Obec Ždaňa rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Aktuality

Aktuality z obecnej aplikácie:


Oznam
zverejnené: 11.5.2022
VSD a.s. oznamuje, že dňa 12.05.2022 bude jej pracovník vykonávať odpočet spotreby elektriny.
Pozvánka
zverejnené: 11.5.2022
Starosta obce a poslanci OZ v Ždani Vás srdečne pozývajú na otvorenie opekacej sezóny v miestnom parku, dňa 14.05.2022 o 18:00 hodine, spojené s vysielaním priameho prenosu z MS v hokeji 2022 Slovensko - Nemecko. Tradične budú pripravené špekáčiky a občerstvenie vrátane čapovaného piva a kofoly. Tešíme sa na Vašu účasť.
Oznam
zverejnené: 10.5.2022
Oznamujeme občanom, že dnes /10.05.2022/ a každý ďalší utorok, máte možnosť zakúpiť si pred Obecným úradom v Ždani, čerstvý domáci langoš a chutné gofry. Ponuka platí do 18. hodiny .
Oznam
zverejnené: 10.5.2022

Vyhlásenie výberového konania
zverejnené: 2.5.2022

Oznam
zverejnené: 2.5.2022
Cukráreň Ždaňa Relax Vás opäť pozýva na dobrú zmrzlinu a chutný koláčik, či kávičku. Otvorené bude každý deň od 12:00 do 20:00 hodiny.
Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2022/2023
zverejnené: 25.4.2022
Materská škola Ždaňa, Jarmočná 96 /13A, 044 11 Ždaňa
Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2022/2023

Riaditeľka Materskej školy v Ždani, po dohode so zriaďovateľom Obcou Ždaňa a v súlade s platnou legislatívou
oznamuje rodičom, že prijíma žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do tunajšej materskej školy na školský rok 2022/2023
v termíne od 2.5.2022 do 31.5.2022.
Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti - prihlášky zákonného zástupcu, spravidla od 3 do 6 rokov veku.
Prihláška sa nachádza na internetovej stránke obce alebo si ju môžete vyzdvihnúť priamo v MŠ v čase od 6.30 hod do16.00 hod.
Súčasťou prihlášky, je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o povinnom očkovaní.
Riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v súlade s podmienkami prijatia.
Vyplnenú prihlášku môžete doručiť e-mailom: mszdana@gmail.com, poštou, alebo osobne, najneskôr do 31.5.2022, tak aby bolo preukázateľné jej doručenie do materskej školy.
Prihlášku podpisujú obaja zákonní zástupcovia dieťaťa.
Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy bude rodičom doručené najneskôr do 25. júna 2022.
Na deti, ktoré navštevujú materskú školu v tomto školskom roku sa zápis nevzťahuje.

V Ždani 21.4.2022 Mgr. Beáta Bakšiová, riad. MŠ


Oznam
zverejnené: 22.4.2022
VSDS oznamuje plánové prerušenie distribúcie elektriny v obci Ždaňa v termíne od 13.05.2022 11:00 hod. do 13.05.2022 13:30 hod.
Rady pre záhradkárov
zverejnené: 11.4.2022

Pomoc pre Ukrajinu
zverejnené: 5.4.2022

ZVOZOVÝ KALENDÁR 2022
zverejnené: 28.12.2021

Ambulantná pohotovostná služba v Košiciach
zverejnené: 6.8.2021

Nové byty - typické poschodie
zverejnené: 6.5.2020

KAM S ODPADOM
zverejnené: 30.4.2020

Zber použitých rastlinných olejov
zverejnené: 30.10.2019
Na dočasnom zbernom dvore, nachádzajúcom sa v areáli ZŠ, vchod ku kotolni, je umiestnená zberná nádoba – kontajner, na použitý rastlinný olej a tuky.
Použitý rastlinný olej a tuky sem môžete prinášať v uzatvorených nádobách počas celého týždňa, v čase od 8:00 hod. do 15:00 hodiny, raz mesačne je tento odpad likvidovaný.
Využite možnosť separovať aj tento druh odpadu z domácnosti. Ďakujeme.
Dodržiavanie VZN č. 5/2004 o chove psov
zverejnené: 7.2.2018
K často sa vyskytujúcim problémom v našej obci patrí voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných priestranstvách, detských ihriskách, pričom tu dochádza k znečisťovaniu týchto priestranstiev.
Je potrebné, aby si držitelia psov uvedomili, že v zmysle zákona č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
Touto cestou upozorňujeme držiteľov psov na to, aby si okrem hrozby uloženia sankcie za znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi, uvedomili aj ďalšie riziká, a to hlavne z hygienického a zdravotného hľadiska.

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Podľa VZN obce Ždaňa č. 5/2004 o držaní psov v znení §3, každý pes musí mať registračnú známku a musí byť zaevidovaný v evidencii obce.
V zmysle toho istého VZN, §7 sa priestupku, okrem iného dopustí ten, kto psa vedie ak :
1. nezabránil tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka,
2. neohlási, že pes pohrýzol človeka,
3. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
4. Za priestupok obec uloží pokutu.
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Preto žiadame občanov, aby zabezpečili chov svojich psov tak, aby sa vyhli plateniu pokút, či úhrady nákladov za odchyt psa.

Prepravná služby SČK
zverejnené: 10.10.2017
Slovenský červený kríž ponúka od 1.10.2017 prepravnú službu pre :
-seniorov nad 62 rokov, osoby ŤZP a ich sprievodcov, pre rodičov s maloletými deťmi a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.
Službu je možné si objednať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. na tel. č. 0903601114, spravidla 1 deň vopred.
Službu je možné využiť v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hodiny, na prepravu do zdravotníckych zariadení v okrese Košice a okolie, na prepravu do sociálnych zariadení a na prepravu do úradov a iných inštitúcií.
Cenník úhrad za poskytnutú službu je zverejnený na stránke našej obce, alebo je k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Ďalšie aktuality: