Obec Ždaňa rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Aktuality | Oznamovanie ohňostrojov

Oznamovanie ohňostrojov

     Obec Ždaňa v záujme ochrany osôb a majetku upozorňuje, že používanie  pyrotechnických výrobkov a vykonávanie ohňostrojných prác upravuje Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

§ 53 citovaného zákona upravuje používanie pyrotechnických výrobkov nasledovne :

(1)Pyrotechnický výrobok možno používať len podľa návodu na jeho používanie.

(2)Pyrotechnický výrobok kategórie 2, 3, P1 a T1 je zakázané používať vo vzdialenosti menšej ako 200 m od nemocníc, kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební a cintorínov bez písomného súhlasu vlastníka týchto objektov.

(3)Na používanie pyrotechnického výrobku kategórie 2, 3, P1 a T1 pri športovom podujatí sa vyžaduje písomný súhlas vlastníka objektu, v ktorom sa športové podujatie uskutočňuje, a organizátora športového podujatia.

   § 54 citovaného zákona upravuje povoľovanie ohňostrojných prác nasledovne :

 (1)Ohňostrojné práce povoľuje obvodný banský úrad rozhodnutím o povolení ohňostrojných prác. Ak rozhodnutie o povolení ohňostrojných prác bolo vydané na dobu určitú a ohňostrojné práce neboli vykonané v lehote určenej v rozhodnutí o povolení ohňostrojných prác, obvodný banský úrad môže platnosť rozhodnutia o povolení ohňostrojných prác na základe žiadosti toho, kto mal ohňostrojné práce povolené, predĺžiť.

(2)Rozhodnutie o povolení ohňostrojných prác obvodný banský úrad zasiela aj príslušnému útvaru Policajného zboru, Dopravnému úradu a obci, ktorá dala súhlas na vykonanie ohňostrojných prác podľa odseku 5 písm. d).

(3)Žiadosť o povolenie ohňostrojných prác podáva osoba, pre ktorú sa ohňostrojné práce majú vykonať, alebo s jej písomným súhlasom osoba, ktorá ohňostrojné práce vykoná.

(4)Ohňostrojné práce musia vykonávať najmenej dvaja odpaľovači ohňostrojov, z ktorých jeden musí byť určený ako vedúci odpaľovač ohňostrojov, ktorý je zodpovedný za riadny výkon ohňostrojných prác.

(5)K žiadosti podľa odseku 3 sa prikladá

a)kópia oprávnenia odpaľovača ohňostrojov, ktorý bude ohňostrojné práce vykonávať,

b)povolenie na odber pyrotechnických výrobkov kategórie 4,

c)technologický postup ohňostrojných prác s návrhom technických podmienok na ich bezpečné vykonanie, d)

písomný súhlas obce na vykonanie ohňostrojných prác,

e)záväzné stanovisko Dopravného úradu so stanovením podmienok na vykonanie ohňostrojných prác, ak sa tieto majú vykonať vo vzdialenosti menej ako 10 000 m od vzťažného bodu riadeného letiska alebo letiska s nočnou prevádzkou.

(6)Na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie P2 a T2 sa vzťahujú odseky 1 až 5.

Podľa § 88 odst. 13 zákona ďalej, ten, kto bude vykonávať ohňostrojné práce s pyrotechnickými výrobkami triedy III, alebo ten, pre koho sa tieto práce majú vykonať, musí požiadať obec o súhlas s ich vykonaním, a to najneskôr desať pracovných dní pred termínom ich vykonania. Ohňostrojné práce možno vykonať, ak obec vydá na ich vykonanie súhlas. Vykonanie ohňostrojných prác sa musí oznámiť preukázateľným spôsobom obvodnému banskému úradu, Dopravnému úradu, miestne príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru alebo Hasičskému a záchrannému útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a Policajnému zboru najneskôr 48 hodín pred ich plánovaným vykonaním. K oznámeniu sa priloží aj súhlasné stanovisko obce s vykonaním ohňostrojných prác.

Oznámenie obsahuje

a)meno, priezvisko a adresu vedúceho odpaľovača ohňostrojov a odpaľovačov ohňostrojov a údaje o preukazoch odpaľovačov ohňostrojov (číslo preukazu a dobu platnosti preukazu),

b)miesto, dátum a plánovaný začiatok ohňostrojných prác, dôvod ich vykonania, predpokladané trvanie a ich rozsah, súradnice a výšku odpalu,

c)stručný opis okolia v okruhu 300 m doložený situačným náčrtom s osobitným vyznačením objektov a zariadení so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru vrátane určenia protipožiarnych a zdravotníckych opatrení.

Priestupky :

Podľa § 80 odst. 1, priestupku sa dopustí ten, kto

a)nedbá alebo zneužije výstražné znamenie, výstražný piktogram fyzikálnej nebezpečnosti alebo informačnú tabuľu alebo výstražný signál pri vykonávaní trhacích prác, ohňostrojných prác, pyrotechnických prác, vyhľadávaní nevybuchnutej munície alebo ich zničí, poškodí alebo neoprávnene odstráni,

b)bez osvedčenia, oprávnenia, povolenia alebo súhlasu vykonáva činnosť, ktorú možno vykonávať len na základe osvedčenia, oprávnenia, povolenia, poverenia alebo súhlasu vydaného podľa tohto zákona,

c)nájde výbušninu, výbušný predmet okrem pyrotechnického výrobku kategórie 1, 2, 3, T1 a P1 alebo muníciu, tento nález neoznačí, neohlási Policajnému zboru alebo po ohlásení nálezu až do príchodu príslušníka Policajného zboru nezotrvá v blízkosti miesta nálezu.

(2)Za priestupok podľa odseku 1 obvodný banský úrad uloží pokutu do 1 650 eur.

(3)Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

     V prípade akýchkoľvek nejasností odporúčame obrátiť sa na obecný úrad.

                                                                                                                                            Ing. Ján Kokarda, starosta obce

                       


Aktuality z obecnej aplikácie:


 DNES 
Plošné testovanie v obci Ždaňa

zverejnené: 13.5.2021
Vážení občania, plošné testovanie v našej obci sa uskutoční v sobotu, 15. mája 2021 v čase od 8. hodiny do 16. hod v priestoroch KD.
Prestávka na dezinfekciu bude v čase od 13:00 hodiny do 14.hod.
Posledný odber pred prestávkou bude o 12:45 hod.
Posledný odber pred ukončením testovania bude o 15:45 hod.

Odberné miesto je zriadené prednostne pre obyvateľov obce.
Zápis detí do MŠ
zverejnené: 22.4.2021
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ Ždaňa je uložená v Hlavnom menu - Dokumenty - ostatné dokumenty.
OZNAM - prijímanie detí do MŠ - je zverejnený v Hlavnom menu - Dokumenty - ostatné dokumenty

Rekonštrukčné práce na budove Obecného úradu a kultúrneho domu
zverejnené: 22.4.2021
Vážení občania
Od pondelka, 19.4.2021 začali rekonštrukčné práce na budove Obecného úradu a kultúrneho domu. Projekt v celkovej hodnote 288 959,42 EUR je podporený zo strany Ministerstva životného prostredia a Európskej únie v rámci OP Kvalita životného prostredia, vo výške max. 274 511,45EUR. Okrem zateplenia budovy je predmetom rekonštrukcie kotolňa, systém kúrenia, inštalácia tepelného čerpadla a výmena svietidiel.
Vážení občania,
Za sťažené podmienky vybavovania si vašich záležitostí na obecnom úrade sa vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme, že budete počas rekonštrukčných prác využívať na vybavovanie svojich záležitostí prednostne telefón, resp. e-mail.
Ukončenie rekonštrukčných prác očakávame do konca mája 2021 a počas prác budú stránkové hodiny na obecnom úrade v Po až Pi od 8:00 do 12:00.
Kontakty : tel. : +421 911 234 761, 055 6980021
e-mail : obec.zdana@zdana.dcom.sk
Zápis detí
zverejnené: 7.4.2021
Základná škola Jarmočná 96 Ždaňa srdečne pozýva rodičov na zápis detí do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 zajtra, 8.4.2021, od 13.30 do 17. 00 hod.
Zapisujeme deti narodené od 1.9.2014 do 31.8. 2015 alebo deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad.
Na zápis je potrebné doniesť :
elektronickú prihlášku vyplnenú a podpísanú oboma rodičmi,
rodný list dieťaťa,
občianske preukazy rodičov.
V prípade potreby môžete vyplniť prihlášku aj počas zápisu v škole.

Počas zápisu Vás prosíme o dodržiavanie sprísnených hygienických opatrení

Sčítanie obyvateľov 2021 - aktuálny stav v obci
zverejnené: 23.3.2021
Vážení spoluobčania, vyzývame vás, zúčastnite sa Sčítania obyvateľov, ktoré prebieha do 31.3.2021. V obci máme k 23.03.2021 sčítaných cca 74 % obyvateľov. Z monitoringu vyplýva, že v mnohých domácnostiach sa nesčítali všetky osoby. Musí sa sčítať ešte cca 350 obyvateľov. Sčítajte sa sami v pohodlí domova a bezpečne prostredníctvom svojho počítača, tabletu či mobilného telefónu. Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku osobu alebo rodinného príslušníka, aby Vám pomohli sčítať sa. Elektronický formulár pre sčítanie nájdete na stránke www.scitanie.sk alebo si stiahnite mobilnú aplikáciu.
Podrobnejšie informácie získate na telefónnom čísle obecného úradu 055/6980021 alebo na call centre 02/20 92 49 19.Sčítanie obyvateľov 2021 - aktuálne informácie
zverejnené: 18.3.2021
Vážení občania,
pripomíname Vám prebiehajúce sčítanie obyvateľov. Potrvá do 31. marca 2021.
Informácie zo sčítania poskytujú demografické údaje o obyvateľoch, vekovej štruktúre a počte detí. Tieto informácie pomáhajú štátu určovať aj to, ktorý región potrebuje postaviť nové materské či základné školy.
Sčítanie prináša dôležité informácie pre plánovanie budovania sietí rôznych služieb – ako sú obchody, lekárne, školy, či úrady. Majú vplyv na výšku podielových daní, sú podkladom pre čerpanie eurofondov, napr. na opravu ciest, kanalizáciu či podporu voľnočasových aktivít.
Výsledkom je vyššia kvalita života bývania a lepšie Slovensko.
Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho domova, pričom vyplnenie formulára Vám zaberie približne 10 minút. Sčítajte sa cez formulár na www.scitanie.sk alebo pomocou mobilnej aplikácie.
Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku osobu alebo rodinného príslušníka, aby Vám pomohli so sčítaním sa. V prípade otázok zavolajte na obecný úrad na číslo 055/6980021 či na call centrum 02/20 92 49 19. Pretože aj Váš klik môže rozhodnúť. Službu asistovaného sčítania tým obyvateľom, ktorí sa nedokážu sčítať prostredníctvom elektronického formulára sami a ani s pomocou blízkych osôb alebo iných osôb, s ktorými žijú v jednej domácnosti (napr. seniori, osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby s minimálnymi digitálnym zručnosťami) zabezpečia obce v rámci dosčítavania, t. j. od apríla do 31. októbra 2021. Presný termín asistovaného sčítania pre obec bude stanovený na základe rozhodnutia predsedu Štatistického úradu SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR alebo Regionálny úradom verejného zdravotníctva.
Vopred ďakujeme všetkým obyvateľom za spoluprácu.
Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov
zverejnené: 18.3.2021
Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční v obci
zvoz nefunkčných elektrospotrebičov
Staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kalkulačky, vysávače, žehličky, fritézy, hriankovače, svietidlá, batérie, rôzne malé domáce elektrospotrebiče, telefónne prístroje, mobily, vŕtačky, kosačky a mnoho iných veľkých aj malých nefunkčných elektrospotrebičov netreba nikde nosiť.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu Vás prosíme, aby ste nefunkčné elektrické spotrebiče nechali na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou a tak zabezpečili našim pracovníkom bezproblémovú nakládku.

Zvoz sa uskutoční:
22.3. 2021
o 8:30 hod.

Upozornenie: Elektroodpad vyložený po tomto čase bude odvezený až v najbližšom termíne zberu.
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti.
Ďakujeme, že sa staráte o čistotu životného prostredia.
Plošné testovanie v obci Ždaňa
zverejnené: 18.3.2021
Vážení občania,
v rámci vyhlásenej celoslovenskej akcie Zachráňme spolu životy, sa v našej obci uskutoční plošné testovanie v sobotu 20. marca 2021 v čase od 8:00 hodiny do 18:00 hodiny v priestoroch kultúrneho domu.
Prestávka na dezinfekciu bude v čase od 13:00 hodiny do 14:00 hodiny.
Posledný odber pred prestávkou bude o 12:45 hod.
Posledný odber pred ukončením testovania bude o 17:45 hod.

Odberné miesto je zriadené prednostne pre obyvateľov obce.
Sčítanie obyvateľov 2021 - aktuálne informácie
zverejnené: 23.2.2021
Na základe zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.44/2021 Z. z. a z dôvodu závažnej epidemiologickej situácie spôsobenej pretrvávajúcim šírením nového koronavírusu (ďalej len Covid-19) v SR, vláda SR a Úrad verejného zdravotníctva SR prijímajú opatrenia na ochranu verejného zdravia s cieľom znížiť riziko zvyšovania počtu ochorení Covid-19.
Počas doby sčítania obyvateľov od 15. februára do 31. marca 2021 bude obyvateľ plniť svoju sčítaciu povinnosť výlučne vyplnením elektronického formulára na sčítanie obyvateľov.
Službu asistovaného sčítania tým obyvateľom, ktorí sa nedokážu sčítať prostredníctvom elektronického formulára sami a ani s pomocou blízkych osôb alebo iných osôb, s ktorými žijú v jednej domácnosti (napr. seniori, osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby s minimálnymi digitálnym zručnosťami) zabezpečia obce v rámci dosčítavania, t. j. od 1. apríla do 31. októbra 2021.
Obyvateľ sa má prioritne sčítať sám, vyplnením sčítacieho formulára pomocou počítača, tabletu, notebooku alebo mobilného zariadenia. Obyvateľ zbavený spôsobilosti na právne úkony/svojprávnosti má byť sčítaný svojim zákonným zástupcom. Obyvateľovi, ktorý sa nemôže alebo nevie sčítať sám (seniori, osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby s minimálnymi digitálnym zručnosťami) môže so sčítaním pomôcť blízka osoba len, ak ju o to obyvateľ požiada.
Vzhľadom na medializované aktivity falošných asistentov oznamujeme, že asistované sčítanie je novelou zákona pozastavené. Termín jeho realizácie je v závislosti na rozhodnutí - povolení príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a predsedu ŠÚ SR.
Sčítanie obyvateľov 2021
zverejnené: 15.2.2021
Dnes sa začalo sčítanie obyvateľov.
Sčítajte sa teraz a zmeňte Slovensko k lepšiemu.
Urobte aj Vy klik pre lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša krajina, ale aj naša obec ďalších 10 rokov.
Aj vďaka Vášmu kliku môžeme mať nové školy.
Informácie zo sčítania poskytujú demografické údaje o obyvateľoch, vekovej štruktúre a počte detí. Tieto informácie pomáhajú štátu určovať aj to, ktorý región potrebuje postaviť nové materské či základné školy a s akou kapacitou. Výsledkom je vyššia kvalita vzdelanosti a lepšie Slovensko.
Aj vďaka Vášmu kliku môžeme mať nové byty.
Údaje zo sčítania o počte obyvateľov slúžia napríklad aj k tomu, aby štát vedel koľko nájomných alebo obecných bytov potrebuje postaviť. Výsledkom je vyššia kvalita života bývania a lepšie Slovensko.
Aj vďaka Vášmu kliku môžeme mať lepšie zdravotníctvo.
Informácie zo sčítania poskytujú demografické dáta o vekovej štruktúre obyvateľov. Vďaka nim dokáže štát efektívne nastaviť počet lôžok v nemocniciach v jednotlivých regiónoch, podľa potreby pridať miesta v pôrodnici alebo zvýšiť kapacitu starostlivosti o dlhodobo chorých.
Výsledkom je zdravie ľudí a lepšie Slovensko.

Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho domova, pričom vyplnenie formulára Vám zaberie približne 10 minút. Sčítajte sa cez formulár na www.scitanie.sk alebo pomocou mobilnej aplikácie. Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku osobu alebo rodinného príslušníka, aby Vám pomohli so sčítaním sa. V prípade otázok zavolajte na obecný úrad na číslo 055/6980021 či na call centrum 02/20 92 49 19. Pretože aj Váš klik môže rozhodnúť.

Vopred ďakujeme všetkým obyvateľom za spoluprácu.
Obecný úrad Ždaňa.


Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!
zverejnené: 22.1.2021
Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021. Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk.
Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. V zmysle novely zákona sa posúva termín asistovaného sčítania.
Sčítanie obyvateľov 2021
zverejnené: 14.1.2021
Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu.
Daň z nehnuteľnosti - oznam
zverejnené: 5.1.2021
Oznamujeme Vám, že podľa zákon 582/200 Z.z. zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady má občan, (ktorý je nový vlastník, alebo občan, u ktorého nastala zmena v roku 2020), ktorý v rozmedzí dátumov od 2.1.2020 do 1.1.2021 (vrátane) bol alebo je vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane (t.j. pozemku, stavby, bytu) - povinnosť podať daňové priznanie.
Lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2021 je do 31.1.2021, avšak nakoľko tento deň pripadne na nedeľu, termín na podanie daňového priznania sa predlžuje do 1. februára 2021.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podáva daňovník:
- Pri prvom vzniku daňovej povinnosti, to znamená, že daňové priznanie podáva správcovi dane prvýkrát.

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti podáva daňovník ak v období roku 2020 nastali zmeny:
- V prípade, ak sa stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti,
- V prípade, ak dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru,
- Pri zániku vlastníctva, správy, nájmu alebo užívanie nehnuteľností.

Daňové priznanie je možné podať:
- Elektronicky na ústrednom portály verejnej správy www.slovensko.sk
- Osobne v podateľni Obecného úradu v čase od 8.00 hod. – 11.00 hod.
- Do schránky na budove Obecného úradu Ždaňa
- Poštou

Tlačivo si môžete stiahnuť na stránke MFSR: file:///C:/Users/mde23419/Downloads/Priloha_k_opatreniu_MF_021249_2014_725.pdf

V prípade potreby doplnenia chýbajúcich údajov Vás žiadame o uvedenie Vášho telefonického kontaktu.


ZVOZOVÝ KALENDÁR 2021
zverejnené: 4.1.2021

Opatrenie starostu obce č. 3/2020
zverejnené: 17.12.2020

Oznam - ÚPSVR
zverejnené: 16.12.2020

Rímskokatolícky farský úrad Čaňa - oznamy
zverejnené: 16.10.2020
OZNAM RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI

1. Milí veriaci, po porade s pánom dekanom Vám oznamujeme, že najbližšie dni sv. omše budú zatiaľ slúžené kňazmi súkromne. V prípade zmien Vás budeme informovať.

2. Stále ostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách. Pokúsme sa zasvätiť nedeľu ako Pánov deň sledovaním sv. omše v televízii alebo cez internet, či modlitbou v rodine.

3. V nedeľu bude slúžená sv. omša, ktorú budeme vysielať na stránke našej farnosti.

4. Nutné kancelárske záležitosti, ktoré sa nedajú odložiť (ako je zaopatrenie chorého alebo pohreb) dohodnite prosím najprv telefonicky. Mobilné čísla nájdete na stránke farnosti. Prosíme o modlitby a zachovanie pokoja.

Všetky informácie nájdete aj na webovej stránke farnosti.

SOBD 2021 - tlačová správa
zverejnené: 13.8.2020

Nové byty - typické poschodie
zverejnené: 6.5.2020

Nové byty - informácia
zverejnené: 6.5.2020
Vážení občania,
súkromný investor ponúka na predaj byty do osobného vlastníctva v bytovom dome, ktorý plánuje postaviť v centre obce v rokoch 2020 – 2021.
Viac informácii o plánovaných bytoch, ktoré budú dvoj a trojizbové, Vám ponúkame v priložených súboroch.
Obec uprednostňuje predaj bytov našim občanom, preto očakávame Vašu spätnú väzbu do pondelka, 11.5.2020, až potom bude táto ponuka zverejnená mimo našej obce.
V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte e-mailom,
na adresu: obec.zdana@mail.t-com.sk , alebo telefonicky ,
na t. č. 055 6980021 - Obecný úrad Ždaňa.KAM S ODPADOM
zverejnené: 30.4.2020

Testovanie na ochorenie COVID-19 - odberové pracovisko v Košiciach
zverejnené: 21.4.2020

Oznam
zverejnené: 2.4.2020

Kam s použitými rúškami - 2
zverejnené: 20.3.2020

Kam s použitými rúškami
zverejnené: 20.3.2020

Odpis zápisnice OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 29.02.2020
zverejnené: 2.3.2020

Zber použitých rastlinných olejov
zverejnené: 30.10.2019
Na dočasnom zbernom dvore, nachádzajúcom sa v areáli ZŠ, vchod ku kotolni, je umiestnená zberná nádoba – kontajner, na použitý rastlinný olej a tuky.
Použitý rastlinný olej a tuky sem môžete prinášať v uzatvorených nádobách počas celého týždňa, v čase od 8:00 hod. do 15:00 hodiny, raz mesačne je tento odpad likvidovaný.
Využite možnosť separovať aj tento druh odpadu z domácnosti. Ďakujeme.
Informácie pre chovateľov ošípaných
zverejnené: 23.10.2018
Vzhľadom k výskytu afrického moru ošípaných na území Európy, vydala Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie nariadenia, upravujúce podmienky chovu ošípaných.
Každý chovateľ, ktorý vlastní ošípané v počte 2 a viac kusov je povinný nahlásiť túto skutočnosť na obecnom úrade.
Okrem toho je chovateľ povinný oznámit' dátum, čas a miesto vykonania domácej zakáľačky minimálne jeden pracovný deň vopred,na príslušnú RVPS.(RVPS Košice-okolie: 055 622 3507, 622 2267) V pripade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, alebo príslušnému veterinárnemu lekárovi.
Bližšie informácie k opatreniam vyplývajúcim z výskutu afrického moru ošípaných sa nachádzajú na stránke:

https://www.svps.sk/zvierata/choroby_AMO.asp


Ambulantná pohotovostná služba
zverejnené: 28.6.2018

Dodržiavanie VZN č. 5/2004 o chove psov
zverejnené: 7.2.2018
K často sa vyskytujúcim problémom v našej obci patrí voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných priestranstvách, detských ihriskách, pričom tu dochádza k znečisťovaniu týchto priestranstiev.
Je potrebné, aby si držitelia psov uvedomili, že v zmysle zákona č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
Touto cestou upozorňujeme držiteľov psov na to, aby si okrem hrozby uloženia sankcie za znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi, uvedomili aj ďalšie riziká, a to hlavne z hygienického a zdravotného hľadiska.

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Podľa VZN obce Ždaňa č. 5/2004 o držaní psov v znení §3, každý pes musí mať registračnú známku a musí byť zaevidovaný v evidencii obce.
V zmysle toho istého VZN, §7 sa priestupku, okrem iného dopustí ten, kto psa vedie ak :
1. nezabránil tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka,
2. neohlási, že pes pohrýzol človeka,
3. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
4. Za priestupok obec uloží pokutu.
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Preto žiadame občanov, aby zabezpečili chov svojich psov tak, aby sa vyhli plateniu pokút, či úhrady nákladov za odchyt psa.

Prepravná služby SČK
zverejnené: 10.10.2017
Slovenský červený kríž ponúka od 1.10.2017 prepravnú službu pre :
-seniorov nad 62 rokov, osoby ŤZP a ich sprievodcov, pre rodičov s maloletými deťmi a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.
Službu je možné si objednať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. na tel. č. 0903601114, spravidla 1 deň vopred.
Službu je možné využiť v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hodiny, na prepravu do zdravotníckych zariadení v okrese Košice a okolie, na prepravu do sociálnych zariadení a na prepravu do úradov a iných inštitúcií.
Cenník úhrad za poskytnutú službu je zverejnený na stránke našej obce, alebo je k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Ďalšie aktuality: