Obec Ždaňa rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Aktuality | Oznamovanie ohňostrojov

Oznamovanie ohňostrojov

     Obec Ždaňa v záujme ochrany osôb a majetku upozorňuje, že používanie  pyrotechnických výrobkov a vykonávanie ohňostrojných prác upravuje Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

§ 53 citovaného zákona upravuje používanie pyrotechnických výrobkov nasledovne :

(1)Pyrotechnický výrobok možno používať len podľa návodu na jeho používanie.

(2)Pyrotechnický výrobok kategórie 2, 3, P1 a T1 je zakázané používať vo vzdialenosti menšej ako 200 m od nemocníc, kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební a cintorínov bez písomného súhlasu vlastníka týchto objektov.

(3)Na používanie pyrotechnického výrobku kategórie 2, 3, P1 a T1 pri športovom podujatí sa vyžaduje písomný súhlas vlastníka objektu, v ktorom sa športové podujatie uskutočňuje, a organizátora športového podujatia.

   § 54 citovaného zákona upravuje povoľovanie ohňostrojných prác nasledovne :

 (1)Ohňostrojné práce povoľuje obvodný banský úrad rozhodnutím o povolení ohňostrojných prác. Ak rozhodnutie o povolení ohňostrojných prác bolo vydané na dobu určitú a ohňostrojné práce neboli vykonané v lehote určenej v rozhodnutí o povolení ohňostrojných prác, obvodný banský úrad môže platnosť rozhodnutia o povolení ohňostrojných prác na základe žiadosti toho, kto mal ohňostrojné práce povolené, predĺžiť.

(2)Rozhodnutie o povolení ohňostrojných prác obvodný banský úrad zasiela aj príslušnému útvaru Policajného zboru, Dopravnému úradu a obci, ktorá dala súhlas na vykonanie ohňostrojných prác podľa odseku 5 písm. d).

(3)Žiadosť o povolenie ohňostrojných prác podáva osoba, pre ktorú sa ohňostrojné práce majú vykonať, alebo s jej písomným súhlasom osoba, ktorá ohňostrojné práce vykoná.

(4)Ohňostrojné práce musia vykonávať najmenej dvaja odpaľovači ohňostrojov, z ktorých jeden musí byť určený ako vedúci odpaľovač ohňostrojov, ktorý je zodpovedný za riadny výkon ohňostrojných prác.

(5)K žiadosti podľa odseku 3 sa prikladá

a)kópia oprávnenia odpaľovača ohňostrojov, ktorý bude ohňostrojné práce vykonávať,

b)povolenie na odber pyrotechnických výrobkov kategórie 4,

c)technologický postup ohňostrojných prác s návrhom technických podmienok na ich bezpečné vykonanie, d)

písomný súhlas obce na vykonanie ohňostrojných prác,

e)záväzné stanovisko Dopravného úradu so stanovením podmienok na vykonanie ohňostrojných prác, ak sa tieto majú vykonať vo vzdialenosti menej ako 10 000 m od vzťažného bodu riadeného letiska alebo letiska s nočnou prevádzkou.

(6)Na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie P2 a T2 sa vzťahujú odseky 1 až 5.

Podľa § 88 odst. 13 zákona ďalej, ten, kto bude vykonávať ohňostrojné práce s pyrotechnickými výrobkami triedy III, alebo ten, pre koho sa tieto práce majú vykonať, musí požiadať obec o súhlas s ich vykonaním, a to najneskôr desať pracovných dní pred termínom ich vykonania. Ohňostrojné práce možno vykonať, ak obec vydá na ich vykonanie súhlas. Vykonanie ohňostrojných prác sa musí oznámiť preukázateľným spôsobom obvodnému banskému úradu, Dopravnému úradu, miestne príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru alebo Hasičskému a záchrannému útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a Policajnému zboru najneskôr 48 hodín pred ich plánovaným vykonaním. K oznámeniu sa priloží aj súhlasné stanovisko obce s vykonaním ohňostrojných prác.

Oznámenie obsahuje

a)meno, priezvisko a adresu vedúceho odpaľovača ohňostrojov a odpaľovačov ohňostrojov a údaje o preukazoch odpaľovačov ohňostrojov (číslo preukazu a dobu platnosti preukazu),

b)miesto, dátum a plánovaný začiatok ohňostrojných prác, dôvod ich vykonania, predpokladané trvanie a ich rozsah, súradnice a výšku odpalu,

c)stručný opis okolia v okruhu 300 m doložený situačným náčrtom s osobitným vyznačením objektov a zariadení so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru vrátane určenia protipožiarnych a zdravotníckych opatrení.

Priestupky :

Podľa § 80 odst. 1, priestupku sa dopustí ten, kto

a)nedbá alebo zneužije výstražné znamenie, výstražný piktogram fyzikálnej nebezpečnosti alebo informačnú tabuľu alebo výstražný signál pri vykonávaní trhacích prác, ohňostrojných prác, pyrotechnických prác, vyhľadávaní nevybuchnutej munície alebo ich zničí, poškodí alebo neoprávnene odstráni,

b)bez osvedčenia, oprávnenia, povolenia alebo súhlasu vykonáva činnosť, ktorú možno vykonávať len na základe osvedčenia, oprávnenia, povolenia, poverenia alebo súhlasu vydaného podľa tohto zákona,

c)nájde výbušninu, výbušný predmet okrem pyrotechnického výrobku kategórie 1, 2, 3, T1 a P1 alebo muníciu, tento nález neoznačí, neohlási Policajnému zboru alebo po ohlásení nálezu až do príchodu príslušníka Policajného zboru nezotrvá v blízkosti miesta nálezu.

(2)Za priestupok podľa odseku 1 obvodný banský úrad uloží pokutu do 1 650 eur.

(3)Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

     V prípade akýchkoľvek nejasností odporúčame obrátiť sa na obecný úrad.

                                                                                                                                            Ing. Ján Kokarda, starosta obce

                       


Aktuality z obecnej aplikácie:


Skúška sirény
zverejnené: 13.1.2022
Dňa 14.01.2022 o 12.00 hod. sa uskutoční skúška sirény dvojminútovým stálym tónom.
Odstávka vody
zverejnené: 11.1.2022
VVS, a.s. Košice oznamuje, že z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí bude na Potočnej ulici odstavená dodávka vody až do odstránenia poruchy.
Zber plastov
zverejnené: 28.12.2021
Dňa 4.1.2022 prebehne v našej obci zber plastov.
ZVOZOVÝ KALENDÁR 2022
zverejnené: 28.12.2021

MUDr. Králová - oznam
zverejnené: 23.12.2021
MUDr. Ľubuša Králová oznamuje, že ambulancia všeobecného lekára v Ždani, bude v čase od 27.12.2021 do 31.12.2021 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená.

V súrnych a neodkladných prípadoch zastupuje MUDr. Kolesárová v Čani.
Oznam
zverejnené: 17.12.2021
Vážení občania,
v týchto dňoch prebiehajú práce na rekonštrukcii starého hokejového ihriska v areáli Spojenej školy internátnej. Rekonštrukciou ihriska chceme pripraviť ďalšiu športovú plochu, a tak vytvoriť bezpečné prostredie pre oddych a šport.
V súvislosti s prebiehajúcimi prácami Vám oznamujeme, že dnes večer a aj v neskorších hodinách môže byť v blízkosti hokejového ihriska zvýšená hlučnosť, ktorú spôsobí brúsenie betónovej plochy.
Za Vaše pochopenie toleranciu Vám vopred ďakujeme.
Oznam
zverejnené: 17.12.2021

Zber papiera
zverejnené: 16.12.2021
Dňa 16.12.2021 prebehne v našej obci zber papiera.
Zber elektroodpadu
zverejnené: 13.12.2021

Odstávka vody
zverejnené: 7.12.2021

VVS, a.s. Košice oznamuje, že z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí bude na Lúčnej ulici, odstavená dodávka vody až do odstránenia poruchy.
Zber skla
zverejnené: 6.12.2021
Dňa 11.12.2021 sa v našej obci uskutoční zber skla.
Zber plastov
zverejnené: 6.12.2021
Dňa 07.12.2021 sa v našej obci uskutoční zber plastov.
Odstávka pitnej vody
zverejnené: 3.12.2021
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Košice, oznamuje odberateľom pitnej vody, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 03.12.2021 od 8:30 hod., do 14:00 hod. odstávka dodávanej studenej vody pre obec Ždaňa, konkrétne len pre ulicu Potočná. Odstraňovať budú poruchu na ulici Potočná 148.

Ďakujeme za Vaše pochopenie.
Mimoriadny zber plastov
zverejnené: 24.11.2021
Upozorňujeme Vás na mimoriadny vývoz triedeného zberu plastov dňa 26.11.2021.
Odstávka vody
zverejnené: 22.11.2021
VVS, a.s. Košice oznamuje, že z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí bude dnes /22.11.2021/, odstavená dodávka vody až do odstránenia poruchy.
Mobilná očkovacia služba
zverejnené: 8.11.2021
V záujme ďalšieho zvýšenia zaočkovanosti proti ochoreniu COVID-19 Košický samosprávny kraj poskytuje mobilnú očkovaciu službu pre mestá a obce v jeho územnej pôsobnosti.
Mobilná očkovacia služba Košického samosprávneho kraja je pripravená na podanie prvej, druhej aj tretej dávky vakcíny Pfizer, ako aj jednodávkovej vakcíny Janssen.
Košický samosprávny kraj chce na základe uvedených informácií zistiť predbežný záujem o očkovanie obyvateľov našej obci.

Očkovanie bude zabezpečené mobilnou očkovacou službou priamo v našej obci. Očkovať sa bude vakcínou výrobcu Pfizer-Biontech a jednodávkovou vakcínou Janssen.
Na očkovanie sa môžu prihlásiť všetci záujemcovia o očkovanie na obecnom úrade v Ždani, najneskôr do 15. novembra 2021.
Termín samotného očkovania Vám včas oznámime.

Zber plastov
zverejnené: 8.11.2021
Dňa 09.11.2021 prebehne v našej obci zber plastov.
Pozvánka - ultramaratón Miskolc - Košice
zverejnené: 5.11.2021
Organizátori z Maratónskeho klubu v Miškolci a Maratónskeho klubu v Košiciach sa rozhodli zorganizovať preteky na trati vedúcej medzi sesterskými mestami Košice – Miškolc. Pre domácich aj zahraničných vytrvalcov pripravili vynikajúcu príležitosť zmerať si svoje sily a 115 km dlhú trať absolvovať jednotlivo, alebo v 5 či 10-členných štafetách.
Tretí ročník bežeckých pretekov Ultramaratón Košice – Miškolc sa uskutoční už túto sobotu, 6. novembra. Trať bude viesť z Miškolca a pokračovať z Trsteného pri Hornáde cez Ždaňu a Nižnú Myšľu, cieľ pretekov je na Hlavnej ulici v Košiciach.
V našej obci sa budú maratónci pohybovať v čase medzi 12:00 až 17:00 hodinou.
Neváhajte ich povzbudzovať.

Pracovná ponuka
zverejnené: 2.11.2021

Oznam pre rodičov detí, ktoré navštevujú MŠ Ždaňa
zverejnené: 26.10.2021
Vážení rodičia,
s poľutovaním vám oznamujeme, že materská škola ostáva zatvorená z dôvodu karantény a PN učiteliek.
Prevádzka MŠ bude obnovená 2.11.2021.
Pri nástupe dieťaťa je potrebné vyplniť tlačivo o bezpríznakovosti podpísané len zákonným zástupcom.
Ďakujeme za pochopenie.
Oznam pre rodičov detí, ktoré navštevujú MŠ Ždaňa
zverejnené: 18.10.2021
Vážení rodičia, podľa usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, bude prevádzka materskej školy Ždaňa prerušená z dôvodu karantény do 26.10.2021, vrátane. Deti oboch tried sú v domácej karanténe a je potrebné sledovať ich zdravotný stav. Rodičia majú informovať o tejto situácii pediatra, ktorý ich ďalej usmerní. Pokiaľ bude priaznivá epidemiologická situácia, materská škola bude opäť v prevádzke od 27. 10. 2021, o čom vás budeme informovať na stránke obce.
Zároveň Vás chceme informovať, že počas jesenných prázdnin bude v materskej škole riadna prevádzka.
Prajeme si navzájom veľa zdravia.
Materská škola v Ždani bude zajtra 18.10. 2021 zatvorená.
zverejnené: 17.10.2021
Z dôvodu preventívnych opatrení v súvislosti s chorobou COVID-19 bude zajtra 18.10. 2021 Materská škola v Ždani zatvorená. Ďalšie informácie budú poskutnuté v priebehu zajtrajšieho dňa.
Oznam rímskokatolíckeho farského úradu
zverejnené: 24.9.2021
Okres Košice – okolie, do ktorého patríme, je v červenej zóne, preto musíme pristúpiť k opatreniam.
1. Počas týždňa sv. omše sú pre zaočkovaných, testovaných a tých, čo prekonali Covid-19 ( OTP ) a to v obmedzenom počte: 25 percent kapacity. Prosíme vás, aby ste si doma pripravili lístočky s menom, priezviskom a telefónnym číslom a pri vstupe do kostola ich odovzdali do pripravenej krabičky, alebo službe, ktorá bude pri vstupe. Tiež upozorňujeme, že pri všetkých sv. omšiach je povinnosť mať v interiéri respirátor.
2. V nedeľu sv. omša o 9:00 je iba pre zaočkovaných. Prosíme vás, aby ste si doma pripravili lístočky s menom, priezviskom a telefónnym číslom a je povinnosť mať v interiéri respirátor.
Dôležité:
Košický arcibiskup Bernard Bober udelil dišpenz od povinnej účasti na sv. omšiach v nedeľu a prikázaný sviatok až do odvolania.
Sväté omša pre zaočkovaných nie je uprednostňovaním očkovaných, ale snaha využiť možnosť, že na tejto sv. omši nie sú obmedzenia počtu (teda ak budú na sv. omši IBA OČKOVANÍ, MÔŽE BYŤ KOSTOL PLNÝ).


Ambulantná pohotovostná služba v Košiciach
zverejnené: 6.8.2021

Integrovaný dopravný systém na území východného Slovenska
zverejnené: 9.6.2021
Spoločnosť IDS Východ, ktorú založil Košický a Prešovský samosprávny kraj, pracuje na budovaní integrovaného dopravného systému na území východného Slovenska. V súčasnosti pripravuje spolu so samosprávnymi krajmi a ich zmluvnými dopravcami zavedenie zónovej tarify v prímestskej autobusovej doprave, čo prinesie zmeny v spôsobe nákupu cestovného, nové druhy cestovných lístkov, zmeny v systéme zliav či platbu virtuálnou dopravnou kartou.

Link na video (Facebook): https://www.facebook.com/idsvychod/videos/473422817284216
Link na video (YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=AOfbMAJDGZU


Rekonštrukčné práce na budove Obecného úradu a kultúrneho domu
zverejnené: 22.4.2021
Vážení občania
Od pondelka, 19.4.2021 začali rekonštrukčné práce na budove Obecného úradu a kultúrneho domu. Projekt v celkovej hodnote 288 959,42 EUR je podporený zo strany Ministerstva životného prostredia a Európskej únie v rámci OP Kvalita životného prostredia, vo výške max. 274 511,45EUR. Okrem zateplenia budovy je predmetom rekonštrukcie kotolňa, systém kúrenia, inštalácia tepelného čerpadla a výmena svietidiel.
Vážení občania,
Za sťažené podmienky vybavovania si vašich záležitostí na obecnom úrade sa vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme, že budete počas rekonštrukčných prác využívať na vybavovanie svojich záležitostí prednostne telefón, resp. e-mail.
Ukončenie rekonštrukčných prác očakávame do konca mája 2021 a počas prác budú stránkové hodiny na obecnom úrade v Po až Pi od 8:00 do 12:00.
Kontakty : tel. : +421 911 234 761, 055 6980021
e-mail : obec.zdana@zdana.dcom.sk
ZVOZOVÝ KALENDÁR 2021
zverejnené: 4.1.2021

Opatrenie starostu obce č. 3/2020
zverejnené: 17.12.2020

Nové byty - typické poschodie
zverejnené: 6.5.2020

Nové byty - informácia
zverejnené: 6.5.2020
Vážení občania,
súkromný investor ponúka na predaj byty do osobného vlastníctva v bytovom dome, ktorý plánuje postaviť v centre obce v rokoch 2020 – 2021.
Viac informácii o plánovaných bytoch, ktoré budú dvoj a trojizbové, Vám ponúkame v priložených súboroch.
Obec uprednostňuje predaj bytov našim občanom, preto očakávame Vašu spätnú väzbu do pondelka, 11.5.2020, až potom bude táto ponuka zverejnená mimo našej obce.
V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte e-mailom,
na adresu: obec.zdana@mail.t-com.sk , alebo telefonicky ,
na t. č. 055 6980021 - Obecný úrad Ždaňa.KAM S ODPADOM
zverejnené: 30.4.2020

Testovanie na ochorenie COVID-19 - odberové pracovisko v Košiciach
zverejnené: 21.4.2020

Kam s použitými rúškami - 2
zverejnené: 20.3.2020

Kam s použitými rúškami
zverejnené: 20.3.2020

Zber použitých rastlinných olejov
zverejnené: 30.10.2019
Na dočasnom zbernom dvore, nachádzajúcom sa v areáli ZŠ, vchod ku kotolni, je umiestnená zberná nádoba – kontajner, na použitý rastlinný olej a tuky.
Použitý rastlinný olej a tuky sem môžete prinášať v uzatvorených nádobách počas celého týždňa, v čase od 8:00 hod. do 15:00 hodiny, raz mesačne je tento odpad likvidovaný.
Využite možnosť separovať aj tento druh odpadu z domácnosti. Ďakujeme.
Ambulantná pohotovostná služba
zverejnené: 28.6.2018

Dodržiavanie VZN č. 5/2004 o chove psov
zverejnené: 7.2.2018
K často sa vyskytujúcim problémom v našej obci patrí voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných priestranstvách, detských ihriskách, pričom tu dochádza k znečisťovaniu týchto priestranstiev.
Je potrebné, aby si držitelia psov uvedomili, že v zmysle zákona č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
Touto cestou upozorňujeme držiteľov psov na to, aby si okrem hrozby uloženia sankcie za znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi, uvedomili aj ďalšie riziká, a to hlavne z hygienického a zdravotného hľadiska.

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Podľa VZN obce Ždaňa č. 5/2004 o držaní psov v znení §3, každý pes musí mať registračnú známku a musí byť zaevidovaný v evidencii obce.
V zmysle toho istého VZN, §7 sa priestupku, okrem iného dopustí ten, kto psa vedie ak :
1. nezabránil tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka,
2. neohlási, že pes pohrýzol človeka,
3. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
4. Za priestupok obec uloží pokutu.
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Preto žiadame občanov, aby zabezpečili chov svojich psov tak, aby sa vyhli plateniu pokút, či úhrady nákladov za odchyt psa.

Prepravná služby SČK
zverejnené: 10.10.2017
Slovenský červený kríž ponúka od 1.10.2017 prepravnú službu pre :
-seniorov nad 62 rokov, osoby ŤZP a ich sprievodcov, pre rodičov s maloletými deťmi a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.
Službu je možné si objednať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. na tel. č. 0903601114, spravidla 1 deň vopred.
Službu je možné využiť v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hodiny, na prepravu do zdravotníckych zariadení v okrese Košice a okolie, na prepravu do sociálnych zariadení a na prepravu do úradov a iných inštitúcií.
Cenník úhrad za poskytnutú službu je zverejnený na stránke našej obce, alebo je k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Ďalšie aktuality: