené: 2020-10-29
Vážení občania,
v súvislosti s celoštátnou akciou „SPOLU ZODPOVEDNE“ Vám oznamujeme, že celoplošné testovanie sa v našej obci uskutoční v dňoch 31. októbra 2020 a 1. novembra 2020, v čase od 7:00 hod. do 22:00 hodiny. Hygienická prestávka bude v čase od 12:00 hod. do 13:00 hod. Odberné miesto je pripravené v sále kultúrneho domu s prístupom cez hlavný vchod do budovy. V priestoroch odberného miesta je zabezpečená organizačná služba, kde každý občan dostane bližšie informácie. K testovaniu je potrebné predložiť občiansky preukaz.

Vážení občania,
obec v súvislosti so snahou zabezpečenia plynulosti testovania neorganizuje žiadny časový harmonogram pre občanov. Počas obidvoch dní Vás budeme o situácii pred odberným miestom v prípade potreby informovať prostredníctvom obecného rozhlasu, na internetovej stránke, ale aj prostredníctvom internetovej aplikácie ŽDAŇA. V prípade, že nemáte túto aplikáciu nainštalovanú, je možné ju nájsť a nainštalovať do telefónu bezplatne, prostredníctvom aplikácie OBCHOD PLAY.

Vážení občania,
v prípade akýchkoľvek zmien v organizácii celoplošného testovania Vás budeme včas informovať.
Veríme, že vďaka našej spoločnej zodpovednosti a pochopeniu, celú aktivitu celoplošného testovania zvládneme bez problémov.
Zákaz využívania lesov verejnosťou - odvolanie
zverejnené: 2020-10-21

Oznámenie o vyplácaní nájmu za pôdu za rok 2020
zverejnené: 2020-10-19

AGROSPOL Košice, s. r. o., oznamuje prenajímateľom pôdy, že vyplácanie nájmu za rok 2020 sa kvôli pandémickým opatreniam presúva na koniec novembra, prípadne začiatok decembra.
O presných termínoch budeme informovať.
Rímskokatolícky farský úrad Čaňa - oznamy
zverejnené: 2020-10-16
OZNAM RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI

1. Milí veriaci, po porade s pánom dekanom Vám oznamujeme, že najbližšie dni sv. omše budú zatiaľ slúžené kňazmi súkromne. V prípade zmien Vás budeme informovať.

2. Stále ostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách. Pokúsme sa zasvätiť nedeľu ako Pánov deň sledovaním sv. omše v televízii alebo cez internet, či modlitbou v rodine.

3. V nedeľu bude slúžená sv. omša, ktorú budeme vysielať na stránke našej farnosti.

4. Nutné kancelárske záležitosti, ktoré sa nedajú odložiť (ako je zaopatrenie chorého alebo pohreb) dohodnite prosím najprv telefonicky. Mobilné čísla nájdete na stránke farnosti. Prosíme o modlitby a zachovanie pokoja.

Všetky informácie nájdete aj na webovej stránke farnosti.

Otvorenie cesty medzi obcami Ždaňa a Čaňa
zverejnené: 2020-10-15
Dnes 15 10.2020 od 17.00 hod. bude cesta medzi obcami Ždaňa a Čaňa otvorená pre osobnú aj nákladnú dopravu.
Upozornenie Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Košice-okolie k začatiu vykurovacej sezóny
zverejnené: 2020-10-14

Registrácia chovu ošípaných
zverejnené: 2020-10-13
V okrese Košice-okolie bol potvrdený výskyt Afrického moru ošípaných. Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie preto opätovne dôrazne vyzýva všetkých chovateľov ošípaných, ktorí doposiaľ nie sú registrovaní, aby vykonali registráciu svojho chovu ( aj 1 ks ošípanej určenej pre domácu spotrebu) v termíne do 23.10.2020 na RVPS Košice-okolie, Kukučínova 24, Košice. Po tomto termíne bude vykonaná úradná kontrola a v prípade nesplnenia si tejto povinnosti orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu do výšky 400,- €. Zároveň odporúčame, aby chovatelia ošípaných vykonali čo najskôr domácu zabíjačku ošípaných bez ohľadu na vek a hmotnosť. Domáca zabíjačka sa musí oznámiť minimálne jeden pracovný deň vopred na tel. čísle 055/62 22 267. kl. 109, 107 a chovateľ je povinný zabezpečiť odber vzorky z ošípanej zabitej na domácu zabíjačku a vzorku odovzdať na RVPS Košice-okolie.
Zber papiera
zverejnené: 2020-10-13
Dňa 17.10.2020 prebehne v našej obci zber papiera.
Upozornenie
zverejnené: 2020-10-07
Obec Ždaňa, ako správca dane z nehnuteľnosti a poplatku za tuhý komunálny odpad, oznamuje občanom, že 30.9.2020 uplynul termín poslednej splátky na úhradu dane z nehnuteľnosti a poplatku za tuhý komunálny odpad.
V tejto súvislosti upozorňujeme tých občanov, ktorým bolo doručené rozhodnutie na úhradu dane a poplatku za TKO, a ktorí doteraz tieto poplatky nemajú uhradené, aby tak vykonali čo najskôr a vyhli sa tak prípadným ďalším daňovým konaniam.
Oznam
zverejnené: 2020-10-07
Lekáreň Medikament bude v dňoch 08.10 - 09.10.2020 zatvorená.
Zber skla
zverejnené: 2020-10-06
Dňa 10.10.2020 prebehne v našej obci zber skla.
Usmernenie bohoslužieb
zverejnené: 2020-10-02
OZNAM: USMERNENIE BOHOSLUŽIEB V NAŠEJ FARNOSTI – RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
Milí veriaci, ako už dobre viete od 1. októbra platia aj pre verejné bohoslužby obmedzenia, ktoré nám nariadil Úrad verejného zdravotníctva.
Maximálny počet všetkých účastníkov bohoslužieb je 50.
Stále platia ostatné nariadenia a to zahalené celé horné dýchacie cesty a dezinfekcia rúk.
Keďže sa týmto počtom nedá vyhovieť všetkým veriacim, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
Preto s plnou vážnosťou prosíme veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom televízie alebo internetu.
Túto nedeľu bude na stránke našej farnosti vysielaná naživo svätá omša o 9:00, ktorú bude slúžiť bývalý pán farár Cyril Hišem.

Októbrová pobožnosť - modlitba ruženca začína pol hodinu pred sv. omšou.

Tiež oznamujeme, že dnes v Ždani nebude spovedanie, ale bude od 17:30 ruženec a o 18:00 sv. omša.
Zajtra, t.j. sobota nebude ráno ruženec a sv. omša, ale večer:
najprv o 17:00 večeradlo a 18:00 sv. omša s nedeľnou platnosťou.

Rešpektujte usporiadateľskú službu, našich kurátorov, ktorí po obsadení 50 miest v kostole, nebudú môcť vpustiť do kostola ďalších.

Všetky informácie nájdete aj na webovej stránke farnosti.
Oznam - zmena termínu vydávania nájmu - František Oravec SHR, Hospodársky dvor Gyňov
zverejnené: 2020-09-28
Spoločnosť AGRO OR, s.r.o., ZV AGRO, s.r.o, AGRO ORAV, s.r.o a František Oravec SHR, Hospodársky dvor Gyňov vám týmto oznamujú, že výdaj nájomu za rok 2020 sa pre opatrenia v súvislosti s COVID 19 presúva. Nájom sa bude vydávať od 12.10.2020 do 23.10.2020 v pracovné dni od pondelka do piatka v čase od 8:00 do 15:00 a v sobotu dňa 17.10.2020 v čase od 8:00 do 12:00. Prineste si zo sebou platnú nájomnú zmluvu, občiansky preukaz a vrecia. Z dôvodu opatrení je vstup do priestorov možný len s ochranným rúškom.

AGROSPOL Košice, s.r.o. - vyplácanie nájmu za rok 2020
zverejnené: 2020-09-24
AGROSPOL Košice, s. r. o., oznamuje prenajímateľom pôdy, že vyplácanie nájmu za rok 2020, sa uskutoční v dňoch 25. a 26. septembra 2020 a 23. a 24. októbra 2020, t.j. v piatok a v sobotu v čase: od 8.00 - do 15.00 hod. na hospodárskom dvore v Ždani v budove oproti vrátnici.
K vyplácaniu v naturálnej aj v peňažnej forme je potrebné sa preukázať občianskym preukazom!
Zároveň je potrebné dodržiavať všetky epidemiologické opatrenia (rúško, rozostupy a dezinfekcia rúk).


SOBD 2021 - tlačová správa
zverejnené: 2020-08-13

Nové byty - typické poschodie
zverejnené: 2020-05-06

Nové byty - informácia
zverejnené: 2020-05-06
Vážení občania,
súkromný investor ponúka na predaj byty do osobného vlastníctva v bytovom dome, ktorý plánuje postaviť v centre obce v rokoch 2020 – 2021.
Viac informácii o plánovaných bytoch, ktoré budú dvoj a trojizbové, Vám ponúkame v priložených súboroch.
Obec uprednostňuje predaj bytov našim občanom, preto očakávame Vašu spätnú väzbu do pondelka, 11.5.2020, až potom bude táto ponuka zverejnená mimo našej obce.
V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte e-mailom,
na adresu: obec.zdana@mail.t-com.sk , alebo telefonicky ,
na t. č. 055 6980021 - Obecný úrad Ždaňa.KAM S ODPADOM
zverejnené: 2020-04-30

Testovanie na ochorenie COVID-19 - odberové pracovisko v Košiciach
zverejnené: 2020-04-21

Oznam
zverejnené: 2020-04-02

Kam s použitými rúškami - 2
zverejnené: 2020-03-20

Kam s použitými rúškami
zverejnené: 2020-03-20

Odpis zápisnice OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 29.02.2020
zverejnené: 2020-03-02

Zvozový kalendár 2020
zverejnené: 2020-01-07

Zber použitých rastlinných olejov
zverejnené: 2019-10-30
Na dočasnom zbernom dvore, nachádzajúcom sa v areáli ZŠ, vchod ku kotolni, je umiestnená zberná nádoba – kontajner, na použitý rastlinný olej a tuky.
Použitý rastlinný olej a tuky sem môžete prinášať v uzatvorených nádobách počas celého týždňa, v čase od 8:00 hod. do 15:00 hodiny, raz mesačne je tento odpad likvidovaný.
Využite možnosť separovať aj tento druh odpadu z domácnosti. Ďakujeme.
Informácie pre chovateľov ošípaných
zverejnené: 2018-10-23
Vzhľadom k výskytu afrického moru ošípaných na území Európy, vydala Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie nariadenia, upravujúce podmienky chovu ošípaných.
Každý chovateľ, ktorý vlastní ošípané v počte 2 a viac kusov je povinný nahlásiť túto skutočnosť na obecnom úrade.
Okrem toho je chovateľ povinný oznámit' dátum, čas a miesto vykonania domácej zakáľačky minimálne jeden pracovný deň vopred,na príslušnú RVPS.(RVPS Košice-okolie: 055 622 3507, 622 2267) V pripade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, alebo príslušnému veterinárnemu lekárovi.
Bližšie informácie k opatreniam vyplývajúcim z výskutu afrického moru ošípaných sa nachádzajú na stránke:

https://www.svps.sk/zvierata/choroby_AMO.asp


Ambulantná pohotovostná služba
zverejnené: 2018-06-28

Dodržiavanie VZN č. 5/2004 o chove psov
zverejnené: 2018-02-07
K často sa vyskytujúcim problémom v našej obci patrí voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných priestranstvách, detských ihriskách, pričom tu dochádza k znečisťovaniu týchto priestranstiev.
Je potrebné, aby si držitelia psov uvedomili, že v zmysle zákona č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
Touto cestou upozorňujeme držiteľov psov na to, aby si okrem hrozby uloženia sankcie za znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi, uvedomili aj ďalšie riziká, a to hlavne z hygienického a zdravotného hľadiska.

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Podľa VZN obce Ždaňa č. 5/2004 o držaní psov v znení §3, každý pes musí mať registračnú známku a musí byť zaevidovaný v evidencii obce.
V zmysle toho istého VZN, §7 sa priestupku, okrem iného dopustí ten, kto psa vedie ak :
1. nezabránil tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka,
2. neohlási, že pes pohrýzol človeka,
3. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
4. Za priestupok obec uloží pokutu.
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Preto žiadame občanov, aby zabezpečili chov svojich psov tak, aby sa vyhli plateniu pokút, či úhrady nákladov za odchyt psa.

Prepravná služby SČK
zverejnené: 2017-10-10
Slovenský červený kríž ponúka od 1.10.2017 prepravnú službu pre :
-seniorov nad 62 rokov, osoby ŤZP a ich sprievodcov, pre rodičov s maloletými deťmi a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.
Službu je možné si objednať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. na tel. č. 0903601114, spravidla 1 deň vopred.
Službu je možné využiť v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hodiny, na prepravu do zdravotníckych zariadení v okrese Košice a okolie, na prepravu do sociálnych zariadení a na prepravu do úradov a iných inštitúcií.
Cenník úhrad za poskytnutú službu je zverejnený na stránke našej obce, alebo je k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Ďalšie aktuality: