Obec Ždaňa rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Aktuality | Oznamovanie ohňostrojov

Oznamovanie ohňostrojov

     Obec Ždaňa v záujme ochrany osôb a majetku upozorňuje, že používanie  pyrotechnických výrobkov a vykonávanie ohňostrojných prác upravuje Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

§ 53 citovaného zákona upravuje používanie pyrotechnických výrobkov nasledovne :

(1)Pyrotechnický výrobok možno používať len podľa návodu na jeho používanie.

(2)Pyrotechnický výrobok kategórie 2, 3, P1 a T1 je zakázané používať vo vzdialenosti menšej ako 200 m od nemocníc, kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební a cintorínov bez písomného súhlasu vlastníka týchto objektov.

(3)Na používanie pyrotechnického výrobku kategórie 2, 3, P1 a T1 pri športovom podujatí sa vyžaduje písomný súhlas vlastníka objektu, v ktorom sa športové podujatie uskutočňuje, a organizátora športového podujatia.

   § 54 citovaného zákona upravuje povoľovanie ohňostrojných prác nasledovne :

 (1)Ohňostrojné práce povoľuje obvodný banský úrad rozhodnutím o povolení ohňostrojných prác. Ak rozhodnutie o povolení ohňostrojných prác bolo vydané na dobu určitú a ohňostrojné práce neboli vykonané v lehote určenej v rozhodnutí o povolení ohňostrojných prác, obvodný banský úrad môže platnosť rozhodnutia o povolení ohňostrojných prác na základe žiadosti toho, kto mal ohňostrojné práce povolené, predĺžiť.

(2)Rozhodnutie o povolení ohňostrojných prác obvodný banský úrad zasiela aj príslušnému útvaru Policajného zboru, Dopravnému úradu a obci, ktorá dala súhlas na vykonanie ohňostrojných prác podľa odseku 5 písm. d).

(3)Žiadosť o povolenie ohňostrojných prác podáva osoba, pre ktorú sa ohňostrojné práce majú vykonať, alebo s jej písomným súhlasom osoba, ktorá ohňostrojné práce vykoná.

(4)Ohňostrojné práce musia vykonávať najmenej dvaja odpaľovači ohňostrojov, z ktorých jeden musí byť určený ako vedúci odpaľovač ohňostrojov, ktorý je zodpovedný za riadny výkon ohňostrojných prác.

(5)K žiadosti podľa odseku 3 sa prikladá

a)kópia oprávnenia odpaľovača ohňostrojov, ktorý bude ohňostrojné práce vykonávať,

b)povolenie na odber pyrotechnických výrobkov kategórie 4,

c)technologický postup ohňostrojných prác s návrhom technických podmienok na ich bezpečné vykonanie, d)

písomný súhlas obce na vykonanie ohňostrojných prác,

e)záväzné stanovisko Dopravného úradu so stanovením podmienok na vykonanie ohňostrojných prác, ak sa tieto majú vykonať vo vzdialenosti menej ako 10 000 m od vzťažného bodu riadeného letiska alebo letiska s nočnou prevádzkou.

(6)Na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie P2 a T2 sa vzťahujú odseky 1 až 5.

Podľa § 88 odst. 13 zákona ďalej, ten, kto bude vykonávať ohňostrojné práce s pyrotechnickými výrobkami triedy III, alebo ten, pre koho sa tieto práce majú vykonať, musí požiadať obec o súhlas s ich vykonaním, a to najneskôr desať pracovných dní pred termínom ich vykonania. Ohňostrojné práce možno vykonať, ak obec vydá na ich vykonanie súhlas. Vykonanie ohňostrojných prác sa musí oznámiť preukázateľným spôsobom obvodnému banskému úradu, Dopravnému úradu, miestne príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru alebo Hasičskému a záchrannému útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a Policajnému zboru najneskôr 48 hodín pred ich plánovaným vykonaním. K oznámeniu sa priloží aj súhlasné stanovisko obce s vykonaním ohňostrojných prác.

Oznámenie obsahuje

a)meno, priezvisko a adresu vedúceho odpaľovača ohňostrojov a odpaľovačov ohňostrojov a údaje o preukazoch odpaľovačov ohňostrojov (číslo preukazu a dobu platnosti preukazu),

b)miesto, dátum a plánovaný začiatok ohňostrojných prác, dôvod ich vykonania, predpokladané trvanie a ich rozsah, súradnice a výšku odpalu,

c)stručný opis okolia v okruhu 300 m doložený situačným náčrtom s osobitným vyznačením objektov a zariadení so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru vrátane určenia protipožiarnych a zdravotníckych opatrení.

Priestupky :

Podľa § 80 odst. 1, priestupku sa dopustí ten, kto

a)nedbá alebo zneužije výstražné znamenie, výstražný piktogram fyzikálnej nebezpečnosti alebo informačnú tabuľu alebo výstražný signál pri vykonávaní trhacích prác, ohňostrojných prác, pyrotechnických prác, vyhľadávaní nevybuchnutej munície alebo ich zničí, poškodí alebo neoprávnene odstráni,

b)bez osvedčenia, oprávnenia, povolenia alebo súhlasu vykonáva činnosť, ktorú možno vykonávať len na základe osvedčenia, oprávnenia, povolenia, poverenia alebo súhlasu vydaného podľa tohto zákona,

c)nájde výbušninu, výbušný predmet okrem pyrotechnického výrobku kategórie 1, 2, 3, T1 a P1 alebo muníciu, tento nález neoznačí, neohlási Policajnému zboru alebo po ohlásení nálezu až do príchodu príslušníka Policajného zboru nezotrvá v blízkosti miesta nálezu.

(2)Za priestupok podľa odseku 1 obvodný banský úrad uloží pokutu do 1 650 eur.

(3)Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

     V prípade akýchkoľvek nejasností odporúčame obrátiť sa na obecný úrad.

                                                                                                                                            Ing. Ján Kokarda, starosta obce

                       


Aktuality z obecnej aplikácie:


Oznam
zverejnené: 2019-06-17
O vyhlásenie tohto oznamu nás požiadala spoločnosť Antik Telecom, s. r. o. :
ANTIK Telecom už aj v našej obci začal výstavbu rýchlej gigabitovej optickej siete pre neobmedzený rýchly optický internet spolu digitálnou televíziou a volaniami k internetu zadarmo.
Objednajte si ANTIK už dnes a získajte v čase pripojenia akciovú ponuku až dva Set top boxy len za 99€ jednorazovo bez mesačných poplatkov plus rozšírenú ponuku Prémiový TV balík až na 3 mesiace zadarmo!

Predobjednávku ANTIKu a viac info získate na čísle 055 30 12345 alebo na www.antik.sk.

Oznam
zverejnené: 2019-06-17
O vyhlásenie tohto oznamu nás požiadala spoločnosť Slovak Telekom :

„Pripojte sa k novým zážitkom už čoskoro aj v obci Ždaňa. Buďte medzi prvými, komu zriadime super rýchly Magio internet, alebo Magio TV a získajte špeciálnu akciu. Navštívte nás 18. a 19. júna, t. j. v utorok a v stredu od 15.00 hod. do 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.
Tešíme sa na Vás, Váš Telekom“.
Oznam
zverejnené: 2019-06-13
Lekáreň Medikament bude v dňoch 13.06.2019 - 24.06.2019 zatvorená.
Skúška sirény
zverejnené: 2019-06-13
V piatok, dňa 14.06.2019 na poludnie, je plánovaná celoslovenská skúška sirén.
 zajtra 
Zasadnutie OZ

zverejnené: 2019-06-13
V súlade s ustanoveniami §12 a §13, odst. 4, písmeno a), zvoláva starosta obce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ždani, ktoré sa uskutoční v stredu, 19.06.2019 so začiatkom o 18:30 hod. , v zasadačke obce Ždaňa
Pozvánka na futbalový zápas
zverejnené: 2019-06-07
TJ Hornád Ždaňa pozýva všetkých priaznivcov Ždaňanského futbalu na majstrovský futbalový zápas v V. lige Košicko-gemerskej, ktorý odohrajú, v túto nedeľu, 9. júna 2019 o 17.00 hod. na domácej pôde s mužstvom FK Košická Nová Ves.
Príďte ich povzbudiť.
Ponuka práce
zverejnené: 2019-06-07
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa oznamuje, že hľadá zamestnancov školskej jedálne na pozície : hlavná kuchárka/hlavný kuchár, kuchárka/kuchár, pomocná sila. Dátum nástupu je 15. 08. 2019. Na pozíciu hlavný kuchár, kuchár požadujú stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár a prax aspoň dva roky. Požadované doklady : žiadosť o prijatie do zamestnania, výučný list v odbore kuchár, profesijný životopis, zdravotný preukaz, súhlas so spracovaním osobných údajov. Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 15. júna 2019 osobne, alebo na adresu základnej školy. Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru. Pohovoru sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky, resp. elektronicky.
Oznam
zverejnené: 2019-06-06
V predajni mäsa v Ždani bude od zajtra v ponuke aj čerstvý chlieb a pečivo.
Zber plastov
zverejnené: 2019-06-06
Dňa 06.06.2019 prebehne v našej obci zber plastov.
Pozvánka na futbalový zápas
zverejnené: 2019-05-31
TJ Hornád Ždaňa pozýva všetkých priaznivcov Ždaňanského futbalu na majstrovský futbalový zápas v V. lige Košicko-gemerskej, ktorý odohrajú, v túto nedeľu, 2. júna 2019 o 17.00 hod. na pôde súpera TJ Družstevník Čečejovce.

Zároveň Vás pozývajú aj na posledné zápasy v tejto sezóne našich mládežníkov, ktorí odohrajú majstrovské zápasy v túto sobotu, 1.6.2019.
Naša „Prípravka“ privíta o 10.00 hod. mužstvo ŠKO Veľká Ida.
Naši „žiaci“ privítajú o 14.30 hod. mužstvo Pyramída Košice.
Príďte ich povzbudiť.
Pozvánka na Deň športu
zverejnené: 2019-05-30
Žiaci ZŠ Ždaňa srdečne pozývajú rodičov aj deti na “Deň športu“, ktorý sa uskutoční v piatok 31.5.2019 v čase od 8.30 hod. do 12.30 hod. v areály ZŠ Ždaňa. Príďte sa zabaviť!
Oznam
zverejnené: 2019-05-29
Dňa 30.05.2019 bude pošta Ždaňa z prevádzkových dôvodov zatvorená.
Zber papiera
zverejnené: 2019-05-29
Dňa 30.05.2019 prebehne v našej obci zber papiera.
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2019
zverejnené: 2019-05-27

Obchodná verejná súťaž - prenájom nebytového priestoru
zverejnené: 2019-05-13

Prerušenie distribúcie elektriny
zverejnené: 2019-05-09

Prerušenie distribúcie elektriny
zverejnené: 2019-05-09

Prerušenie distribúcie elektriny - 04.06.2019
zverejnené: 2019-05-09

Prerušenie distribúcie elektriny - 03.06.2019
zverejnené: 2019-05-09

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019
zverejnené: 2019-03-25
Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie v Ždani je : obec.zdana@mail.t-com.sk
Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je : obec.zdana@mail.t-com.sk
Prijímanie detí do MŠ
zverejnené: 2019-03-14

Zvozový kalendár na rok 2019
zverejnené: 2019-01-17

Informácie pre chovateľov ošípaných
zverejnené: 2018-10-23
Vzhľadom k výskytu afrického moru ošípaných na území Európy, vydala Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie nariadenia, upravujúce podmienky chovu ošípaných.
Každý chovateľ, ktorý vlastní ošípané v počte 2 a viac kusov je povinný nahlásiť túto skutočnosť na obecnom úrade.
Okrem toho je chovateľ povinný oznámit' dátum, čas a miesto vykonania domácej zakáľačky minimálne jeden pracovný deň vopred,na príslušnú RVPS.(RVPS Košice-okolie: 055 622 3507, 622 2267) V pripade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, alebo príslušnému veterinárnemu lekárovi.
Bližšie informácie k opatreniam vyplývajúcim z výskutu afrického moru ošípaných sa nachádzajú na stránke:

https://www.svps.sk/zvierata/choroby_AMO.asp


Ambulantná pohotovostná služba
zverejnené: 2018-06-28

Dodržiavanie VZN č. 5/2004 o chove psov
zverejnené: 2018-02-07
K často sa vyskytujúcim problémom v našej obci patrí voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných priestranstvách, detských ihriskách, pričom tu dochádza k znečisťovaniu týchto priestranstiev.
Je potrebné, aby si držitelia psov uvedomili, že v zmysle zákona č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
Touto cestou upozorňujeme držiteľov psov na to, aby si okrem hrozby uloženia sankcie za znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi, uvedomili aj ďalšie riziká, a to hlavne z hygienického a zdravotného hľadiska.

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Podľa VZN obce Ždaňa č. 5/2004 o držaní psov v znení §3, každý pes musí mať registračnú známku a musí byť zaevidovaný v evidencii obce.
V zmysle toho istého VZN, §7 sa priestupku, okrem iného dopustí ten, kto psa vedie ak :
1. nezabránil tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka,
2. neohlási, že pes pohrýzol človeka,
3. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
4. Za priestupok obec uloží pokutu.
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Preto žiadame občanov, aby zabezpečili chov svojich psov tak, aby sa vyhli plateniu pokút, či úhrady nákladov za odchyt psa.

Prepravná služby SČK
zverejnené: 2017-10-10
Slovenský červený kríž ponúka od 1.10.2017 prepravnú službu pre :
-seniorov nad 62 rokov, osoby ŤZP a ich sprievodcov, pre rodičov s maloletými deťmi a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.
Službu je možné si objednať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. na tel. č. 0903601114, spravidla 1 deň vopred.
Službu je možné využiť v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hodiny, na prepravu do zdravotníckych zariadení v okrese Košice a okolie, na prepravu do sociálnych zariadení a na prepravu do úradov a iných inštitúcií.
Cenník úhrad za poskytnutú službu je zverejnený na stránke našej obce, alebo je k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Ďalšie aktuality: